saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju semināri

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā

07.12.2017. L.Zeile.
Mācību jomu koordinatori iesaistās mācību satura un pieejas apspriešanā Latvijas novados un pilsētās

Decembra sākumā ir beigušies vispārējās izglītības septiņu  mācību jomu, kā  arī  pirmsskolas un sākumskolas  koordinatoru semināri Rīgā. Kopumā ap 1000 pedagogi   iepazinās ar jauno pieeju mācību satura īstenošanā.

Semināru laikā mācību jomu koordinatoriem bija iespēja uzdot jautājumus, izteikt priekšlikumus mācību satura pilnveidei, kā arī apmainīties viedokļiem, strādājot grupās. Pašlaik mācību jomu koordinatoriem ir elektroniski pieejami mācību jomu ekspertu izveidotie  materiāli: prezentācijas par jauno pieeju mācību satura īstenošanā, mācību jomas satura apraksta projekts un mācību priekšmetu programmu piemēri un tematu izklāsti. 

Lai veicinātu pedagogu profesionālo kopienu iesaistīšanos  mācību satura apspriešanā un apkopotu pedagogu iesniegtos priekšlikumus par jaunā mācību satura un pieejas aprakstu,  decembrī un janvārī  savos novados un pilsētās koordinatori  ir aicināti organizēt mācību satura un pieejas apspriešanu, kā  arī  priekšlikumus nosūtīt projektam līdz nākamā gada 1. februārim.

06.11.2017. L.Zeile.
Mācību jomu koordinatoru semināri novembrī

Ir apkopota pašvaldību sniegtā informācija par sadarbībai ar VISC metodiskā atbalsta nodrošināšanā pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai izvirzītajiem pedagogiem - mācību jomu koordinatoriem. Novembrī pašvaldību izvirzītajiem pedagogiem - mācību jomu koordinatoriem VISC organizē šādus seminārus:

 • 07.11.2017. – Sociālā un pilsoniskā mācību joma.
 • 08.11.2017. – Pirmsskolas un sākumskolas koordinatori.
 • 09.11.2017. – Valodu mācību joma.
 • 16.11.2017. – Tehnoloģiju mācību joma.
 • 21.11.2017. – Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma.
 • 22.11.2017. – Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma.
 • 23.11.2017. – Matemātikas mācību joma.
 • 30.11.2017. – Dabaszinātņu mācību joma.

Semināru mērķis ir iepazīstināt ar jauno mācību saturu un pieeju, kā arī mācību jomu koordinatoru lomu projekta ieviešanas fāzē.  Semināru saturisko daļu nodrošina ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” komanda. Semināru norises vieta – Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, bijušās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) telpās. Dalība iespējama tikai pašvaldību deleģētajiem un iepriekš reģistrētajiem pedagogiem.

15.09.2017. I.Upeniece.
VISC strādā pie metodiska atbalsta sniegšanas un koordinēšanas pārveides

VISC īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros tiek izstrādāts jauna mācību satura piedāvājums, kas sabiedriskajai apspriešanai, tai skaitā izvērtēšanai un ierosinājumiem pedagogu profesionālajās kopienās, tiks publiskots septembra beigās. Ņemot vērā to, ka mācīšanās pieejas ieviešanai skolās, lai attīstītu skolēnu kompetences, ir nepieciešama lielāka mācību satura integrācija un pedagoģiskā sadarbība satura īstenošanas plānošanai, VISC šobrīd strādā arī pie līdz šim ierastā metodiskā atbalsta sniegšanas un koordinēšanas pārveides. Plānojam veidot pedagogu grupas pa mācību jomām, bet vairs ne pa mācību priekšmetiem, un uzrunāt izglītības pārvaldes nominēt novadu pedagogus – jomu konsultantus šādai sadarbībai ar VISC. Konkrētāka informācija sekos.
Šajā pārejas periodā līdzšinējie mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji un skolotāji aktuālo informāciju var saņemt projekta un VISC vietnēs:

 1. par mācību satura izstrādi;
 2. par valsts pārbaudījumiem un metodiskajiem materiāliem;
 3. par mācību priekšmetu olimpiādēm;
 4. par starpdisciplināriem projektiem un konkursiem.

Sadaļas arhīvs