emvc.jpg
Eiropas Moderno valodu centrs ir unikāla Eiropas Padomes izveidota institūcija, kuras misija ir atbalstīt inovatīvu un kvalitatīvu svešvalodu mācīšanu, kā arī palīdzēt eiropiešiem aizvien efektīvāk apgūt svešvalodas.

Eiropas Moderno valodu centrs (EMVC)

Jaunumi

07.04.2017. R.Kursīte.
EMVC eksperti kopā ar mūsu svešvalodu speciālistiem pētīs jaunu svešvalodu standarta projektu

Eiropas Moderno valodu centra eksperti kopā ar mūsu svešvalodu speciālistiem pētīs jaunā svešvalodu standarta projekta atbilstību Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei.
Savu funkciju ietvaros jau vairākus gadus Valsts izglītības satura centrs (VISC) valodu apguves jautājumos īsteno sadarbību ar Eiropas Padomes Eiropas Moderno valodu centru (EMVC) Grācā. Sadarbības ietvaros no š.g. 10.aprīļa līdz 12.aprīlim Rīgā viesosies EMVC eksperti - Jose Noijons (José Noijons) no Nīderlandes un Gabors Šžabo (Gabor Szabo) no Ungārijas. Viņi vadīs kursu nodarbības mūsu augstskolu svešvalodu mācībspēkiem, VISC svešvalodu speciālistiem un svešvalodu pedagogiem, kā arī VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ekspertiem un valodu speciālistiem “Svešvalodu standartu pielīdzināšana Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (EKP) (Relating Foreign Language Curricula to Common European Framework of Reference for Languages - RELANG)”.
Eksperti iepazīstinās svešvalodu speciālistus ar valodu standartu pielīdzināšanas Eiropas kopīgo pamatnostādņu iespējām un pašu pielīdzināšanas procesu, kā arī izskatīs mūsu svešvalodu standarta projektā izvirzīto mācību sasniegumu prasību atbilstību EKP. Kursu laikā tiks apskatīta arī standartā izvirzīto prasību saikne ar mācību procesu, ar svešvalodu eksāmenu saturu un tajos izmantotajiem uzdevumu veidiem.
Pasākumu sadarbības līguma ietvaros kopīgi atbalsta Eiropas Moderno valodu centrs un Eiropas Komisija.

15.03.2017. R.Kursīte.
20170315.jpgEMVC eksperti dalās pieredzē ar valodu pedagogiem par darbu klasēs ar atšķirīgu valodas apguves līmeni

VISC, īstenojot sadarbību ar EMVC Grācā, un ar Eiropas Komisijas atbalstu šā gada 9. un 10. martā Rīgā uzņēma EMVC ekspertes – Austrijas Pedagoģiskās augstskolas Lincā (Linz) pasniedzēju Katrīnu Karri-Karlingeri (Catherine Carre-Karlinger) un Šveices Lietišķo zinātņu universitātes Pedagoģiskās augstskolas pasniedzēju Katju Šniceri (Katja Schnitzer). Viņas vadīja kursu nodarbības VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” valodu ekspertiem un dzimtās valodas un svešvalodu skolotājiem “Atbalsts daudzvalodīgām klasēm. Visaptveroša pieeja valodu izglītībā (Supporting Multilingual Classrooms. Inclusive Approaches in Language Education)”.
Kursu dalībnieki uzzināja par dažādiem skolēnu valodas apguves līmeņa noteikšanas paņēmieniem, runāja par darbu klasēs, kurās bērniem ir ļoti atšķirīgs mācību valodas apguves līmenis. Lektores uzsvēra skolēnu valodas kompetences attīstīšanas nepieciešamību visos mācību priekšmetos, iepazīstināja ar atbalsta sniegšanas iespējām dažādu valodas prasmju attīstīšanā, efektīvu valodas un pamatprasmju apguves integrēšanu, kā arī deva labās prakses piemērus valodu un citu mācību priekšmetu skolotāju sadarbībai.

09.03.2017. R.Kursīte.
EMVC eksperti ar valodu pedagogiem spriež par dziļās mācīšanās iespējām valodu apguvē

Savu funkciju ietvaros jau vairākus gadus VISC valodu apguves jautājumos īsteno sadarbību ar EMVC Grācā. Šīs sadarbības ietvaros šā gada 6. un 7. martā Rīgā viesojās EMVC eksperti - Gūtenbergas Universitātes profesors Olivers Meijers (Oliver Meyer) no Vācijas un Pentas koledžas pasniedzējs Kevins Šaks (Kevin Schuck) no Nīderlandes. Viņi vadīja kursu nodarbības VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ekspertiem un valodu speciālistiem “Daudzvalodu pieejas iekļaušana mācību procesā (A Pluriliteracies Approach to Teaching for Learning)”, uzsverot dziļās mācīšanās (deep learning) nozīmi, kas iespējama, nepārblīvējot mācību saturu un nesadrumstalojot to, rosinot skolēnu ieinteresētību apgūstamajās tēmās. Tika uzsvērts, ka dziļā mācīšanās vienlaicīgi ir arī lēna mācīšanās (slow learning), jo skolēnam nepieciešams laiks katras tēmas pamatīgai apguvei un pilnīgai izpratnei, ko raksturo gan spēja apgūto mācību materiālu jēgpilni izskaidrot citiem, gan atsevišķus novērojumus, parādības un faktus apkopot un konceptualizēt, izprotot cēloņsakarības un uztverot tos kā vienotu veselumu.
7.martā Olivers Meijers un Kevins Šaks piedalījās arī diskusijā par dzimtās valodas apguves jautājumiem Eiropas mājā, kuras laikā viņi iepazīstināja ar savu praktisko pieredzi dažādu valodas apguves jautājumu risināšanā un to, ka arī citās valstīs valodu speciālistu uzmanības lokā ir līdzīgi jautājumi.
>> Fotogalerija

09.05.2016. R.Kursīte.
Jauni materiāli EMVC mājas lapā

EMVC ir apkopojis 2011.-2015.gada vidējā termiņa programmas “Learning through languages”  projektu rezultātus un projektu gaitā izstrādātos materiālus un vēlas ar tiem iepazīstināt pēc iespējas plašāku interesentu loku.
Lai atvieglotu resursu pieejamību, jaunie materiāli jau ir ievietoti EMVC mājas lapā, un ir atrodami tiem atbilstošajās tematiskajās sadaļās līdzās iepriekšējās programmās izstrādāto resursu klāstam.
Projektu rezultātu kopsavilkuma informatīvajā materiālā EMVC vietnē (angļu [PDF] un franču [PDF] valodās) atrodama sīkāka informācija:  

  • īss katra resursa apraksts;
  • mērķauditorija, kurai tas paredzēts;
  • valoda(s), kurā(s) katrs no šiem resursiem ir pieejams;
  • EMVC mājas lapas tematiskā sadaļa, kurā resursi atrodas.

Sadaļas arhīvs