Sākumlapa > Profesionālā izglītība > Metodiskie materiāli > Metodiku sistēma profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai

esf_es_teik.gif

Metodiku sistēma profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai

Sadaļā publicēti Nacionālās programmas projekta "Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai" līguma Nr.2005/0001/VPD1//ESF/PIAA/05/NP/3.2.6.1./0001/0001/0154 ietvaros tapušie materiāli.
Ikvienu sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties tā veidu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Pēdējās izmaiņas – 06.03.2019.

Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija Materiāla veids Datne
Nozares izpētes metodika.
Metodika dod ieteikumus nozares apraksta un nozares profesionālo kvalifikāciju struktūras izveidei. Izstrādātais nozares apraksts sniedz ieskatu par nozares situāciju tautsaimniecībā, tajā nodarbinātajiem un attīstības perspektīvām.
Metodika PDF
Profesiju standartu izstrādes metodika.
Metodikas pielietojums nodrošina vienotu pieeju profesiju standartu satura izstrādes procesam. Profesijas standarta izstrādē profesijas pārstāvji nosaka profesijā veicamos pienākumus un uzdevumus, nepieciešamās prasmes un zināšanas to veikšanai, kā arī profesionālās kompetences. Sociālie partneri, izmantojot nozares profesionālo kvalifikāciju struktūru nosaka pamatprofesijas, kurām nepieciešams izstrādāt profesiju standartus, veidojot nozares profesiju standartu sistēmu.
Metodika PDF
Profesionālās izglītības programmu izveides metodika.
Metodika ir izstrādāta, lai atvieglotu izglītības programmas izveides procesu, ievērojot soļu principu, kura balstās uz profesijas standartā vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasībās profesijai noteikto zināšanu, prasmju un profesionālo kompetenču apguves iestrādi profesionālās izglītības programmas mācību priekšmetu saturā, iesaistot satura izstrādē arī sociālos partnerus, kuri ir vislabāk informēti par jaunākajām tehnoloģijām, iekārtām un materiāliem.
Metodika PDF
Papildinājums "Metodiskie ieteikumi modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei" (2013.g.).
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija" projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" (vienošanās Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1./10/IPIA/VIAA/001), izveidoti "Metodiskie ieteikumi modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei", lai ieviestu modulāro pieeju profesionālās izglītības programmu izveidei, kura balstās uz sasniedzamajiem rezultātiem (papildināta Profesionālās izglītības programmu izveides metodika).
Metodiskie ieteikumi PDF
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes metodika.
Metodika palīdz sagatavot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, izmantojot profesijas standartā noteiktās zināšanas, prasmes un profesionālās kompetences. Metodikas izmantošana nodrošina, ka kvalifikācijas eksāmenā pārbauda profesijai būtiskās profesionālās kompetences. Metodikā iekļautas sadaļas par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura datu bāzes veidošanu, rezultātu analīzi un vērtēšanas sistēmu. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisē kā vērtētāji piedalās sociālie partneri, kuriem nepieciešamas zināšanas par iespējamo norises un vērtēšanas metodiku dažādu profesionālās izglītības programmu noslēgumā, kā arī neformālās izglītības atzīšanā un prasmju novērtēšanā.
Metodika PDF
Profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes nodrošināšanas un novērtēšanas metodika.
Metodika izstrādāta, pamatojoties uz kvalitātes vadības novērtēšanas metodēm, un ir rokasgrāmata izglītotājiem, lai veiktu izglītības procesa pašvērtējumu un analīzi, iesaistot šajā procesā sociālos partnerus, un nodrošinātu profesionālās izglītības iestādes darbības kvalitāti. Piedāvātais kvalitātes vadības modelis balstās uz CAF sistēmu. Profesionālās izglītības iestādes pašvērtējumu izmanto arī ārējie vērtētāji, kuri tajā var atrast izglītības procesa analīzi un pasākumus tā kvalitātes pilnveidei.
Metodika PDF
Neformālās izglītības atzīšanas un prasmju novērtēšanas metodika.
Metodikā izstrādāti priekšlikumi, lai nodrošinātu iespējas pierādīt darba un dzīves pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un profesionālās kompetences, rezultātā iegūstot valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Neformālās izglītības atzīšanas un prasmju novērtēšanas pamatkritērijs ir profesionālās kompetences, kuras katrai konkrētai profesijai nosaka profesijas standarts vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasības.
Metodika PDF
Izglītības programma un metodiskie materiāli sociālo partneru izglītošanai.
Projekta ietvaros izveidota izglītības programma sociālo partneru izglītošanai un metodiskais materiāls, kurā iekļauta informācija par profesionālo izglītību un tās īstenošanas procesiem. Metodiskā materiāla mērķauditorija ir sociālie un sadarbības partneri. Metodiskajā materiālā ietvertā informācija ne tikai izskaidro profesionālajā izglītībā notiekošos procesus un sociālo partneru patreizējo vietu un lomu tajos, bet arī ieskicē vēlamo nākotnes sadarbības modeli, kas paaugstinātu profesionālās izglītības kvalitāti un ilgtermiņā veicinātu ekonomisko izaugsmi un reizē arī sociālo stabilitāti valstī.
Metodiskais līdzeklis PDF
Mehānisms sociālo partneru iesaistei profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai.
Sadarbībā ar sociālajiem partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību izstrādāti priekšlikumi mehānisma izveidei sociālo partneru iesaistei profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai.
Metodiskais līdzeklis PDF
Vienotas metodikas izstrādes profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai teorētiskais pamatojums.
Teorētiskais pamatojums pierāda pētījumu aktivitāti, teorētisko un empīrisko novitāti, informatīvās bāzes raksturojumu un struktūru.
Metodiskais līdzeklis PDF

