Vai starpdisciplinārais eksāmens 9. klasē ir obligāts?

2023./2024. mācību gadā 9. klases skolēniem starpdisciplinārais pārbaudījums nebija obligāts un tas tika piedāvāts monitoringa darba formā. Saskaņā ar spēkā esošo valsts pamatizglītības standartu starpdisciplinārais pārbaudījums 9. klases skolēniem būs obligāts, sākot no 2024./2025. mācību gada.

Vai starpdisciplinārā darba rezultāti būs jāraksta sekmju izrakstos? Kurā žurnālā tas būs jāataino?

Nē, starpdisciplinārā darba rezultāts 2023./2024. mācību gadā nav jāraksta sekmju izrakstā. Šiem darbiem ir informatīvi izglītojošs mērķis, lai skolotājs un skolēns zinātu, kuras zināšanas un prasmes skolēns ir apguvis. Starpdisciplinārā darba rezultāts neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.

Kādi ir nosacījumi, lai 9.kl. skolēnus pielaistu pie eksāmenu kārtošanas? 

Normatīvajos aktos nav reglamentēti priekšnosacījumi valsts pārbaudes darbu kārtošanai 9. klasē. Skolēnam ir jābūt pārceltam 9. klasē un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (līdz attiecīgā mācību gada 15. decembrim) pieteiktam Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS) valsts pārbaudes darbiem. 

Kā būtu jāieraksta 9. klases CE svešvalodā sekmju izrakstā?

Svešvaloda 1 (angļu valoda) - saskaņā ar MK noteikumu Nr. 747 11.pielikuma 5.punktu. Saite uz MK noteikumiem: https://likumi.lv/ta/id/303768-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-un-pamatizglitibas-programmu-paraugiem

Kurā dokumentā noteikts 10% slieksnis?

MK 416.noteikumu 25.prim 1.apakšpunkts un MK 747.noteikumu 27.prim 1.apakšpunkts.

Vai svešvalodas eksāmenu 9. klasē nākamajā gadā varēs kārtot jebkurā (angļu, vācu) vai tikai pirmajā svešvalodā? Ja atbilde ir ka tikai pirmajā, tad izriet nākamais jautājums, vai var, ja kārtojis starptautiski vācu v., bet CE – angļu val.?

MK 747.noteikumu 16.2. apakšpunkts nosaka: valsts pārbaudes darbs valodu mācību jomā – svešvaloda (angļu, vācu vai franču – pēc izglītojamā izvēles).

Ja 9.klases skolēns gadā visos mācību priekšmetos saņem visus sekmīgus vērtējumus, bet VIENĀ no eksāmeniem iegūst vērtējumu, kas ir zemāks par 10 %, viņš saņem apliecību par iegūto pamatizglītību vai liecību?

Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešā daļa: "(3) Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamam izsniedz liecību, ja:       

 1.  nav iegūts vērtējums gadā kādā no mācību priekšmetiem;
 2.  vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par četrām ballēm;
 3. nav iegūts vērtējums kādā no valsts pārbaudījumiem, izņemot gadījumu, kad izglītojamais Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbrīvots no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem."

Vai nākošgad eksterņiem būs derīgi CE sertifikāti ar šogad iegūtiem 10 %?

Jā. Izsniegtam sertifikātam nav derīguma termiņa.

Ja Ukrainas civiliedzīvotājs nekārtoja 9. klases CE, nebija arī atbrīvots, viņam jāatkārto būs 9 .klase vai arī saņem liecību un viss?

Tad UA skolēns saņem liecību. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumu Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 26.punktu izglītojamais, kurš par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi ir saņēmis liecību, 9. klasē atkārtoti apgūst visus izglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus.

Vai katru gadu no jauna tiek izstrādāti eksāmena paraugi? Ja, jā, kad tie būs pieejami 9. klasēm?

Eksāmenu paraugi netiek izstrādāti katru gadu no jauna, šobrīd www.visc.gov.lv ir publicēti visi 2022./2023. gada 9. klases eksāmenu uzdevumi, tos var izmantot kā paraugus, kā arī joprojām ir pieejami Skola2030 projekta ietvaros izstrādātie eksāmenu paraugi. Katra mācību gada otrā semestra sākumā VISC tīmekļa vietnē tiek publicētas konkrētā mācību gada eksāmenu programmas un valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki. (Valsts izglītības satura centrs valsts pārbaudes darbu programmas publicē saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 398 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 14. un 15. punktu).

