Aktuālā informācija
VISC sniegto maksas pakalpojumu cenrādi nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi
Sākumlapa > VISC > Pakalpojumi

Pakalpojumi

VISC publiskie pakalpojumi

Vispārējās izglītības jomā

Centralizēto eksāmenu sertifikāta dublikāta izsniegšana

Gadījumos, kad persona ir nozaudējusi centralizētā eksāmena sertifikātu, tas ir nozagts vai neatgriezeniski bojāts, ir iespējams saņemt tā dublikātu. Šis ir maksas pakalpojums.
>> Lasīt vairāk
>> Plašāk par pakalpojumu portālā Latvija.lv

Izziņas izsniegšana par nokārtotu centralizēto eksāmenu, ja ir nepieciešams stāties augstskolā ārpus Latvijas, kurā uzņemšanas noteikumi paredz dokumentu iesniegšanu pirms izziņotā sertifikātu izsniegšanas datuma

Ja ir nepieciešams stāties augstskolā ārpus Latvijas, kurā uzņemšanas noteikumi paredz dokumentu iesniegšanu pirms izziņotā sertifikātu izsniegšanas datuma, VISC var izsniegt izziņu, kas apliecinātu, ka persona ir nokārtojusi centralizētos eksāmenus. Šis ir maksas pakalpojums.
>> Lasīt vairāk
>> Plašāk par pakalpojumu portālā Latvija.lv

Mācību literatūras (mācību grāmatu un tām pielīdzinātu izdevumu) atbilstības valsts pamatizglītības standartam vai valsts vispārējās vidējās izglītības standartam izvērtēšana un apstiprināšana

Mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam vai valsts vispārējās vidējās izglītības standartam VISC izvērtē, pamatojoties uz mācību literatūras autora vai izdevēja – fiziskas vai juridiskas personas vai minēto personu apvienības iesniegumu. Mācību literatūru VISC izvērtē pēc vienotiem kritērijiem, pieaicinot recenzentus un ekspertus. Pakalpojums ir bezmaksas.
>> Plašāk par pakalpojumu portālā Latvija.lv

Speciālās izglītības jomā

Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma sniegšana par izglītojamajam atbilstošāko izglītības programmu

Šis bezmaksas pakalpojums tiek sniegts fiziskai personai, kurai nepieciešams atzinums par piemērotāko speciālās izglītības programmu vai atbalsta pasākumiem. Ierodoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi, pilngadīgs izglītojamais vai nepilngadīgā izglītojamā vecāks, bāriņtiesas ieceltais aizbildnis vai aizgādnis aizpilda iesniegumu un iesniedz speciālistu atzinumus.
>> Plašāk par pakalpojumu portālā Latvija.lv

Interešu izglītības un audzināšanas jomā

Bērnu nometņu vadītāja apliecības izsniegšana

Ja persona vēlas kļūt par bērnu nometņu vadītāju, personai jābūt sasniegušai 18 gadu vecumu un jāatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām, jāapgūst 72 stundu apmācības programma. Šis ir maksas pakalpojums. Apliecība derīga 5 gadus no izsniegšanas brīža
>> Bērnu nometņu vadītāja apliecības iegūšanas pieprasīšana (e-pakalpojums VISC vietnē nometnes.gov.lv)
>> Plašāk par pakalpojumu portālā Latvija.lv

Interešu izglītības pedagogu, audzināšanas darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Ja interešu izglītības pedagogs/audzināšanas darba speciālists vēlas pilnveidot savu profesionālo kompetenci noteiktā interešu izglītības jomā/audzināšanas darba jautājumos, viņš apmeklē profesionālās kompetences pilnveides kursu programmu un saņem apliecību par noteiktu stundu apjoma programmas apguvi. Šis ir maksas pakalpojums. Gadījumos, kad kursu norisei tiek piesaistīti finanšu līdzekļi no citiem finanšu avotiem, pakalpojums var būt bezmaksas.
>> Plašāk par pakalpojumu portālā Latvija.lv

