Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas izveidota 2009.gada 1.jūlijā, apvienojot Izglītības satura un eksaminācijas centru (ISEC), Valsts jaunatnes iniciatīvu centru (VJIC), Profesionālās izglītības administrāciju (PIA) un Valsts speciālās izglītības centru (VSIC). .

Reorganizācija veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojumu Nr.357 „Par Izglītības satura un eksaminācijas centra, Valsts jaunatnes iniciatīvu centra un Valsts speciālās izglītības centra reorganizāciju un Valsts izglītības satura centra izveidi”. VISC pilda arī daļu no Profesionālās izglītības administrācijas un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras funkcijām, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojumam Nr.356 „Par Profesionālās izglītības administrācijas un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras reorganizāciju”.

VISC ir šādas funkcijas:

  • nodrošināt mācību satura izstrādi vispārējā izglītībā un pārraudzīt tā īstenošanu;
  • nodrošināt profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības satura izstrādi atbilstoši valsts standartiem;
  • nodrošināt izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanu valsts pārbaudījumos vispārējā izglītībā;
  • nodrošināt vienotu profesionālās izglītības valsts pārbaudījumu satura izstrādi un norisi;
  • koordinēt vispārējās izglītības un profesionālās izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras izstrādi;
  • koordinēt atbalsta sistēmas darbību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām;
  • koordinēt interešu izglītības sistēmas darbību un īstenot atbalsta pasākumus izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei;
  • nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi;
  • koordinēt un īstenot pedagogu profesionālo pilnveidi;
  • nodrošināt valsts valodas prasmes pārbaudi profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.

Reorganizēto iestāžu darbība:

ISEC tika izveidots 1994.gadā, un sākotnēji tā funkcijās ietilpa tikai izglītības satura izstrāde un izglītības kvalitātes diagnostika un kontrole. Pakāpeniski funkciju apjoms pieauga, tika izveidota vienota valsts pārbaudes darbu sistēma, ieviesti centralizētie eksāmeni. Kopš 2001.gada viena no ISEC funkcijām bija arī valsts valodas prasmes pārbaudes organizēšana. 2002.gada 1.janvārī ISEC pārziņā nonāca arī pedagogu tālākizglītības jautājumi, jo tika reorganizēts Pedagogu izglītības atbalsta centrs.

PIA savu darbu uzsāka 1994. gadā (tajā laikā iestāde saucās Profesionālās izglītības centrs), iestādes galvenās funkcijas bija organizēt profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes (mākslā, mūzikā un sportā) izglītības procesa darbību, kvalitāti un attīstību.

VJIC savu darbību sāka 1996.gada 1.septembrī kā Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esoša valsts izglītības atbalsta iestāde, bet kopš 2002.gada 1.jūliju iestādi reorganizēja par ministrijas pakļautībā esošu valsts iestādi jaunatnes politikas īstenošanai. VJIC galvenās funkcijas bija nodrošināt interešu izglītības sistēmas un audzināšanas darba sistēmas darbību un attīstību, kā arī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi.

VSIC tika izveidots 2007.gada 2.aprīlī kā izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. VSIC darbības mērķis bija sekmēt izglītojamo spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošas izglītības ieguvi, kā arī koordinēt speciālās izglītības atbalsta sistēmas darbību Latvijā.