Vai 9. klašu eksāmeniem un monitoringa darbiem skolēni piesakās paši?

9. klases monitoringa darbu izvēlas izglītības iestāde un piesaka skolēnus šim darbam. Arī eksāmeniem skolēnus Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā piesaka izglītības iestāde saskaņā ar vecāku iesniegumu.

Ja vecākiem nav iespējas pieteikt skolēnu eksāmenam, kā rīkoties?

Vecākiem nav jāpiesaka 9. klases skolēnu eksāmeni Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā, to izdara izglītības iestāde. Vecāki iesniedz skolā iesniegumu, norādot eksāmenus (arī konkrētu svešvalodas eksāmenu), kurus skolēns kārtos.

Ja jau šobrīd zināms, ka 9. klases skolēns eksāmenu pamattermiņā piedalīsies Eiropas čempionātā ārpus Latvijas, kā nokārtot eksāmenu kārtošanu papildtermiņā?

Skolēns (vai viņa vecāki) līdz attiecīgā eksāmena pamattermiņa norises dienai informē skolu (iesniedz iesniegumu, norādot iemeslu) par attaisnotu nepiedalīšanos eksāmenā pamattermiņā, un izglītības iestāde skolēnu piesaka papildtermiņam.

Vai skolēni no Ukrainas 9. klasē kārto valsts eksāmenus?

Ukrainas civiliedzīvotāji, kas mācās 9. klasē vai vidusskolā, kārto tos pašus valsts pārbaudījumus, ko pārējie skolēni.

Ukrainas civiliedzīvotāju ar izglītības un zinātnes ministra lēmumu ir iespējams atbrīvot no valsts pārbaudes darbiem, ja izglītojamais uzsācis mācības tajā pašā mācību gadā, kad izsniegts patvēruma meklētāja vai bēgļa statusu apliecinošais dokuments. Dokumenti par atbrīvošanu jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā ne vēlāk kā mēnesi pirms izglītojamā pirmā valsts pārbaudījuma norises dienas attiecīgajā mācību gadā.

Ukrainas civiliedzīvotājiem var piemērot atbalsta pasākumus valsts pārbaudes darbos: 

 • matemātika – tulkojums ukraiņu valodā;
 • latviešu valodas eksāmenos un vidusskolas augstākā līmeņa (AL) eksāmenos (izņemot svešvalodas un matemātiku) un monitoringa darbos – laika pagarinājums (pārbaudījumu var kārtot atsevišķā telpā);
 • vidusskolas AL eksāmenos (izņemot svešvalodas un latviešu valodu) un monitoringa darbos – elektroniskās vārdnīcas.

Vairāk informācijas par atbalsta pasākumiem valsts pārbaudes darbos – pievienotajā dokumentā un BUJ atsevišķajā sadaļā, kurā sniedzam atbildes uz jautājumiem par atbalsta pasākumiem.

Kas notiek ar skolēnu 9. klasē, ja viņš nenokārto eksāmenu arī atkārtoti nākamajā gadā?

Latvijā pamatizglītība ir obligāta līdz 18 gadu vecumam. Kad šis vecums ir sasniegts, skolēns var mācības neturpināt vai kļūt par eksterni un mācīties tikai tos priekšmetus, kuri ir nepieciešami.

Kāpēc grafikā atzīmēti vairāki datumi 9. klases latviešu valodas eksāmenam?

9. klases eksāmenam ir divas daļas – rakstu daļa un mutvārdu daļa. Vienu dienu visi skolēni pilda eksāmena rakstu daļu, bet mutvārdu daļu skolas var  izkārtot 4 dienās, lai visiem skolēniem pietiktu laika mutvārdu runai (katram skolēnam individuāli aptuveni 10 minūtes).

 

12. klases skolēnam, ja viņš nekārto STEM priekšmetā padziļināto eksāmenu, tad viņam šogad ir jākārto monitoringa darbs kādā no šiem priekšmetiem?

2023./2024. mācību gadā 12. klases skolēniem  monitoringa darbi nav obligāti.

Vai skolēns nebeidz skolu, ja monitoringa darbā neiegūst 15%?

