Nozaru kvalifikāciju struktūras

Nozares kvalifikāciju struktūra ir nozares profesiju vispārīgs raksturojums, kā arī nozares profesijās ietilpstošo specializāciju un saistīto profesiju pārskats, kurā norādīti profesionālās kvalifikācijas līmeņi profesijām un specializācijām

* Izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai ” – Projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001)

NKS aktualizācija [PDF]
Iesniegums [DOC]
NKS projekta veidlapa [DOC]

Pēdējās izmaiņas – 14.05.2019.

Nr. Nozarukvalifikāciju struktūra Kartes Strukt.
datne
Iepriekšējās versijas
1 Būvniecības nozare* PDF PDF 11.04.2018.
2 Drukas un mediju tehnoloģiju nozare* PDF PDF nav
3 Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare* PDF PDF nav
4 Enerģētikas nozare* PDF PDF nav
5 Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozare* PDF PDF nav
6 KzĶīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares - ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide* PDF PDF nav
7 Lauksaimniecības nozare* PDF PDF nav
8 Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors* PDF PDF nav
9 Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare (tai skaitā mehānika)* PDF PDF nav
10 Pārtikas rūpniecības nozare* PDF PDF nav
11 Skaistumkopšanas nozare* PDF PDF 11.04.2018.
12 Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare* PDF PDF 21.03.2018.
13 Transporta un loģistikas nozare* PDF PDF nav
14 Tūrisma nozare* PDF PDF nav
15 Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozare* PDF PDF 06.02.2019.
Nr. Nozaru kvalifikāciju struktūra   Datne Iepriekšējās versijas