Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Valsts pārbaudes darbi. Vispārējā izglītība

05.06.2017. L.Grīvans.
Centralizēto eksāmenu norise papildtermiņos 2016./2017.m.g.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) informē, ka centralizēto eksāmenu norise papildtermiņos notiks:

Eksāmens Norises datums Norises vieta
Angļu valoda 12 8.jūnijs RV1.Ģ.
Latviešu valoda 12 9.jūnijs RV1.Ģ.
Matemātika 12 12.jūnijs RV1.Ģ.
Latviešu valoda mazākumtautību izgl. programmās 9 12.jūnijs VISC
Latvijas un pasaules vēsture 12 13.jūnijs RV1.Ģ.
Bioloģija 12 14.jūnijs RV1.Ģ.
Ķīmija 15.jūnijs VISC
Fizika 16.jūnijs VISC
Krievu valoda 12 (svešvaloda) 19.jūnijs RV1.Ģ.
Vācu valoda 12 19.jūnijs VISC

Adrese:
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija (RV1.Ģ.) – Raiņa bulvāris 8, Rīga
VISC – Vaļņu iela2, Rīga.
Centralizēto eksāmenu papildtermiņā norises sākums – plkst.11:00.

15.05.2017. A.Cābelis.
Diagnosticējošā laboratorijas darba ķīmijā un fizikā 11.klasē rezultāti 2016./2017.mācību gadā

VISC apkopojis 2016./2017.mācību gada diagnosticējošā laboratorijas darba ķīmijā un fizikā 11.klasē rezultātus. Diagnosticējošajā darbā fizikā piedalījās 2742 skolēni no 217 vispārizglītojošajām mācību iestādēm, ķīmijā – 2609 skolēni no 238 skolām. Skolēnu eksperimentālās prasmes 11.klasē kopumā ir labas. Arī nākamajā mācību gadā VISC organizēs diagnosticējošo laboratorijas darbu fizikā un ķīmijā 11.klasē.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

10.05.2017. A.Cābelis.
Par 2.pilotprojekta eksāmenu rezultātiem dabaszinātnēs

Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus dabaszinātnēs, 2017.gada 12.aprīlī notika 2.pilotprojekta eksāmeni dabaszinātnēs. Pilotprojekta mērķis bija novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus fizikā, ķīmijā un dabaszinībās, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti mācību sasniegumu izvērtēšanai.
Fizikas eksāmenā piedalījās 1623 skolēni, ķīmijas - 1496, dabaszinībās – 486.
Tagad skolēnu darbi ir izvērtēti un vietnē vpis.lv var noskaidrot katra skolēna 1. un 2. daļas rezultātus un kopējo rezultātu eksāmenā procentos.
Skolēns var izvēlēties, vai iegūto vērtējumu pilotprojekta eksāmenā ierakstīt atestāta sekmju izrakstā vai ne. Atgādinām, ka pilotprojekta eksāmeni neaizstāj kādu no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvi un to rezultāti nav salīdzināmi ar izvēles centralizēto eksāmenu rezultātiem fizikā un ķīmijā.
Valstī vidējie rezultāti dabaszinībās 34,45%, fizikā 35,82% un ķīmijā 42,29%.
Pilotprojekta eksāmenu rezultātu kvalitatīvā analīze tiks veikta ESF projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā" (projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002).

15.03.2017. E.Tukiša.
Vairāk nekā 200 skolu diagnosticējošo darbu dabaszinībās aizvada tiešsaistē

Mūsdienīgu pieeju skolēnu zināšanu pārbaudē šī gada 7.martā izmantoja 206 Latvijas skolas, kurās kopumā 5794 skolēni 6.klašu diagnosticējošo darbu dabaszinībās kārtoja tiešsaistē izglītības portālā Uzdevumi.lv. Tiešsaistes darbs tika veidots sadarbībā ar VISC un palīdzēja būtiski atvieglot vērtēšanas procesu, kā arī veicināt skolēnu digitālo kompetenci.
>> Lasīt vairāk

02.02.2017. L.Grīvans.
Valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programma 2017

VISC piedāvā izglītības iestādēm 2017.gada ieraksta programmatūru. Visu attiecīgo izglītības iestāžu atbildīgajiem speciālistiem lūgums iepazīties ar piedāvāto programmatūru.
>> Mutvārdu daļas ieraksta programma 2017 [ZIP]

02.01.2017. K.Špūle.
2016./2017.mācību gada literatūras eksāmena 12.klasei 1.uzdevuma tēmas

• Indivīda pašsaglabāšanās literatūrā.
• Debija literatūrā.
• Vēstures subjektīvisms literatūrā.

• Mūsdienīgs jaunietis literatūrā.
• Absurds literatūrā.
• Kultūras kodi literatūrā.

12.12.2016. L.Grīvans. Precizēts 20.02.2017.
Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2016./2017.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai:

1. Latvijas Universitātē;
2. Daugavpils Universitātē;

3. Liepājas Universitātē;
4. Vidzemes Augstskolā.

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, lai kārtotu centralizēto eksāmenu, iesniegumu augstskolā iesniedz ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

12.05.2016. I.Kamarūte. Precizēts 31.08.2016.
2016./2017. mācību gada valsts pārbaudījumu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu grafiks

VISC pārskatāmai lietošanai ir apkopojis 2016./2017. mācību gada valsts pārbaudījumu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laikus.
>> Valsts pārbaudījumu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu grafiks

13.05.2014. I.Kamarūte.
Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze un izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Gan obligāto, gan izvēles centralizēto eksāmenu rezultāti norāda uz izglītojamo mācību sasniegumu īpatsvara paaugstināšanos. Izņēmums ir izglītojamo mācību sasniegumi franču valodas un Latvijas un pasaules vēstures centralizētajā eksāmenā. Franču valodas eksāmenu kārto ļoti neliels skolēnu skaits (2012./2013.mācību gadā – 53 izglītojamie), līdz ar to eksāmena vidējo rezultātu ietekmē pat viena izglītojamā sniegums. Latvijas un pasaules vēstures centralizētā eksāmena salīdzinoši zemais vidējais rezultāts ir skaidrojams ar profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri kārto šo eksāmenu, skaita lielo īpatsvaru – 77,8% no visiem eksāmena kārtotājiem.
>> Lasīt vairāk

08.07.2013. I.Kamarūte. Precizēts 31.08.2015.
Par vērtējuma izteikšanu centralizētajos eksāmenos

Sākot ar 2012./2013.mācību gadu, centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka procentuālā novērtējumā. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” 2.pielikuma 10.punktā noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā (sertifikāta paraugs no 2015.gada).
Eksāmena darba kopvērtējums procentos nav eksāmena daļu vērtējuma procentos kopsumma, kā arī nav vidējais aritmētiskais vērtējums no skolēna eksāmena darba daļu vērtējumiem. Eksāmena rezultāta kopprocentu veido visā eksāmena darbā iegūto punktu skaita attiecība pret maksimāli iespējamo punktu skaitu.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs