Atgriezties sadaļā "Profesionālā izglītība. Izglītības saturs. Aktuālā informācija."

Sadaļas "Profesionālā izglītība. Izglītības saturs" arhīvs

2017.gads

17.10.2017. R.Gintaute-Marihina.
Bulgārijas delegācijas mācību vizīte

Laikā no 25.-29.septembrim Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļa organizēja mācību vizīti viesiem no Bulgārijas Profesionālās izglītības nacionālās aģentūras (NAVET) http://www.navet.government.bg 
Mācību vizīte notika Erasmus + programmas projekta "Exploring experience and good practices in the implementation of European policies and instruments to support Lifelong Learning" ietvaros.
Vizītes laikā visiem bija iespēja uzzināt informāciju par Latvijas pieredzi īstenojot Profesionālās izglītības reformas, ieviešot ECVET un EQAVET principus, modulārās programmas un darba vidē balstītas mācības. Bulgāru kolēģi viesojās Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamentā, Izglītības un kvalitātes valsts dienestā, Akadēmiskās informācijas centrā, Latvijas darba devēju konfederācijā, kā arī apmeklēja Rīgas Valsts tehnikumu, Jelgavas Tehnikumu, Ogres Tehnikumu un Valmieras Tehnikumu. Vizītes laikā viesi varēja iepazīties ar Profesionālās kompetences centru- tehnikumu materiāli tehnisko bāzi, pieredzi dalībai projektos un prakses organizēšanā, t.sk bija iespēja iepazīties ar pieredzi īstenojot darba vidē balstītas mācības uzņēmumos  AS HansaMatrix un AS Valmieras piens.

22.06.2017. R.Gintaute-Marihina.
Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas

Lai sniegtu vienotus pamatprincipus un metodisku atbalstu darba vidē balstītu mācību organizēšanai un īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrija 09.06.2017. apstiprinājusi Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas.
>> Vadlīnijas un pielikumi [ZIP]

30.03.2017. R.Gintaute-Marihina.
Izstrādāts apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu profesionālās izglītības programmas paraugs

Izglītības un zinātnes ministrija 2017. gada 21. martā ir saskaņojusi Iekšlietu ministra apstiprināto profesionālās pilnveides izglītības programmas paraugu "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma" 84 kontaktstundu apjomā.
Programmas paraugs pieejams kā aktuālais informatīvais materiāls, jo programmas paraugs vēl nav spēkā!
>> Lasīt vairāk
>> Programmas paraugs publicēts sadaļā "Programmas"

 
2015.gads

15.10.2015. V.Jaunozola.
Profesionālās izglītības iestādēs strādājošo Latvijas un pasaules vēstures skolotāju profesionālās pilnveides seminārs

VISC piedāvā metodisku atbalstu, organizējot ikgadējo semināru profesionālās izglītības iestādēs strādājošajiem Latvijas un pasaules vēstures skolotājiem. Seminārs notiks 2015. gada 29.oktobrī plkst. 10:00 Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Rīgā, Brīvības bulvārī 32. Semināra mērķauditorija ir skolotāji, kuri izglītības iestādēs realizē vidējās izglītības mācību priekšmeta „Latvijas un pasaules vēstures” standarta prasības mazāk kā 210 mācību stundās. Semināra noslēgumā dalībnieki saņems apliecību par pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi (6 stundas).

10.08.2015. L.I.Strode.
Erasmus+ programmas KA1 aktivitātes profesionālās izglītības mācību mobilitāti projekts "Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Igauniju nozaru kvalifikāciju sistēmas izveidē"

VISC sadarbībā ar Kutsekoda (Igaunija) no 2014.gada 26. līdz 30.oktobrim īstenoja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projektu Nr. 2014-1-LV01- KA102-000160 "Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Igauniju nozaru kvalifikāciju sistēmas izveidē". Projekta mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu un starptautiskās sadarbības uzsākšanu starp līdzīgām institūcijām profesionālās izglītības jomā Latvijā un Igaunijā - Valsts izglītības satura centru un Sihtasutus Kutsekoda – institūcijām, kas valstī ir atbildīgas par profesiju standartu izstrādi un reģistra uzturēšanu.
>> Lasīt vairāk

 
2014.gads

15.09.2014. V.Jaunozola.
Seminārs profesionālās izglītības iestādēs strādājošajiem Latvijas un pasaules vēstures skolotājiem

VISC piedāvā metodisku atbalstu, organizējot ikgadējo semināru profesionālās izglītības iestādēs strādājošajiem Latvijas un pasaules vēstures skolotājiem. Seminārs notiks 2014. gada 9.oktobrī plkst. 10:00 Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Rīgā, Brīvības bulvārī 32.
Semināra mērķauditorija ir skolotāji, kuri Latvijas profesionālās izglītības iestādēs realizē vidējās izglītības mācību priekšmeta „Latvijas un pasaules vēstures” standarta prasības mazāk kā 210 mācību stundās.
>> Semināra materiāli [ZIP]

18.03.2014. I.Švarca.
Par Latvijas oficiālās valūtas nosaukuma lietojumu mācību procesā un mācību literatūrā

Latvija ir pievienojusies eirozonai, un kopš 2014.gada 1.janvāra tās oficiālā valūta ir eiro. Lai sekmētu ar eiro valūtu saistīto terminu, saīsinājumu un simbolu vienotu un konsekventu lietojumu mācību procesā un mācību literatūras izdevumos, VISC, konsultējoties ar Valsts valodas centru un Latviešu valodas aģentūru, ir izstrādājis ieteikumus pedagogiem un mācību literatūras izdevējiem "Par Latvijas oficiālās valūtas nosaukuma lietojumu mācību procesā un mācību literatūrā."
>> Ieteikumi

 
2013.gads

29.11.2013. S.Valaine.
VISC un Vācijas izglītības institūciju pārstāvji vienojas par sadarbību profesionālajā izglītībā

Ceturtdien, 28.novembrī, VISC vadība un speciālisti tikās ar Vācijas izglītības institūciju pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējamās turpmākās sadarbības profesionālajā izglītībā.
Tikšanās pirmajā daļā VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis iepazīstināja ar institūcijas funkcijām, uzdevumiem un darbību, savukārt izglītības departamenta direktore Sarmīte Valaine izstāstīja par normatīvo regulējumu profesionālajā izglītībā un satura izstrādes principiem – organizējot Profesiju standartu izstrādi, konsultējot profesionālo izglītības programmu izstrādi. VISC vadītāja vietnieks Jānis Gaigals informēja par iniciatīvām profesionālās izglītības satura reformai sadarbībā sociālajiem partneriem, īstenojot ESF darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes “Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija” projektu, Stratēģijas „ES 2020” un Stratēģiskajā ietvarā Eiropas sadarbībai izglītībā un apmācībā noteikto izglītības mērķu īstenošanas kontekstā. ESF projekta "Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana" vadītāja Elīna Kokina iepazīstināja ar projektā notikušajām aktivitātēm un īstenoto sadarbību ar Vācijas Federatīvās republikas nozares uzņēmumiem Latvijas profesionālās izglītības pedagogu tālākizglītībā.
Tikšanās otrajā daļā VISC vadība un speciālisti ar Vācijas izglītības institūciju pārstāvjiem diskutēja par turpmākajām sadarbības iespējām par kopīgu projektu īstenošanu, lai sasniegtu "Izglītība un apmācība 2020" mērķus. Abas puses vienojās nākošā gada sākumā apmainīties ekspertiem darbības plāna konkretizēšanai, 2012.gada 10-11.decembrī Berlīnē parakstītā memoranda par sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā Eiropā un 2013.gada 8.jūlijā Valmierā parakstītās deklarācijas starp Vācijas Federatīvās republikas Izglītības un zinātnes ministru un Latvijas Izglītības un zinātnes ministru ietvaros.

16.09.2013. L.I.Strode.
Mācīšanās darba vietā

Eiropas Komisija 2012.gada janvārī neformālā sanāksmē nolēma, ka Eiropas dalībvalstīm nepieciešams būtiski palielināt iespējas jauniem cilvēkiem apgūt profesiju darba vietā. Tas radīs dubultefektu: veicinās ekonomisko attīstību un nodarbinātību. Šādai mācību formai ir jābūt iekļautai visās profesionālās izglītības programmās. Profesionālajai izglītībai, īpaši duālajai, ir galvenā nozīme jauniešu nodarbinātības veicināšanā.
>> Lasīt vairāk

28.08.2013. L.I.Strode.
Turpinās modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādes aprobācija

VISC sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001 aktivitāte – moduļu pieejas ieviešana profesionālās izglītības programmu izstrādē. Projekta ietvaros tika izstrādāti "Metodiskie ieteikumi modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei". Profesionālās izglītības programmas saturiski tiek pārstrukturizētas, ar mērķi izveidot tās elastīgas, kas nodrošina iespēju ātri reaģēt uz darbaspēka pieprasījumu īstermiņā un ilgtermiņā.

27.08.2013. B.Pauniņa.
Uzsākts dialogs par alternatīvām mācību rezultātu novērtēšanas formām

VISC sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" (vienošanās Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001). Projekta īstenošanas gaitā plānots pārskatīt profesionālās izglītības saturu un eksaminācijas procesu, piemērojot to veiktajiem tautasaimniecības nozaru izpētes rezultātiem un vajadzībām. Modulārās izglītības programmās tiks veidoti moduļi balstoties uz (sasniedzamajiem) mācību rezultātiem, kuriem ir svarīga novērtēšana.

 
2012.gads

13.11.2012. K.Špūle. Papildināts 07.12.2012.
Seminārs profesionālās izglītības iestāžu latviešu valodas un literatūras skolotājiem

Seminārs profesionālās izglītības iestāžu matemātikas un latviešu valodas un literatūras skolotājiem notiks 2012.gada 14.novembrī Rīgas Valsts tehnikumā, K.Valdemāra ielā 1c.
Lai palīdzētu profesionālās izglītības iestāžu latviešu valodas un literatūras skolotājiem veiksmīgāk realizēt vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Latviešu valoda” standartu un sagatavot skolēnus centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, Valsts izglītības un satura centrs (turpmāk tekstā VISC) organizē metodisku semināru 2012.gada 14.decembrī plkst. 10:00 Rīgā (vieta tiks precizēta). Semināra mērķauditorija – latviešu valodas un literatūras skolotāji, kuri Latvijas profesionālās izglītības iestādēs realizē vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Latviešu valoda” standartu. Semināra tiks analizēti 2011./2012. mācību gada latviešu valodas eksāmena rezultāti, piedāvāti metodiski ieteikumi skolēnu teksta izpratnes un tekstveides apguvei un vērtēšanai, kā arī diskutēts par aktualitātēm latviešu valodas mācību priekšmeta standarta un programmas realizēšanā.
Pieteikšanās semināram notiek elektroniski, līdz š. g. 30. novembrim aizpildot anketu. Lai apkopotu informāciju, kas nepieciešama metodiskā darba koordinācijai, anketā iekļauti arī jautājumi, kas raksturo mācību procesu.
Uz semināru aicinām pieteikties vienu skolotāju no katras profesionālās izglītības iestādes.
Aktuālus jautājumus varat sūtīt: kaspars.spule@visc.gov.lv