Monitoringa darbu vērtējumam nepiemēro Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumu Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” normas par valsts pārbaudes darba minimālo kopvērtējumu

Vai monitoringa darbam, ja skola tos organizē, ir jāpiesakās skolēnam pašam?

Jā, šiem darbiem skolēns piesakās pats. Kārtotāju patstāvīgā pieteikšanās pārbaudījumam un pieteikuma maiņa pārbaudījumiem

Vai monitoringa darbus var kārtot jau 11. klasē, ja, piemēram, kurss Bioloģija I jau ir apgūts?

Ja skolēns zina, ka kādā no STEM mācību priekšmetiem eksāmenu kārtos 12. klasē, monitoringa darbu var nekārtot. Ja šāda eksāmena kārtošana nav plānota, jākārto monitoringa darbs, bet laiks, kad to veikt, paliek skolēna izvēlē. Būtiski ir ņemt vērā, ka, sākot no 2024./2025. mācību gada, absolvējot 12. klasi, jābūt nokārtotam vismaz vienam  valsts pārbaudes darbam kādā no STEM mācību priekšmetiem.

Ja Bioloģija I apguve noslēdzas jau 10. klasē, vai iespējams jau tad kārtot monitoringa darbu?

Jā.

Vai monitoringa darbu skolēni kārto klātienē, vai būs iespēja to kārtot arī tiešsaistē?

Monitoringa darbi  jākārto klātienē skolā . Darba 1. daļa jāveic tiešsaistē, savukārt 2. daļa – papīra variantā.

Ja monitoringa darbā šogad nesasniedz 15%, bet nākamgad kādu STEM eksāmenu kārto augstākajā līmenī, vai monitoringa darbs ir jāpārliek?

Nē, monitoringa darbs nav jāpārkārto.

Vai dabaszinātņu priekšmetos vidusskolā eksāmenos būs praktiskā daļa?

Jā, dabaszinātņu – fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija – eksāmenos ir paredzēta praktiskā daļa. Vairāk informācijas atradīsiet Valsts pārbaudes darbu programmās:

Kurš no rezultātiem tiek ņemts vērā, ja 12.klašu skolēns kārto atkārtoti optimālā līmeņa eksāmenu?

Skolēns var izlemt, kuru rezultātu izmantot augstskolas uzņemšanas nosacījumos. Jebkurā gadījumā abi sertifikāti ir derīgi.

Ja skolēns vēlas uzlabot latviešu valodas eksāmena rezultātu optimālajā līmenī un kārtot latviešu valodu augstākajā līmenī, tad vai tiesa, ka pirmo nav iespējams uzlabot?

Skolēnam ir jāizvēlas, kurā līmenī tiks iegūts labāks rezultāts – optimālajā vai augstākajā. Vienā mācību gadā drīkst kārtot tikai viena līmeņa eksāmenu. Jāatceras, ka optimālā līmeņa eksāmens augstākā līmeņa eksāmenam tiks pielīdzināts ar koeficientu 0,75.

Vai vēsture un ķīmija ir arī pieejamas optimālajā līmenī?

Nē, optimālajā līmenī pieejami tikai noteiktie latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas (angļu, vācu, franču) eksāmeni.

Vai augstākā līmeņa eksāmenam matemātikā būs optimālā līmeņa formulu lapas?

Jā, eksāmena laikā varēs izmantot gan optimālā, gan augstākā līmeņa eksāmena formulu lapas.

Vai ir obligāti kārtot optimālā līmeņa eksāmenu 11. klasē, ja skolēns zina, ka 12. klasē eksāmenu kārtos augstākajā līmenī?

Nē, tā ir skolēna izvēle.

Kāpēc profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi nevar kārtot augstākā līmeņa eksāmenu, ja tas nav skolas programmā, bet skolēns tam ir patstāvīgi sagatavojies?

Profesionālās izglītības standarts to neparedz, bet tiek plānoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas ļautu arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem kārtot šos eksāmenus. Ja profesionālās izglītības iestādes audzēknis vēlas kārtot tādu augstākā līmeņa eksāmenu, kas nav skolas programmā, tad aicinām vispirms šo jautājumu savlaicīgi pārrunāt ar attiecīgās profesionālās izglītības iestādes vadību, lai varētu risināt jautājumus saistībā ar eksāmena piekļuves materiālu novērtēšanu un eksāmena norises nodrošināšanu.

Ja skolēns grib kārtot eksāmenu, bet tas nav esošās izglītības iestādes programmā, kā rīkoties?

Tas nozīmē, ka eksāmena saturu skolēns apgūst patstāvīgi, Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā noteiktajā termiņā ir jāiesniedz eksāmena piekļuves materiāli, un izglītības iestādei ir jānodrošina šo eksāmena piekļuves materiālu novērtēšana.

Instrukcija: Piekļuves nosacījumu pievienošana VPS

Vai šī gada 12. klases skolēns var kārtot gan optimālā, gan padziļinātā līmeņa eksāmenu vienā mācību priekšmetā?

Nē, skolēns vienā mācību gadā katrā mācību priekšmetā, kurā ir vairāku līmeņu eksāmeni, drīkst kārtot tikai viena līmeņa eksāmenu.

Ja 11. klases skolēns nenokārto OL eksāmenu, vai viņš ir pārceļams uz 12. klasi un drīkst kārtot šo eksāmenu vēlreiz?

11.klasē kārtoto eksāmenu rezultāti neietekmē turpmākās izglītības ieguvi 12. klasē. Ja 2022./2023. mācību gadā, kārtojot eksāmenu, 11. klases skolēns nav ieguvis eksāmenā 10%, tad šo pašu eksāmenu var kārtot 2023./2024. mācību gadā 12. klasē, bet tad būs jāiegūst jau 15%. Ja 2023./2024. mācību gadā, kārtojot eksāmenu, 11. klases skolēns nebūs ieguvis eksāmenā 15%, tad šo pašu eksāmenu varēs kārtot 2024./2025. mācību gadā  12. klasē, bet tad būs jāiegūst jau 20%.

Vēršam uzmanību:

 • 11. klasē kārtotais eksāmens nedrīkst būt kā nosacījums, lai mācītos tālāk mācību priekšmeta kursu augstākajā līmenī.
 • Ja skolēns optimālā līmeņa eksāmenā neiegūst minimālos procentus, viņš drīkst turpināt izglītību nākamajā klasē, tas nav iemesls, lai atskaitītu no vidusskolas.
 • Ja skolēns eksāmenu kārto atkārtoti (gan 11., gan 12. klasē), sekmju izrakstā ieraksta visu izsniegto sertifikātu numurus (sertifikāti tiek izsniegti katru gadu atsevišķi).

Ja šogad eksāmenā tiek iegūti 10%, bet nākamā gada eksāmenu slieksnis ir 15%, vai skolēns saņems atestātu?

Procenti ir nepieciešami, lai iegūtu sertifikātu. To skolēns iegūst, ja nokārto eksāmenu. Ja sertifikāts jau ir iegūts, tas netiek anulēts, procentu slieksnim paaugstinoties.

Vai matemātikas optimālā līmeņa eksāmenu var kārtot vienā telpā ar matemātikas augstākā līmeņa 1.un 2.daļu?

Nē, katram eksāmenam ir savas darba lapas, tās nedrīkst sajaukt. Kļūdu gadījumā skolēna darbu nevarēs novērtēt.

Kurā brīdī skolēns var izvēlēties matemātikas (AL) eksāmena daļas, kuras kārtos?

Iesniedzot piekļuves materiālus

Cik skolēnu maksimāli var atrasties vienā eksāmena telpā (rakstiskajā daļā)? Vai tādā telpā eksāmena vadītājam dalīt eksāmena darbus var palīdzēt kāda cita persona, piemēram, izglītības iestādes vadītājs, kurš drīkst atrasties eksāmena telpā?

Nav noteikts maksimālais skolēnu skaits, tikai darba vadītājiem jānodrošina savlaicīgā un godīga eksāmena norise.

Vai iespējams rīkot dažādu līmeņu CE vienā telpā (piem., latviešu valodas un angļu valodas OL un AL rakstu daļu)?

Nē, katra līmeņa eksāmens tiek kārtots citā telpā.

Kas nosaka, kādi atbalsta pasākumi ir nepieciešami skolēnam valsts pārbaudes darbos, ja skolā nav ne logopēda, ne psihologa?

