Statuss:
Īstenošanā
Līdzfinansē Eiropas Savienība
COSERE logo

Erasmus+ KA2
Koleģiāls atbalsts noturībai (resiliencei) un izaugsmei izglītībā (COSERE) / Collegial Support for Resilience and Growth in Education (COSERE)
No: KA220-SCH-72E02DBB_22

Informācija par projektu

 • Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs (VISC)
 • Īstenošanas laiks: 2022.gada 1.decembris – 2025.gada 30.aprīlis
 • Kopējais projekta finansējums: 400 000 eiro

Projekta kontaktpersona

Projekta mērķi

Mūsdienu straujās pārmaiņas un izaicinājumi ietekmē arī skolas vidi, nereti veicinot pedagogu pārslodzi un izdegšanu. Tādēļ atbalstošas un elastīgas vides veidošanas izglītības iestādēs un skolotāju un skolas vadības labklājība ir svarīgāka kā jebkad agrāk. Pedagogiem ir nepieciešams koleģiāls atbalsts, lai pielāgotos pārmaiņām un padarītu mācību procesu dinamisku un atbilstošu pastāvīgi mainīgajai pasaulei.

Pētījumi liecina, ka tādi atbalsta veidi kā koučings, mentorings, konsultēšana un supervīzija sniedz morālu atbalstu iestādes personālam – uzlabo darba efektivitāti, samazina pārslodzi, nodrošina nepārtrauktas mācīšanās iespējas. 

Projekta laikā

1) apzināsim skolu vadītāju izglītības vajadzības, lai atbalstītu viņu centienus pilnveidot koleģiāla atbalsta un savstarpējās mācīšanās kultūru izglītības iestādē, un izstrādāsim Rokasgrāmatu, kas ietver vadlīnijas šo atbalsta veidu ieviešanai;

2) veicināsim pedagogu izpratni par dažādām atbalsta formām un to ietekmi uz personāla un skolas attīstību, izmēģinot tās praksē, kā arī izstrādāsim un īstenosim pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu;

3) iepazīsim konsorcija partneru labās prakses piemērus un padziļināsim zināšanas par dažāda veida koleģiālo atbalstu, savstarpējo mācīšanos un inovācijām profesionālās kompetences pilnveides kursu veidošanā un ieviešanā.

Projekta uzdevumi:

1) veikt vajadzību izpēti, lai apzinātu skolu vadītāju pieredzi, attieksmi, izglītības vajadzības, atbalstošas skolas vides veidošanā un koleģiālā atbalsta formu izmantošanā;

2) izveidot digitālu rokasgrāmatu ar vadlīnijām un ieteikumiem koleģiālā atbalsta veidu izmantošani skolās;

3) analizēt esošos profesionālās kompetences pilnveides kursus par koleģiālo atbalstu, tai skaitā koučinga metodēm, supervīzijas paņēmieniem, mentoringu uc;

4) izveidot profesionālās kompetences pilnveides kursu skolu vadībai, kas veicina izpratni par koleģiālu atbalstu un izaugsmes domāšanu;

5) izveidot kursa mācību materiālus;

6) aprobēt kursu dažādām izglītības iestādes mērķa grupām (vadītāji, konsultanti, psihologi, cits atbalsta personāls u.c.);

7) organizēt mācību vizītes partnervalstīs, lai dalītos ar labāko praksi un padziļinātu zināšanas;

8) Izplatīt projekta rezultātus un informāciju plašākai auditorijai.

 

Projekta ziņu lapas

 1. Ziņu lapa Nr.1 angļu valodā
 2. Ziņu lapa Nr.2 angļu valodā

Sadarbības partneri

 • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) – Latvija
 • CESIE – Itālija
 • Center for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD (CARDET) – Kipra
 • Spectrum Research Centre CLG (Spectrum) – Īrija
 • National Center for Teacher Professional Development (TPDC) – Gruzija
 • Masarykova univerzita (MU) - Čehija

 

 

 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.