eksvisp_2013_2014.jpg
VISC ir apkopojis aktuālo informāciju par valsts pārbaudes darbiem 2018./2019.mācību gadā.
Sākumlapa > Vispārējā izglītība > Pārbaudes darbi > Valsts pārbaudes darbi 2018./2019.m.g.

Valsts pārbaudes darbi 2018./2019.mācību gadā

Valsts pārbaudes darbi. Vispārējā izglītība

Informācija, kas Tev ir jāzina par valsts pārbaudījumiem 2019.gadā

 1. Pamatizglītības sertifikāti tiks izsniegti šī gada 14.jūnijā, bet vispārējās vidējās izglītības sertifikāti – 28.jūnijā. Skolēni, kas kārtos vispārējās vidējās izglītības centralizētos eksāmenus papildtermiņā, sertifikātus saņems 5.jūlijā.
 2. Skolēni pēc centralizēto eksāmenu kārtošanas varēs saņemt izziņu par to, vai attiecīgie eksāmeni ir sekmīgi nokārtoti.
  Izziņas tiks izsniegtas pēc VISC noteikta grafika (par svešvalodu eksāmeniem – no š.g. 10.jūnija; visiem pārējiem – no š.g. 14.jūnija) un saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi – EUR 2,85.
  Lai saņemtu izziņu, ir jāaizpilda iesniegums [PDF] [DOC] un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz VISC.
 3. Centralizētā eksāmena rezultāts tiek izteikts procentuālā novērtējumā. Iegūto novērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst mācību priekšmeta standartā (2.pielikuma 10.punktā) noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā. Lai precīzāk izprastu piešķirto vērtējumu, aicinām iepazīties ar šī aprēķina metodiku.
 4. VISC nodrošina pamatizglītības sertifikātu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu dublikātu izsniegšanu saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi – uz vietas EUR 3,56 par katru sertifikāta dublikātu, ja pa pastu – EUR 4,98 (par katru sertifikāta dublikātu). Lai saņemtu sertifikāta dublikātu, ir jāaizpilda iesniegums [PDF] [DOC] un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz VISC.
 5. Ja ir nepieciešamība kādā ārvalstu augstskolā iesniegt tulkotu VISC sertifikātu, tulkojums jāveic un jāapstiprina notariāli. VISC izsniegtos sertifikātus svešvalodās netulko.

Valsts pārbaudījumu grafiks, programmas un norises darbību laiki 2018./2019.m.g.

>> Valsts pārbaudījumu grafiks
>> Valsts pārbaudes darbu programmas
>> Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki
>> Ministru kabineta 2018.gada 22.maija noteikumi Nr.289

Centralizēto eksāmenu norise papildtermiņos 2018./2019.m.g.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) informē, ka centralizēto eksāmenu norise papildtermiņos notiks:

Eksāmens Norises datums Norises vieta
Latviešu valoda mazākumtaut. izgl. programmās 9 13.jūnijs VISC
Svešvaloda 12 17.jūnijs RV1.Ģ.
Latviešu valoda 12 19.jūnijs RV1.Ģ.
Matemātika 12 21.jūnijs RV1.Ģ.
Latvijas un pasaules vēsture 12 25.jūnijs RV1.Ģ.
Bioloģija 12 27.jūnijs RV1.Ģ.
Fizika 1.jūlijs VISC
Ķīmija 3.jūlijs VISC

Adrese:
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija (RV1.Ģ.) – Raiņa bulvāris 8, Rīga
VISC – Vaļņu iela 2, Rīga.
Centralizēto eksāmenu papildtermiņā norises sākums – plkst.11:00.

Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2018./2019.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai: 

 1. Latvijas Universitātē; 
 2. Daugavpils Universitātē;
 3. Liepājas Universitātē;
 4. Vidzemes Augstskolā.

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, lai kārtotu centralizēto eksāmenu, iesniegumu augstskolā iesniedz ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

Jūsu uzdotie jautājumi

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem VISC ir apkopojis sadaļā "Biežāk uzdotie jautājumi (izvelnē "Par eksāmeniem un citiem pārbaudes darbiem")".