Ja izglītības iestādes pedagogi secina, ka skolēnam ir nepieciešami atbalsta pasākumi, bet izglītības iestādē nav logopēda vai izglītības vai klīniskā psihologa, tad izglītības iestādes vadītājam jāvēršas savas pašvaldības izglītības pārvaldes iestādē ar lūgumu atbilstoši Izglītības likuma 18.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktajam risināt jautājumu par attiecīga atbalsta personāla speciālista pakalpojuma nodrošināšanu, lai sagatavotu atzinumu par skolēna speciālajām vajadzībām un sniegtu ieteikumus par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem.

Vai izglītības iestāde informē vecākus par to, ka skolēns, kārtojot valsts pārbaudes darbus, izmantos atbalsta pasākumus?

Izglītības iestāde mutiski vai rakstiski informē skolēnu, viņa vecākus vai citu viņa likumisko pārstāvi par nepieciešamību skolēnam valsts pārbaudes darbos izmantot atbalsta pasākumus. Atbalsta pasākumus nosaka ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas līdz attiecīgā mācību gada 1. martam iesniegts izglītības iestādes vadītājam. Atbalsta pasākumus nosaka izglītojamiem, kuriem ir valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par atbilstošas speciālās izglītības programmas īstenošanu vai pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, skolotāja logopēda, speciālā pedagoga, izglītības vai klīniskā psihologa atzinums par izglītojamam nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem mācību procesa un valsts pārbaudes darbu laikā.

Valsts pārbaudes darbos drīkst izmantot tikai tos atbalsta pasākumus, kurus skolēns ir izmantojis mācību procesa laikā.

Kurš informē eksāmena vadītāju par to, kādus atbalsta pasākumus skolēni ar speciālām vajadzībām izmantos valsts pārbaudes darba laikā?

Izglītības iestādes vadītāja kompetencē ir noteikt, kādā veidā viņš informē eksāmena vadītāju par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem skolēniem ar speciālām vajadzībām.

Piemēram.

Informāciju par skolēniem, kuriem piemērojami atbalsta pasākumi, un viņiem  noteiktajiem atbalsta pasākumiem valsts pārbaudes darbos sagatavo izglītības iestādes atbalsta personāls sadarbībā ar mācību priekšmeta pedagogiem un iesniedz izglītības iestādes vadītājam, kurš šo informāciju nodod eksāmena vadītājam.

Vai atbalsta pasākumi ir jāsaskaņo ar VISC?

Atbalsta pasākumi valsts pārbaudes darbos 9. klašu skolēniem vai vidusskolas skolēniem nav jāsaskaņo ar VISC. Katru mācību gadu mājaslapas sadaļā „Valsts pārbaudes darbi. Norises darbību laiki” VISC publicē iespējamos atbalsta pasākumus valsts pārbaudes darbos par vispārējo pamatizglītību vai vidējo izglītību. Izglītības iestāde ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgā eksāmena norises dienas ieraksta Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā katram skolēnam piemērojamos atbalsta pasākumus. Vēlams līdz eksāmena norises dienai vai kopā ar mutvārdu daļas vērtējumu uz VISC nosūtīt skolas rīkojuma kopiju, lai VISC var pārliecināties par atbalsta pasākuma piemērošanu.

Vai skolēns, kurš ir atbrīvots no visiem 9. klases eksāmeniem, drīkst kārtot eksāmenus? Vai skolēns, kurš atbrīvots no eksāmena ar konsīlija lēmumu, var tomēr pieteikties kādam no eksāmeniem un to kārtot?

Izglītojamie, kuri atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem veselības stāvokļa dēļ, nevar kārtot noteiktos valsts pārbaudījumus attiecīgajā mācību gadā, jo primāra ir izglītojamā veselības stāvokļa uzlabošanās.

Ieteikumi skolām, ja tomēr skolēns vai vecāki uzstājīgi izvēlas kārtot valsts pārbaudes darbus:

 1.  lai jaunietis/-e izpilda iepriekšējo gadu eksāmenu, skolotājs novērtē un izrunā ar vecākiem sekas, ja eksāmenu nenokārto;
 2.  skolai no vecākiem jāsaņem iesniegums, ka ir informēti, ka eksāmena nenokārtošanas gadījumā 9. klasē jāmācās atkārtoti.

Kā informēt VISC, ja skolēns ar speciālām vajadzībām apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu, bet nekārtos kādu no centralizētā eksāmena daļām?