Valsts valodas prasmes pārbaudes jomā

Valsts valodas prasmes pārbaude profesionālo un amata pienākumu veikšanai un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai, un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai

Valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevums ir novērtēt personas valsts (latviešu) valodas prasmes līmeni. Ja valsts valodas prasmes pārbaude ir nokārtota sekmīgi, persona saņem valsts valodas prasmes apliecību. Valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību nosaka 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi". Par pakalpojumu fiziskai personai jāmaksā valsts nodeva.
>> Plašāk par pakalpojumu portālā Latvija.lv

Valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes organizēšana ne mazāk kā 10 cilvēku grupai pēc privāto tiesību juridiskas personas (to apvienības) vai publiskas personas rakstiska pieprasījuma un apkopotu pārbaudes rezultātu sniegšana šī pakalpojuma pieprasītājam

Valsts valodas prasmes pārbaude ir jākārto personām, kuram nepieciešama valsts valodas prasmes apliecība: darba vajadzībām, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai, Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai. Par pakalpojumu fiziskai personai jāmaksā valsts nodeva, juridiskai personai šis ir maksas pakalpojums
>> Plašāk par pakalpojumu portālā Latvija.lv

Diagnosticējošo valsts valodas prasmes pārbaudes darbu izveide

VISC Valsts vlodas prasmes pārbaudes nodaļa sagatavo valsts valodas prasmes pārbaudes diagnosticējošos darbus cilvēku grupām pēc juridiskas personas (piemēram, uzņēmējsabiedrības, kas nodarbojas ar latviešu valodas mācīšanu) pieprasījuma. Fiziska persona, kura vēlas noskaidrot savu valsts valodas prasmes līmeni, arī var pieteikties diagnosticējošajam darbam. Šis ir maksas pakalpojums
>> Plašāk par pakalpojumu portālā Latvija.lv

Informatīvo kursu organizēšana valsts valodas apguves kursu organizētājiem un pedagogiem

Pakalpojums tiek sniegts valsts valodas apguves kursu organizētājiem un pedagogiem. Kursa klausītāji tiek informēti par pārbaudes kārtību, uzdevumu veidiem u.c. ar pārbaudes kārtošanu saistītiem jautājumiem. Šis ir maksas pakalpojums
>> Plašāk par pakalpojumu portālā Latvija.lv

Individuālo konsultāciju sniegšana par valsts valodas prasmes pārbaudi

Ja personai nepieciešama papildu informācija par valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanu, viņa var pieteikties individuālai konsultācijai. Šis ir maksas pakalpojums
>> Plašāk par pakalpojumu portālā Latvija.lv

Valsts valodas prasmes apliecības dublikāta izsniegšana

Ja valsts valodas prasmes apliecība ir sabojāta, nozaudēta, nolaupīta, nozagta vai kā citādi zaudēts valdījums pār to, persona var saņemt valsts valodas prasmes apliecības dublikātu. Šis ir maksas pakalpojums.
>> Lasīt vairāk
>> Plašāk par pakalpojumu portālā Latvija.lv

Pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti

Pakalpojumi Vaļņu ielā 2 – zvana poga pie ārdurvīm, apsardze sniegs tālāku palīdzību.

Pakalpojumi Strūgu ielā 4 – zvanīt pa tālruni 67228987, darbinieki sniegs palīdzību.

Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumi Merķeļa ielā 11 – ir pieejams lifts invalīdiem ar kustību traucējumiem, piesakoties komisijai pa tālruni 28618553, informēt par lifta nepieciešamību.

Par VISC maksas pakalpojumiem

VISC sniegto maksas pakalpojumu cenrādi nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr.851 "Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis"

Valsts nodevas pamatsumma par valsts valodas prasmes pārbaudi ir EUR 14,23.

Plašāka informācija par VISC maksas pakalpojumiem:

  • Tālrunis: 67216500
  • E-pasts: visc@visc.gov.lv
  • Adrese: Vaļņu iela 2, (7.stāvs), Rīga
  • Vienotajā pakalpojumu portālā: www.latvija.lv