13.11.2012. J.Vilciņš.
Seminārs profesionālās izglītības iestāžu matemātikas skolotājiem

Lai palīdzētu profesionālās izglītības iestāžu matemātikas skolotājiem veiksmīgāk realizēt vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Matemātika” standartu un sagatavot skolēnus centralizētajam eksāmenam matemātikā, Valsts izglītības un satura centrs (turpmāk tekstā VISC) organizē metodisku semināru 2012. gada 14. decembrī plkst. 10:00 Rīgā (vieta tiks precizēta). Semināra mērķauditorija – matemātikas skolotāji, kuri Latvijas profesionālās izglītības iestādēs realizē vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Matemātika” standartu. Seminārā tiks sniegta informācija par iespējām realizēt matemātikas standartu ar dažādām programmām, analizēti 2011./2012. mācību gada matemātikas centralizētā eksāmena rezultāti, piedāvāti metodiski ieteikumi skolēnu prasmju pilnveidei.
Pieteikšanās semināram notiek elektroniski, līdz š. g. 30. novembrim aizpildot anketu. Lai apkopotu informāciju, kas nepieciešama metodiskā darba koordinācijai, anketā iekļauti arī jautājumi, kas raksturo mācību procesu.
Uz semināru aicinām pieteikties vismaz vienu matemātikas skolotāju no katras profesionālās izglītības iestādes.
Aktuālus jautājumus varat sūtīt: janis.vilcins@visc.gov.lv . Būšu pateicīgs, ja kāds no semināra dalībniekiem pirms semināra elektroniski atsūtītu programmu (atšķirīgu no VISC paraugprogrammas), kuru izmanto savā darbā.

22.08.2012. V.Jaunozola.
Seminārs profesionālās izglītības vēstures skolotājiem "Mācību priekšmets „Latvijas un pasaules vēsture” profesionālās izglītības iestādēs: problēmas, ieteikumi"

Lai palīdzētu profesionālās izglītības vēstures skolotājiem veiksmīgāk plānot savu darbu, sagatavot skolēnus valsts pārbaudes darbiem, VISC piedāvā metodisku atbalstu, organizējot profesionālās izglītības iestādēs strādājošajiem Latvijas un pasaules vēstures skolotājiem semināru 2012. gada 25.septembrī plkst. 11:00 Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Rīgā, Pils laukumā 3.
Semināra mērķauditorija ir skolotāji, kuri Latvijas profesionālās izglītības iestādēs realizē vidējās izglītības mācību priekšmeta „Latvijas un pasaules vēstures” standarta prasības mazāk kā 210 mācību stundās.
Semināra programmā tiks sniegta informācija par šādiem jautājumiem: aktualitātes Latvijas un pasaules vēstures mācīšanā un pārbaudes darbos, mācību priekšmeta standarta un programmas realizācija, metodiskie ieteikumi.
Pieteikšanās semināram notiek elektroniski. Uz semināru aicinām pieteikties vienu skolotāju no katras profesionālās izglītības iestādes.

13.01.2012. B.Bērziņa.
VISC aktualizē cilvēkdrošības jautājumus: izstrādāts metodiskais materiāls "Civilā aizsardzība"

Valsts izglītības satura centra vispārējās un profesionālās izglītības satura speciālisti sadarbībā ar darba aizsardzības eksperti Dr. med. Lindu Matisāni ir izstrādājuši metodisko materiālu, lai nodrošinātu mācību kursa "Civilā aizsardzība" apguvi vispārējās vidējās un profesionālās izglītības izglītojamajiem. Tā mērķis ir veidot zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu par ikdienā iespējamām bīstamām situācijām, drošas uzvedības principiem, kā arī katastrofām un rīcību ārkārtas gadījumos. Metodiskajā materiālā iekļautas šādas tēmas:

  • "Ikdienā iespējamās bīstamās situācijas un droša uzvedība";
  • "Iespējamās katastrofas un to sekas";
  • "Rīcība dažādu apdraudējumu un katastrofu gadījumos";
  • "Civilās trauksmes un apziņošanas sistēma";
  • "Masu nekārtības, terorisms";
  • "Valsts un pašvaldību loma ārkārtas situāciju gadījumā";
  • "Specifiska civilās aizsardzības informācija pa reģioniem (pašvaldībām) atkarībā no attiecīgajā reģionā attīstītajām nozarēm".