Ja skolēns ar speciālām vajadzībām nekārtos kādu no centralizētā eksāmena daļām, tad izglītības iestāde valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā atzīmē atbalsta pasākumu – atbrīvots no kādas eksāmena daļas – un nosūta VISC iesniegumu, kuram pievieno ģimenes ārsta izsniegtu izraksta kopiju („Izraksts no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes”).

Informāciju par skolēnu, kurš nekārto kādu centralizētā eksāmena daļu, izglītības iestādes vadītājs nosūta VISC līdz eksāmena norises dienai, bet aktu par skolēna nepiedalīšanos centralizētā eksāmena daļā pievieno eksāmena darbiem. Akta paraugs publicēts VISC mājaslapas sadaļas „Valsts pārbaudes darbi. Norises darbību laiki” pielikumos.

Ja 9. klases izglītojamais vai izglītojamais vidējās izglītības pakāpē, kuram ir runas vai dzirdes traucējumi, traucējumu dēļ nevar kārtot kādu no valodu centralizēto eksāmenu daļām, tad attiecīgā eksāmena daļas norises dienā izglītības iestādes vadītājs sastāda aktu par izglītojamā nepiedalīšanos centralizētā eksāmena klausīšanās daļā vai mutvārdu daļā, ko pievieno centralizētā eksāmena materiāliem, kurus izglītības iestāde nosūta uz VISC. Izglītojamā eksāmena kopvērtējumu aprēķina no to eksāmenu daļu rezultātiem, no kurām izglītojamais nav bijis atbrīvots. Akta paraugs ir publicēts Pārbaudes darbu norises darbību laikos. (6. un 7.pielikums).

Vai skolēniem ar garīgās un smagas garīgās attīstības traucējumiem atkārtoti jāapmeklē pedagoģiski medicīniskā komisija, lai iegūtu atbrīvojumu, ja atzinums jau ir?

Ja atzinums jau ir un tas ir spēkā, tad pedagoģiski medicīniskā komisija nav atkārtoti jāapmeklē.

Ja vidusskolas skolēns ir vājdzirdīgs, vai iespējams atbrīvojums no eksāmena klausīšanās daļas?

Ja ir ārsta atzinums, var atbrīvot no klausīšanās daļas un, nepieciešamības gadījumā, arī no mutvārdu daļas. Izglītības iestādes vadītājam jāizdod rīkojums par atbalsta pasākuma – atbrīvojums no attiecīgā eksāmena klausīšanās vai mutvārdu daļas – piemērošanu skolēnam. Ja skolēns atbrīvots no kādas eksāmena daļas, tad attiecīgā eksāmena daļas norises dienā izglītības iestādes vadītājs sastāda aktu par skolēna nepiedalīšanos centralizētā eksāmena klausīšanās daļā vai mutvārdu daļā, ko pievieno centralizētā eksāmena materiāliem, kurus izglītības iestāde nosūta uz VISC. Izglītojamā eksāmena kopvērtējumu aprēķina no to eksāmenu daļu rezultātiem, no kurām skolēns nav bijis atbrīvots.

Kādos gadījumos var saņemt atbrīvojumu no eksāmena, ja ar disleksiju un disgrāfiju tie vienalga ir jākārto?

Atbrīvojumam nepieciešams neirologa, psihiatra, hematoonkologa vai ārstu konsīlija atzinums. Šādā situācijā jāvērtē, vai ir iespējams iegūt minēto atzinumu.

Skolēnu atbrīvošanas kārtība no valsts pārbaudes darbiem noteikta Ministru kabineta 2023. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 31 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem".

Kā skolēns kārto eksāmenu, ja viņam ir disgrāfija un disleksija?

Valsts pārbaudes darbos piemēro atbalsta pasākumus, kādus izglītojamais ir saņēmis izglītības programmas īstenošanas procesā. Ja skolēnam noteikti atbalsta pasākumi, izglītības iestādes vadītājs ar rīkojumu nosaka atšķirīgus valsts pārbaudes darbu norises darbību laikus un konkrētus atbalsta pasākumus katram skolēnam.

Ja skolēnam ir speciālās izglītības programma, vai arī tad ir nepieciešams rakstīt atzinumu, vai skolēns saņem atbalsta pasākumus atbilstoši izglītības programmai?

