Sākumlapa > Vispārējā izglītība. Izglītības saturs > Metodiskie materiāli > Sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli

VISC sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli

Ikvienu sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties izglītības posmu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Pēdējās izmaiņas – 18.02.2019.

Metodiska materiāla nosaukums, veids u.c. informācija Izglītības posms Datne

Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē.
Latvijas Republikas Patentu valde sadarbībā ar VISC ir izstrādājusi metodisko materiālu vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem. Metodisko materiālu veido sešas tēmas. Katrai tēmas nodarbībai ir norādīta mērķauditorija, mērķis, plānotais rezultāts, nepieciešamie resursi un ieteicamās mācību metodes. Metodiskā materiāla neatņemama sastāvdaļa ir četras animācijas filmas, kuru noskatīšanās nepieciešama labākai temata izpratnei un uzdevumu izpildei.

 • Metodiskais materiāls [PDF]
 • Interaktīva animācija. Kas ir intelektuālais īpašums, preču zīme, patents un dizainparaugs? [Video LRPV Youtube kanālā]
sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF, Video

Jāzeps Vītols: personība, dzīve un darbi.
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Mācību līdzeklis veidots kā spēle, kas pieejama divās dažādās formās – gan kā interaktīva prezentācija, gan kā izdrukājama kartīšu spēle. Materiāls strukturēts 3 sarežģītības pakāpēs – A, B, C līmeņos.

 • Spēles noteikumi [PDF]
 • Kartīšu spēle skolēniem. A līmenis [PDF], [PPSX]
 • Kartīšu spēle skolēniem. B līmenis [PDF], [PPSX]
 • Kartīšu spēle skolēniem. C līmenis [PDF], [PPSX]
 • Metodiskais līdzeklis skolotājiem [PDF], [DOC]
sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF, PPSX, DOC
Kino skolās
Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar VISC ir izveidojis metodisko materiālu skolotājiem "Kino skolās", kura mērķis ir veicināt Latvijas filmu pieejamību un izmantošanu vispārizglītojošo skolu mācību procesā. "Kino skolās" ir metodiskais materiāls skolotājiem, grāmata (112. lpp), kā arī iespēja Latvijā tapušās filmas izmantot tiešsaistes režīmā platformā www.filmas.lv.
Metodiskie materiāli un filmas pieejami www.filmas.lv reģistrētiem skolotājiem.
sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai Video

8 stāsti par eiro
Animācijas filmas veidojuši dažādi Latvijas animācijas mākslinieki ar savu individuālo rokrakstu un tehniku:

Metodiskais materiāls skolotājiem [PDF].
Izdevējs SIA "Eko Media"

pirmsskolai, sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai Video, PDF
Napo filmas un materiāli par veselību un drošību Napo vietnē
Napo vietnē atrodamas 17 filmas un sešu mācību stundu plāni pedagogiem.
pirmsskolai, sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai Video
Ciemojamies Ministru kabinetā
Valsts kancelejas izglītojošs materiāls par Latvijas simboliem un valsts pārvaldību pirmsskolas un sākumskolas bērniem.
pirmsskolai, sākumskolai (1-6) PDF
Veselības un drošības jautājumu aktualizēšana sākumskolā
Metodiskais līdzeklis skolotājiem. To izstrādāja Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar VISC speciālistiem.
sākumskolai (1-6) PDF
Stipra un vesela mugura
Materiāls izstrādāts Latvijas Olimpiešu kluba (LVOK) projektā "Stājas mācība sākumskolā". VISC ir iepazinies ar minēto materiālu un aicina sākumskolas skolotājus izmantot savā darbā
sākumskolai (1-6) Video

Kustību aktivitāšu pauzes 1.-6.klasei

 • Kustību aktivitāšu pauzes mācību priekšmetos no 1.-6.klasei [Video]
 • Atbalsta materiāls skolotājiem [PDF]

Izglītības un zinātnes ministrijas video un informatīvo mācību materiāls, kuru pedagogi aicināti izmantot mācību procesā.

