Eiropas moderno valodu centrs (EMVC) organizē starptautiskus valodu izglītības attīstības projektus, kurus koordinē ekspertu komandas. Projektu galvenā mērķauditorija ir skolotāju sagatavotāji, mācību grāmatu autori un eksperti, kas atbild par mācību satura izstrādi, priekšmetu standartiem, vērtēšanu un daudzvalodību izglītībā.

Projektu mērķis ir sniegt būtisku ieguldījumu valodu apguvē, izstrādājot praktiskas metodes un materiālus gan lietotājiem, gan pedagogiem, pedagogu izglītotājiem un/vai citiem izglītības jomā iesaistītajiem, kā arī iepazīstināt ar EMVC projektu īstenošanas pieredzi un rezultātiem dažādas ieinteresētās puses.

Projektiem var pieteikties visu svešvalodu izglītības eksperti, pētnieki, pedagogi un topošo pedagogu izglītotāji, pasniedzēji, izglītības eksperti, kas ir ieinteresēti valodu izglītībā, dažādu organizāciju un asociāciju pārstāvji (piem., vecāku padomes, skolu valdes, biznesa sektors).

Projektus var pieteikt divos veidos – gan individuāli, gan komandā.
Pirmais veids  – individuālus pieteikumus EMVC definētajās prioritātēs aicināti iesniegt izglītības profesionāļi, kas vēlas koordinēt projektus vai pievienoties kādai projekta komandai.
Otrā veida projektu iesniegumi ir paredzēti komandām, kas plāno iesniegt projektus kādā no EMVC piedāvātajām tematiskajām jomām.
Kopš 2000.gada projekti tiek izstrādāti četrgadīgu programmu ietvaros. Eiropas Moderno valodu centra valde saskaņā ar programmas parametriem atlasa pieteikumus konkursa kārtībā.  Projekti parasti ilgst divus līdz četrus gadus. Tipiska projekta darba gaita ir šāda: pētījums un izstrāde, rezultātu prezentēšana seminārā, gala produkta izstrāde, tā izplatīšana.

Projektu komandas
Katru EMVC projektu vada koordinators ar trīs projekta komandas dalībnieku – dažādu valstu valodu izglītības ekspertu - palīdzību. Projektu komandas ir atbildīgas par projekta norisi saskaņā ar iepriekš izstrādāto un apstiprināto plānu, kā arī par tā uzraudzību, atskaitīšanos, progresa izvērtējumu un rezultātiem.

Pienākumi
Esot starptautiskas projekta komandas sastāvā, tās dalībniekam ir jākoordinē dažādi pasākumi, piemēram, darba semināri Grācā, jāveido Eiropas līmeņa sadarbības tīkli un jāattīsta praktiskas daudzvalodu izglītības piemērošanas iespējas. Ar EMVC atbalstu ir jānodrošina projekta rezultātu izplatīšana gan projekta laikā, gan pēc tā beigām.

Valodas
EMVC oficiālās valodas ir Eiropas Padomes oficiālās valodas – angļu un franču. Visiem EMVC projektiem ir divas darba valodas, no kurām vienai ir jābūt oficiālajai Eiropas Padomes valodai. Semināriem un nozīmīgākajiem pasākumiem tiek nodrošināta tulkošana.

Ieguvumi piedaloties EMVC projektos
Dalībai EMVC darbā ir gan personiski, gan profesionāli ieguvumi:

  • iespēja paplašināt savu profesionālo darbības lauku vienā no vadošajām Eiropas institūcijām;
  • kompetences paaugstināšana, sadarbojoties ar citu EMVC dalībvalstu pārstāvjiem;
  • iespējas radoši un inovatīvi darboties, kā arī publicēt izstrādātos materiālus;
  • iespēja sasniegt būtiskus rezultātus ar EMVC atbalstu, finansējumu un infrastruktūru.