Izglītības iestādes vadītājs ar rīkojumu nosaka atšķirīgus valsts pārbaudes darbu norises darbību laikus un konkrētus atbalsta pasākumus katram skolēnam. Valsts pārbaudes darbos drīkst noteikt tikai tos atbalsta pasākumus, kuri skolēnam ir piemēroti mācību procesa laikā. Atbalsta pasākumus nosaka izglītojamiem, kuriem ir valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par atbilstošas speciālās izglītības programmas īstenošanu vai pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, skolotāja logopēda, speciālā pedagoga, izglītības vai klīniskā psihologa atzinums par izglītojamam nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem mācību procesa un valsts pārbaudes darbu laikā, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas līdz attiecīgā mācību gada 1. martam iesniegts izglītības iestādes vadītājam.

Vai atbalsta pasākumu organizēšanai 9. klasē nepieciešams kāds pamatojošs dokuments?

Atzinumus izglītojamam ar speciālām vajadzībām atbalsta pasākumu piemērošanai var izsniegt:

 • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisija (var pamatoties uz spēkā esošu (derīgu) atzinumu par atbilstošas speciālās izglītības programmas īstenošanu attiecīgajam skolēnam);
 • Logopēds;
 • Skolotājs logopēds;
 • Speciālais pedagogs;
 • Izglītības vai klīniskais psihologs.

Atzinumus un iesniegumu par atbalsta pasākumu piemērošanu iestādes vadītājam līdz 1. martam iesniedz pilngadīgs skolēns vai nepilngadīga skolēna likumiskais pārstāvis. Izglītības iestādes vadītājs ar rīkojumu nosaka atšķirīgus valsts pārbaudes darbu norises darbību laikus un konkrētus atbalsta pasākumus katram skolēnam. Valsts pārbaudes darbos drīkst noteikt tikai tos atbalsta pasākumus, kuri skolēnam ir piemēroti mācību procesa laikā.

Kāda veida atbrīvojumu no eksāmeniem drīkst pieņemt no skolēna? Ģimenes ārsta atzinums ir derīgs?

No valsts pārbaudījumiem skolēnu var atbrīvot, pamatojoties uz neirologa, psihiatra, hematoonkologa vai ārstu konsīlija atzinumu, kas kopā ar pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem līdz attiecīgā gada 1. martam iesniegts izglītības iestādes vadītājam.  Skolēnu atbrīvošanas kārtība no valsts pārbaudes darbiem noteikta Ministru kabineta 2023. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 31 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem".

Kā rīkoties, lai atbrīvotu skolēnu no mutvārdu daļas kārtošanas? Skolēns mācās pēc pamatizglītības programmas un viņam ir runas traucējumi.

Lai atbrīvotu no mutvārdu daļas, nepieciešams ārsta atzinums. Tomēr eksāmenā runas traucējumi neietekmē vērtējumu, iesakām viņam runāt kā pēdējam.

Vai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas var atbrīvot arī pēc 1. marta? Izziņa aizkavējās sakarā ar rindu pie speciālista /neirologa/

Vecāku iesniegumam bija jābūt iesniegtam līdz 1. martam. Pēc 1. marta var atbrīvot tikai pēkšņas slimības gadījumā, par to izziņu izsniedz ārstējošais ārsts.

Kas īsti normatīvā domāts ar speciālajām vajadzībām atbalsta pasākumos? Vai tad, ja skolēnam nav speciālās izglītības koda un nemācās pēc speciālās izglītības programmas, bet ir psihologa vai logopēda atzinums, ka nepieciešami atbalsta pasākumi, tas tiek traktēts kā atbalsta pasākumi 22.7 punktā minētajās speciālajās vajadzībās? Tātad vai tās ir normatīvā minētās speciālās vajadzības? Uz kādiem dokumentiem jābalstās, nosakot atbalsta pasākumus 9. klases skolēniem?

Izglītības iestādes vadītājs nosaka atšķirīgus valsts pārbaudes darbu norises darbību laikus un atbalsta pasākumus izglītojamam ar speciālām vajadzībām, kuram ir Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par atbilstošas izglītības programmas īstenošanu vai pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, skolotāja logopēda, speciālā pedagoga, izglītības vai klīniskā psihologa atzinums par izglītojamam nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem mācību procesa un valsts pārbaudes darbu laikā. Atbalsta pasākumi jāatzīmē valsts pārbaudes darbu informatīvajā sistēmā.