Praktiskos uzdevumus un diskusiju tēmas par civilās aizsardzības jautājumiem vispārējās vidējās un profesionālās izglītības pedagogiem iespējams iekļaut gan atsevišķās mācību stundās, gan integrēt citu mācību priekšmetu obligātā satura apguvē.
>> Metodiskais materiāls sadaļā "Metodiskie materiāli"

 
2011.gads

23.09.2011. S.Valaine.
Speciālisti no Francijas un Itālijas iepazīstas ar labās prakses piemēriem profesionālajā izglītībā

2011.gada 15. un 16. septembrī Valsts izglītības satura centrā Leonardo Da Vinci partnerības projekta „Training in Action” (Mācīšanās darbībā) (Nr 2010-1IT—LEO04-009755) ietvaros viesojās sadarbības partneri no Francijas un Itālijas, lai iepazītos ar labās prakses piemēriem profesionālajā izglītībā. Latvijā sadarbības partneri tika iepazīstināti ar profesionālās izglītības sistēmu un labās prakses piemēru ķīmijas, farmācijas un biotehnoloģijas nozarē. Pēc ķīmijas, farmācijas un biotehnoloģijas nozares pieprasījuma tika uzsākts darbs pie izglītības programmu izveides nozarē nepieciešamām jaunām profesijām – „ķīmisko procesu tehniķis” un „analītiskās ķīmijas tehniķis” . Darba grupā strādāja A/s „Grindeks” vadošie speciālisti un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas pedagogi. Valsts izglītības satura centra nozares speciālisti sniedza metodisku atbalstu programmas izstrādē. Pateicoties profesionālam un aktīvam komandas darbam, tika izveidota 960 stundu profesionālās tālākizglītības programma ar kvalifikāciju „Ķīmisko procesu tehniķis” un „Analītiskās ķīmijas tehniķis”. Bezdarbnieku apmācība sākās 2009. gada rudenī un turpinās šobrīd,  sagatavojot kvalificētus speciālistus arī citām nozarēm.  Mācību process norisinājās gan Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, gan tieši uzņēmumā – A/s „Grindeks”.
A/s „Grindeks” projekta partneri tikās ar izglītības programmas izstrādē un īstenošanā iesaistītajiem darba devēju pārstāvjiem un izglītības programmu absolventiem, kuri jau strādā šajā uzņēmumā. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā viesi iepazinās ar izglītības programmas īstenošanas procesu un darba organizāciju un sadarbības partneru iesaisti. Sanāksmē piedalījās koledžas direktors Juris Gerasimovs, pedagogi un Olaines domes priekšsēdētāja vietniece Inta Purviņa.
Projekta partneri atzinīgi novērtēja Latvijas pieredzi, kā  īsā laika posmā ir iespējams pārkvalificēties, iegūt jaunu profesiju un darba devējam kvalificētu un konkurētspējīgu darbinieku.

12.08.2011. D.Vīgante.
Turpinās darba aizsardzības apmācību moduļu (mācību programmu) izstrāde

VISC Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļa atbilstoši ESF projekta "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiskā piemērošana nozarēs un uzņēmumos" (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001) 1.3.aktivitātei "20 darba aizsardzības apmācību moduļu (mācību programmu) profesionālajās izglītības iestādēs izstrādāšana" jau trešo gadu izstrādā metodisko materiālu profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem. Metodisko materiālu mērķis ir nodrošināt vienotu pieeju izglītošanā darba aizsardzības jautājumos.
2009. un 2010.gadā tika izstrādāti apmācību moduļi (mācību programmas) desmit nozarēm un pieejami VISC vietnē.
2011.gadā darba grupas izstrādā nākamos piecus moduļus, kuri būs pieejami VISC mājas lapā jau 2011.gada oktobrī.
Apmācību moduļu (mācību programmas) izstrāde tiek veikta sadarbībā ar sociālajiem partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, profesionālajām asociācijām, darba aizsardzības, ugunsdrošības un neatliekamās medicīniskās palīdzības speciālistiem, nozaru ekspertiem, kā arī izglītotājiem. Materiāli ir veidoti tā, lai ikviens audzēknis apgūtu pamatzināšanas darba aizsardzībā, kā arī specifiskās zināšanas nozarē.

