Sākumlapa > Profesionālā izglītība > Metodiskie materiāli > Metodiskie materiāli profesionālajai izglītībai

Metodiskie materiāli profesionālajai izglītībai

Ikvienu sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties tā veidu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Pēdējās izmaiņas – 06.03.2019.

Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija Materiāla veids Datne
Veselības izglītība vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā
Metodiskais materiāls izmantojams mācību procesā gan mācību priekšmeta “Veselības mācība” vispārējā vidējā izglītībā vai mācību priekšmeta/moduļa “Veselības izglītība” profesionālajā izglītībā īstenošanā, gan integrēti dažādu mācību priekšmetu/kursu/moduļu apguvē un audzināšanas darbā (t.sk. audzināšanas darbā dienesta viesnīcās), nodrošinot pēctecīgu veselības izglītības un cilvēkdrošības jautājumu apguvi.
Metodiskais materiāls PDF
Veselības izglītība vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā
Prezentācijas
Prezentacija ZIP
Civilā aizsardzība
Metodiskā materiāla mērķis ir nodrošināt mācību kursa “Civilā aizsardzība” apguvi vispārējās vidējās un profesionālās izglītības izglītojamajiem, veidojot zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu par ikdienā iespējamām bīstamām situācijām, drošas uzvedības principiem, kā arī katastrofām, kas var notikt, īpašu uzmanību pievēršot rīcībai ārkārtas gadījumos.
Metodiskais materiāls PDF
Civilā aizsardzība
Prezentācijas
Prezentacija ZIP
Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija
Materiāla veids Datne