Aktuālā informācija
Aktuālu notikumu un jautājumu sadaļa, kurā smelties jaunāko informāciju par iestādes ziņām, plānotajiem pasākumiem, iepirkumiem u.c. jautājumiem.
Sākumlapa > Aktualitātes > Aktuālais 2018./2019.m.g.

Aktuālais 2018./2019. mācību gadā

Vispārējā izglītība

Mācību saturs

Normatīvā regulējuma izmaiņas

Balstoties uz projekta “Kompetenču pieeja izglītības saturā ”(turpmāk - projekts) izveidotā vispārējās izglītības mācību satura un pieejas aprakstu un tā publiskās apspriešanas rezultātiem, Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – centrs) uzsākts darbs pie normatīvo dokumentu izveides un saskaņošanas. Pavisam paredzēts izveidot trīs normatīvo dokumentu projektus:

 • MK noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem;
 • MK noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem;
 • MK noteikumi par valsts vidējās izglītības standartu un vidējās izglītības programmu paraugiem.

Metodiskais atbalsts un pedagogu profesionālā pilnveide

Gatavojoties pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošas pieejas pakāpeniskai ieviešanai, lai lietpratība jeb kompetence kļūtu par skolēna mācīšanās rezultātu izglītības procesā visās izglītības pakāpēs, centrs turpinās veidot atbalsta mehānismus pedagogiem, izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām.

Centrs  sadarbībā ar projektu organizēs  mācību jomu koordinatoru seminārus, piedāvājot viņiem atbalsta rīkus un materiālus, lai viņi varētu stiprināt savas pašvaldības vai pašvaldību apvienības pedagogus pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā.

Centrs sadarbībā ar augstskolām un citām izglītības institūcijām īstenos šādas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus:

 • “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”;
 • “Mācīšanās konsultantu - ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām”;
 • “Profesionālās pilnveides ekspertu sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā”;
 • “Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām reģiona vajadzībām”.

Metodisko līdzekļu izstrāde

Centrs sadarbībā ar ārējiem partneriem - augstskolām, citām izglītības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, turpinās veidot mācību materiālus par aktuālajām tēmām –medijpratību, uzņēmējdarbību, veselības un drošības jautājumi, u.c. un publicēs tos  centra mājaslapā.

Valsts pārbaudījumu sistēma

2018./2019. mācību gadā vispārējā izglītībā valsts pārbaudes darbus kā ierasts plānots organizēt:

 • 3. un 6. klases diagnosticējošo darbu norisi 2019. gada februārī – martā;
 • visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norisi 2019. gada martā;
 • centralizēto eksāmenu un eksāmenu norisi par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi 2019. gada maijā – jūnijā;
 • 11.klases diagnosticējošo darbu fizikā un ķīmijā norisi – 2019.gada aprīlī.

Arī 2018./2019.mācību gadā sadarbībā ar portālu Uzdevumi.lv 6.klases diagnosticējošo darbu dabaszinībās būs iespējams kārtot tiešsaistē.

Grozījumi valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, nosaka, 12. klašu skolēniem eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda. 9.klašu absolventiem 2018./2019.mācību gadā eksāmenu, izņemot eksāmenus svešvalodu mācību priekšmetos, materiāla valoda ir latviešu valoda. Latviešu valoda kā eksāmena kārtošanas valoda 9.klašu izglītojamiem tiks ieviesta ar 2019./2020. mācību gadu.

Lai optimizētu centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanu, 2018./2019.mācību gadā plānots fizikas un latviešu valodas centralizēto eksāmenu darbu atsevišķu daļu vērtēšanu organizēt tiešsaistē.

Atbalsts izglītojamo spēju un talantu attīstīšanai

Atbalstot izglītojamo spēju un talantu attīstīšanu, 2017./2018.mācību gadā plānots īstenot šādas aktivitātes:

 • Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr. 8.3.2.1/16/I/002 “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros
  • Tiks apmācīti 100 pedagogi tālāizglītības kursos par agrīnu talantu identificēšanu un attīstību.
  • Notiks 14 mācību priekšmetu olimpiādes nacionālā mērogā, t.sk., atjaunotā angļu.
  • Notiks 5 reģionu ZPD konferences un 1 valsts, kā arī 2 vasaras skolas ALFA un literātu.
  • Tiks īstenota īpašu programmu robotikas komandu attīstībai.
 • Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros
  • Kopā tiek īstenoti vairāk nekā 3500 pasākumi, no tiem puse STEM un vides jomā. Piedalās kopā 60 000 bērnu un 4000 pedagogu no 116 izglītības iestādēm un 116 pašvaldībām.
  • Tiks izdalīti mācību līdzekļu kompektus robotikas un ķīmijas interešu izglītības pasākumu īstenošanai 100 skolām.
  • Tiks apmācīti 100 pedagogi DIBELS Next un 40 psihologus Vekslera intelekta testa pielietošanai, tādējādi stiprinot pedagogu kompetenci darbā ar MT bērniem.

 

Profesionālā izglītība

Satura pilnveide

Profesionālajā izglītībā tiek turpināts apjomīgs darbs pie modulāro izglītības programmu ieviešanas profesionālo izglītības iestāžu ikdienas mācību procesā.

Saistībā ar 2018. gada pavasarī PINTSA saskaņotajām un apstiprinātajām nozaru kvalifikāciju struktūrām, notiek intensīva jaunu profesiju standartu un profesijas kvalifikācijas prasību izstrāde, kuri tiek aktualizēti atbilstoši profesionālā darba tirgus tendencēm.

Pārbaudes darbi

Aktualizēt centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas un izstrādāt centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenus.

Saskaņot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus.

 

Interešu izglītība

Turpinās 2017.gadā iesāktā Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” īstenošana. 2018.gada rudenī reģionos notiek četri Labo darbu festivāli ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts 100gades svinēšanā un valstiskās apziņas stiprināšanā. Festivāli notiks: 26.septembrī Madonā, 3.oktobrī Rīgā, 12.oktobrī Rēzeknē, 26.oktobrī Talsos. 2019.gada pavasarī (laiks un vieta tiks precizēta) Rīgā notiks noslēguma sarīkojums “Ceļā uz nākamo simtgadi”.

Sekmējot bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, kultūras mantojuma apguvi un turpinot mērķtiecīgu un plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem 2020. gadā, notiks svētku repertuāra sagatavošana un repertuāra apguve svētku lielajām programmām (kori, dejas, instrumentālā mūzika, folklora) un organizēti starpsvētku pasākumi:

 • Latvijas izglītības iestāžu koru, deju kolektīvu un pūtēju orķestru skates reģionos un svētku modelēšanas koncerti,
 • II Tautas mūzikas festivāls 2019.gada 26.aprīlī Limbažos,
 • bērnu tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” 2019.gada 25.maijā Alūksnē un 31.maijā Talsos,
 • bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālais sarīkojums nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmai “Pulkā eimu, pulkā teku” 2019. gada 18.-19.maijā Iecavā.