sākumskolai (1-6) Video, PDF

Olūteņš. Mācību līdzekļu komplekts latgaliešu rakstu valodā 4.klasei

 • Mācību līdzeklis skolēniem [PDF]
 • Metodiskie ieteikumi skolotājiem [PDF]
sākumskolai (1-6) PDF
Drošība internetā
Rokasgrāmata skolotājiem. Izstrādājis Latvijas Interneta asociācijas "Net-Safe Latvia" drošāka interneta centrs, konsultējoties ar "Net-Safe Latvia" skolotāju padomes locekļiem un VISC speciālistiem.
sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9) PDF
Materiāls bērnu drošībai
Informatīvais materiāls, kas palīdzētu skolēniem veidot izpratni par ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumiem. Izstrādāts projekta "Reģionālā potenciāla stiprināšana brīdināšanas un reaģēšanas jomā ķīmiskās avārijās ar pārrobežu sekām Baltkrievijas – Latvijas – Lietuvas reģionā" ietvaros. Tāpat ir izveidoti materiāli par cilvēka drošību, ko varat apskatīt VUGD vietnē
pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF
Noderīga un praktiska informācija mājturības un veselības mācības skolotājiem
Kampaņas "Izvēlies putnu gaļu!" ietvaros, kuru rīko biedrība "Mārketinga padome" sadarbībā ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju, ir izveidots mācību palīgmateriāls, ko izmantot mājturības vai veselības mācības stundās.
pamatskolai (7-9) PDF
Izglītojošā stunda par trakumsērgas jautājumiem
Izglītojošo materiālu sagatavojoši Pasaules trakumsērgas dienas iniciatīvas grupa, Pasaules dzīvnieku aizsardzības asociācijas eksperti, kā arī LR Pārtikas un veterinārais dienesta speciālisti.
pamatskolai (7-9) PPT
Vadlīnijas mācību grāmatu vērtēšanai no dzimumu līdztiesības aspekta
Vadlīnijas mācību grāmatu vērtētājiem.
pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF
Ieteicamās tēmas izglītības procesā par ES jautājumiem pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF
Termini un citi jēdzieni pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos
Materiālā ir apkopoti Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem" un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem" lietotie termini un citi jēdzieni, par kuru skaidrojumiem interesējušies mērķgrupu pārstāvji.
sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF
Dabas aizsardzība un ģeogrāfija
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes prof. Oļģerta Nikodemus lekcija.
vidusskolai PDF
Intelektuālais īpašums un autortiesības
Mācību līdzeklis 10–12.klasei.
vidusskolai PDF
Valsts vispārējās izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras satura izstrāde un izvērtēšana
Metodiskie ieteikumi mācību literatūras autoriem, izdevējiem un recenzentiem. Ieteikumus ir izstrādājuši Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļas mācībspēki sadarbībā ar VISC. Iieteikumu autori ir ieinteresēti uzzināt Jūsu domas par šo ieteikumu saturu. Priekšlikumus metodisko ieteikumu pilnveidei lūdzam sūtīt VISC uz e-pasta adresi: inara.svarca@visc.gov.lv
vidusskolai PDF
Metodiskais palīglīdzeklis pedagogu profesionālās meistarības pilnveides kvalitātes izvērtēšanai
Veidots Lielbritānijas Padomes un IZM kopējā projekta "Kvalitātes nodrošināšana pedagogu tālākizglītībā Latvijā" ietvaros.
vidusskolai PDF
Cūkmena detektīvi
AS "Latvijas valsts meži" vides izglītības metodiskais līdzeklis par mežu 5–7 gadus veciem bērniem
pirmsskolai PDF
Izzini mežu
AS "Latvijas valsts meži" vides izglītības metodiskais līdzeklis par mežu 1.–9.klasēm
sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9) PDF
Laižam mežā!
AS "Latvijas valsts meži" vides izglītības metodiskais līdzeklis 5.–6.klašu skolēniem par drošību un uzvedību mežā
pamatskolai (7-9) PDF
Bioekonomika skolās
AS "Latvijas valsts meži" vides izglītības metodiskais līdzeklis par mežu skolēnu uzņēmējspējas pilnveidošanai
pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF
Izaudzē drošu nākotni
AS "Latvijas valsts meži" metodiskais līdzeklis par klimata pārmaiņām un meža apsaimniekošanu Latvijā
pamatskolai (7-9), vidusskolai Video
Metodiska materiāla nosaukums, veids u.c. informācija
Izglītības posms Datne