12.08.2011. S.Valaine.
Aktivitātes Eiropas Sociālā fonda projektā

ESF Projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros 2011.gada augustā ir noslēdzies iepirkums "Nozaru izpētes pētījums profesionālajai izglītībai", kura rezultātā astoņās nozarēs tiks veikts pētījums. Tiks pētītas šādas nozares: būvniecība, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide), kokrūpniecība (mežsaimniecība, kokapstrāde), pārtikas rūpniecība, lauksaimniecība, metālapstrāde, mašīnbūve, mašīnzinības, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, tūrisms un skaistumkopšana.

 
2010.gads

10.05.2010. S.Bidzāne
Noslēdzies konkurss "Automehānika 2010"

Ir noslēdzies valsts profesionālās izglītības iestāžu autotransporta remonta profesiju audzēkņu profesionālās meistarības konkurss „Automehānika 2010”. Konkursa kopvērtējumā pirmo vietu ieguva Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums.

23.04.2010. D.Vīgante.
Pirmais bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas izlaidums Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā

Š.g. 20.aprīlī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā notika pirmās bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas noslēguma svinīgais pasākums – izlaidums 12 jaunajiem speciālistiem. Profesionālās tālākizglītības programma ar kvalifikāciju ķīmisko procesu tehniķis deva iespēju 12 bez darba palikušajiem cilvēkiem pārkvalificēties un iegūt jaunu profesiju, tādējādi veiksmīgi iekļauties darba tirgū.
Programma tapa sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai, Valsts izglītības satura centram, A/s „Grindeks”, Nodarbinātības Valsts Aģentūrai, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžai un Olaines novada domei.

15.03.2010. S.Bidzāne
Uz labāko Latvijas jauno automehāniķu titulu pretendē 15 komandas

No 29. aprīļa līdz 1. maijam Rīgas Starptautiskajā autošovā Ķīpsalā notiks Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursa “Automehānika 2010” fināls un spraigās trīs dienu cīņās 15 komandu starpā tiks noskaidroti labākie jaunie automehāniķi, kas strādās ar modernākajām iekārtām un aprīkojumu.

10.03.2010. S.Bidzāne
Konkursa “Jaunais profesionālis 2010” rezultāti

VISC ir apkopojis konkursu pasākuma „Jaunais profesionālis 2010" profesionālās meistarības konkursu rezultātus, kuri notika no 2010.gada 25.februāra līdz 28.februārim BT1, Starptautiskajā izstāžu centrā, Ķīpsalas ielā 8, Rīgā, kā arī profesionālās meistarības konkursa „Automehānika 2010” pusfināla rezultātus (konkurss notika 2010.gada 9.martā BT1, Starptautiskajā izstāžu centrā, Rīgā).

22.02.2010. S.Bidzāne
Izstādē “Skola 2010” notiks konkursu pasākums “Jaunais profesionālis 2010”

Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs izstādes “Skola 2010” laikā no 25. līdz 28. februārim organizēs Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursu pasākumu “Jaunais profesionālis 2010”, kurā šogad piedalīsies 150 jauniešu no 55 profesionālās izglītības iestādēm. Konkursu pasākums “Jaunais profesionālis 2010” šogad notiks paraugdemonstrējumi un konkursi sešās profesionālajās jomās – mehatronikā, metālapstrādē, kokizstrādājumu izgatavošanā, būvniecībā, viesmīlībā un skaistumkopšanā.
Vērojot konkursa norisi, skolēni un profesionālo izglītības iestāžu nākamie audzēkņi varēs skaidrāk apjaust attiecīgo profesiju specifiku un to uzdevumu dažādību. Konkursa mērķis ir veicināt izpratni par profesionālās izglītības nozīmīgumu Latvijas tautsaimniecībā un sekmēt Latvijas profesionālās izglītības attīstību. Pasākums noritēs visas četras izstādes dienas no 25. februāra līdz 28. februārim. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 28. februārī plkst. 15.00.

Atgriezties sadaļā "Profesionālā izglītība.Izglītības saturs. Aktuālā informācija."