Interešu izglītība
Tautas deju kolektīvu mācības

Interešu izglītības programmu īstenošanā un nodarbību organizēšanā ievēro Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk- MK rīkojums Nr.655) noteikto (https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu-0 ) un Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) prasības (https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai).

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 360 4.punktam – lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā – ievēro šādus pamatprincipus: informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes, kā arī izvērtēt izglītojamā noslodzi un līdzdalību interešu izglītībā, ja izglītojamais apmeklē vienu vai vairākas interešu izglītības nodarbības/pulciņus/kolektīvus.

>> Ieteikumi piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai [pdf]