Vides izglītība
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Vides izglītība

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vides interešu izglītības projekts "Ieraugi, atklāj, saglabā!"

Nolikums (precizēts 20.01.2017.) [PDF], [DOC].
Dalībnieku saraksts (aktualizēts 28.08.2017.) [PDF]
Metodiskie ieteikumi dalībniekiem [PDF]
Informācija par projektu [PDF]

Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350811; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv
01.11.2018. (2.kārta) Sk. nolikumā Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate „Nāc ārā!” Nolikums [PDF], [DOC] Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350811; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

 
Aktuālā informācija

17.10.2017. I.Liepiņa.
Notika seminārs vides interešu izglītības koordinatoriem

28.septembrī VISC organizēja semināru pašvaldību vides interešu izglītības darba koordinatoriem. Seminārā piedalījās 28 dalībnieki, kas dalījās pieredzē par vides izglītības aktivitātēm savā novadā, guva idejas daudzveidīgām iespējām vides interešu izglītības realizācijai savā pašvaldībā, apguva lietotnes, kas izmantojamas vides pētījumiem, un dažādas Mazpulku izstrādātās spēles un aktivitātes. Seminārā ar prezentācijām un izglītojošām aktivitātēm uzstājās VISC interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, biedrības Bērnu Vides skola pārstāvji Krišjānis Liepiņš un Linda Zeibote, biedrības “Latvijas mazpulki” pārstāves Ilze Jukņēviča un Randa Ķeņģe.
>> Semināra materiāli [ZIP]
>> Fotogalerija

28.08.2017. I.Liepiņa.
Otrais gads projektā "Ieraugi, atklāj, saglabā!"

VISC sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 2016.gadā uzsāka īstenot jaunu vides izglītības projektu „Ieraugi, atklāj, saglabā!”, kura mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā. Projektā iesaistījušās jauno pētnieku grupas no 43 izglītības iestādēm vai brīvā laika pavadīšanas centriem. Ar dalībnieku sarakstu varat iepazīties šeit. Dalībai projektā nav vecuma ierobežojuma - jaunākie dalībnieki ir divgadīgo bērnu grupiņa no Ugāles PII “Lācītis”.
Pētnieki darbojas pēc pašu sastādīta individuāla plāna, darbu veicot sev pieņemamā laikā un intensitātē. Līdz ar to dažas grupas vienā gadā paveic visas četras pakāpes, citas - tikai vienu vai divas. Tā, piemēram, visas 4 pakāpes šobrīd pabeigušas 12 komandas, 3 pakāpes paveikusi 1 komanda, 2 pakāpes pa spēkam bijušas 8 komandām, 1.pakāpi paveikušas 16 komandas, bet 6 vēl nav uzsākušas pētījumus. Skolēni izvēlējušies izzināt visdažādākās teritorijas - senu muižas parku, pilskalnu, dižakmeņus, mežus, pļavas, dižkokus, alejas, skudru pūzni, strautus, avotus, upes, ezerus un to krastus, salas, medņu riesta mikroliegumu, Ķemeru nacionālā parka dumbrāju, jūras piekrasti, pilsētu mikrorajonu teritorijas. Ar interesi sekosim līdzi pētījumu gaitai nākamajā mācību gadā!
Projektā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde vai organizācija, kas ieinteresēta vides saglabāšanā, iesūtot pieteikuma anketu inese.liepina@visc.gov.lv

22.06.2016. I.Liepiņa.
Pirmais gads projektā "Ieraugi, atklāj, saglabā!"

VISC sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 2016.gadā uzsāka īstenot jaunu vides izglītības projektu „Ieraugi, atklāj, saglabā!”, kura mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā. Projektā iesaistījušās 28 jauno pētnieku grupas no 24 izglītības iestādēm vai brīvā laika pavadīšanas centriem. Iesniegtas jau arī pirmās atskaites – Rūjienas vidusskolas pētnieku grupa spējusi pabeigt visas 4 projekta pakāpes, Līvānu 1.vidusskola – 3, Tabores pamatskola – 2, vēl 14 skolas uzsākušas pētījumus un paveikušas 1.pakāpi.
Skolēni izvēlējušies pētīt visdažādākās teritorijas - senu muižas parku, dižakmeņus, dižkokus, skudru pūzni, strautu, upes, ezerus un to krastus, medņu riesta mikroliegumu, Ķemeru Nacionālā parka dumbrāju, jūras piekrasti.
Ar interesi sekosim līdzi pētījumu gaitai nākamajā mācību gadā! Projektā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde vai organizācija, kas ieinteresēta vides saglabāšanā, iesūtot pieteikuma anketu inese.liepina@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs