Statuss:
Īstenošanā
Projekta LeCoLe logo

Projekts LeCoLe
Learners as Co-creators of Their Own Learning (LeCoLe)
“Skolēni – mācību procesa līdzautori”

Informācija par projektu

Projekta tīmekļa vietne: https://lecole.hi.is
Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības programma
Projekta numurs: 2020-1-LV01-KA201-077454
Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 2020. gada 1. decembris – 2023. gada 30. aprīlis (29 mēneši)
Kopējais projekta finansējums: 248,045 eiro

 

Projekta kontaktpersona
Aina Špaca
Tālr.: 26544020
e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv

Projekta mērķis

Ātrais dzīves temps, lielais informācijas aprites daudzums un nebeidzamu pārmaiņu laiks palielina prasības pret pedagogiem. Lai mācību process būtu efektīvs, pedagogam ir jāspēj ne tikai sadarboties ar skolēniem, bet jāņem vērā viņu zināšanas un pieredze. Ir svarīgi, lai atmosfēra mācību procesā (gan klātienē, gan attālināti) būtu pozitīva un iekļaujoša, kas, savukārt, sekmētu labu savstarpējo attiecību veidošanos un mijiedarbību starp dažadām paaudzēm. Mūsdienās arī pedagogiem ir nemitīgi jāapgūst jaunas prasmes, pieejas un kompetences, jāseko līdzi pārmaiņām un jāizvērtē sava personiskā, profesionālā un pilsoniskā nostāja dažādos jautājumos. Skolēniem būtu jāuzņemās lielāka atbildība par savu mācīšanās procesu un jāspēj to vadīt pašiem, nebūtu jābaidās aktīvāk paust savu viedokli un idejas.

Lai kopā veidotu mācību procesu, nepieciešams pilnveidot kā pedagogu, tā skolēnu sadarbības prasmes (piemēram, izvēlēties uzdevumus un mācību materiālus atbilstoši dažādiem mācīšanās stiliem).

LeCoLe jeb “Skolēni – mācību procesa līdzautori” projekta mērķis ir iepazīstināt ar projekta dalībvalstu pieredzi un labās prakses piemēriem, kā veidot tādu mācību vidi, kas veicina skolēnu un pedagogu aktīvu sadarbību, mācīšanos vienam no otra un līdzatbildību par mācību procesa plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu skolā un ārpus tās. Skolēni kļūst par savas mācīšanās līdzautoriem. 

Projekta uzdevumi

Veikt labās prakses analīzi un apkopojumu, lai:

  • iepazītos ar projekta dalībvalstu pieredzi skolēnu iesaistīšanā sava mācību procesa veidošanā un vadīšanā;
  • apzinātu iespējamos šķēršļus, kas skolēniem traucē būt par sava mācību procesa veidotājiem.

Īstenot mācību vizītes partnervalstīs, lai

  • apkopotu labās prakses piemērus par to kādas metodes, pieejas, tehnoloģijas, atbilstošas vides risinājumus pedagogi izmanto, lai virzītu skolēnus uz jēgpilnu un mērķtiecīgu mācīšanās procesu;
  • uzzinātu, kā prasmīgāk iesaistīt skolēnus sava mācību procesa plānošanā un vadīšanā;
  • izpētītu atbalsta sniegšanas iespējas pedagogiem, lai sekmētu skolēnu iesaistīšanu mācību procesa veidošanā;
  • veidotu sadarbību ar projektā iesaistīto valstu partneriem, kas veicinātu jaunu pedagoģisko pieeju ieviešanu nacionālā un Eiropas mērogā.

Projekta rezultātu izplatīšana:

  • Izveidot podkāstu ciklu par jaunām pedagoģiskajām pieejām un metodēm projekta partnervalstīs;
  • Popularizējot labās prakses piemērus, organizēt informēšanas un rezultātu izplatīšanas pasākumus, veicinot diskusiju izglītības speciālistu un praktiķu vidū.

Projekta materiāli

 

Projekta partneri

Marino izglītības institūts (MIE) – Īrija
Islandes Universitāte (UI) – Islande
Skolu administrācijas ģenerāldirektorāts (DGAE) – Portugāle
Eiropas Izglītības un mācību institūts (EELI) – Grieķija
Izglītības Attīstības centrs (IAC) - Latvija