Nozares izpētes metodikas aprobācija. Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības nozare.

 • Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības nozares apraksts [PDF]
 • Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības nozares kvalifikāciju struktūra pieciem profesionālās kvalifikācijas līmeņiem [PDF]
Metodikas aprobācijas materiāli PDF

Nozares izpētes metodikas aprobācija. Pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozare.

 • Pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozares apraksts [PDF]
 • Nozares profesionālās kvalifikācijas struktūra [PDF]
 • Pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozares kvalifikāciju struktūrā esošo profesiju apraksti [PDF]
 • Aptauja par pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozares attīstību un nodarbinātību [PDF]
 • Apkopoti kvalitatīvās izpētes rezultāti [PDF]
 • Apkopotie kvantitatīvie un kvalitatīvie nozares izpētes anketas satura rezultāti un priekšlikumi anketas satura uzlabošanai [PDF]
 • Kvalitatīvās izpētes metodes saturiskie jautājumi [PDF]
Metodikas aprobācijas materiāli PDF
Profesiju standartu izstrādes metodikas aprobācija.
Profesijas standarts (metālapstrādes darbgaldu operators; montāžas darbu atslēdznieks) [PDF]
Metodikas aprobācijas materiāli PDF

Profesionālās izglītības programmu izveides metodikas aprobācija.

 • Profesionālās tālākizglītības programma (prof. kvalifikācija: montāžas darbu atslēdznieks) [PDF]
 • Profesionālās tālākizglītības programma (prof. kvalifikācija: metālapstrādes tehnoloģisko līniju operators) [PDF]
 • Profesionālās tālākizglītības programma (prof. kvalifikācija: metālapstrādes programmu darbgaldu iestatītājs) [PDF]
Metodikas aprobācijas materiāli PDF
Profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes nodrošināšanas un novērtēšanas metodikas aprobācija.
Piemērs profesionālās izglītības pašvērtējumam [PDF]
Metodikas aprobācijas materiāli PDF
Neformālās izglītības atzīšanas un prasmju novērtēšanas metodikas aprobācija.
Neformālās izglītības atzīšanas un prasmju novērtēšanas dokumenti [PDF]
Metodikas aprobācijas materiāli PDF
Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija
Materiāla veids Datne