Vai pietiek ar ģimenes ārsta atzinumu, lai atbrīvotu no valodas eksāmena klausīšanas daļas?

Nē. Nepieciešams ārsta speciālista atzinums.

Vai izglītojamajam, kuram ir psihologa noteikti atbalsta pasākumi eksāmenu un pārbaudes veikšanai nepieciešams vēl viens novērotājs?

Ja šis skolēns eksāmenu kārto atsevišķā telpā, tad jā.

Kur ņemt atgādnes, ko skolēns drīkstēs izmantot eksāmenā?

Tās var gatavot paši.

Vai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un Ukrainas civiliedzīvotājiem eksāmens jākārto atsevišķā telpā?

Vienā telpā ar pārējiem eksāmenu var kārtot tādi skolēni, kuriem sniegtie atbalsta pasākumi netraucē pārējiem.

Izglītojamais ar speciālām vajadzībām ikdienas mācību darbā izmanto atgādnes un reizēm arī laika pagarinājumu. Eksāmena laikā atgādnes noteikti būs nepieciešamas, bet par laika pagarinājumu grūti spriest. Zinu, ka šis skolēns ir ļoti emocionāls un ielikts atsevišķā telpā, kur ir eksāmena vadītājs un vērotājs, saņems zināmu emocionālu šoku. Ja mums jādara viss, lai skolēns eksāmenā maksimāli labi justos, tad redzu tikai vienu variantu, ka eksāmenu viņš kārto kopā ar visiem, izmantojot atgādnes. Vai skola drīkst izstrādāt individuālu eksāmena norises laika pagarinājumu šim skolēnam, protams, netraucējot kopējā eksāmena gaitu?

Ja skolēnam noteikts laika pagarinājums, viņam eksāmens jākārto citā telpā.

Vai skolēnam, kurš atbrīvots no eksāmeniem, apliecībā/atestātā jāraksta “atbrīvots” un viss? Vai ierakstīt arī informāciju par atbilstošo rīkojumu par atbrīvošanu?

Jāieraksta šāds teksts: “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbrīvots (vai: “atbrīvota”) no valsts pārbaudes darbiem”. Informācija par rīkojumu nav jānorāda.

Vai skolēniem skolās, kur ir vairākas paralēlklases, eksāmena telpās jābūt kodu secībā? Vai arī runāšanas daļas notiks kodu secībā?

Jā. Skolēni eksāmena telpā atbild kodu secībā.

Vai mutvārdu daļas ieraksts jāielādē VPS?

Jā.

Kad būs pieejama ieraksta programma valodu eksāmenam 9.klasei? 

Skolas izmanto 2024. gada ieraksta programmatūru, kuru pirms eksāmena pārbauda.

Programmatūra pieejama šeit: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/publiceti-20232024-macibu-gada-centralizeto-eksamenu-norises-darbibu-laiki-un-valodu-eksamenu-mutvardu-dalas-ieraksta-programmatura

Skolā ir nepāra skaits 9. klases angļu valodas eksāmena kārtotāju. Kā eksāmena mutvārdu daļu kārtos skolēns, kuram nav pārinieka?

Skolēns bez pārinieka runā pēdējais. Jāizmanto īpaša skolotāja biļete.

Vai mutvārdu daļā tiešām ir nepieciešami arī vadītāji, ja telpā jau atrodas intervētājs un vērtētājs?

Mutvārdu daļas vadītājs ir tikai sagatavošanās telpā (latviešu valoda OL, svešvaloda AL).

Par mutvārdu daļas norisi, kā veidot sarakstus? Vai kodu secība ir primāra? Kā to īstenot, lai skolēniem dienā nebūtu 2 eksāmeni?

Skolai nav jārīko divu eksāmenu mutvārdu daļa vienā dienā. Skolēniem jāuzstājas kodu secībā.

Vai svešvalodu, latviešu valodas eksāmenu vērtē jebkura priekšmeta pedagogs?

Eksāmena rakstu daļas vai mutvārdu daļas vadītājs, mutvārdu daļas vērtētājs vai novērotājs nedrīkst būt attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs, klases audzinātājs, tēvs, māte (aizbildnis), brālis, māsa, vectēvs, vecāmāte vai laulātais izglītojamam, kurš kārto eksāmenu. Eksāmena mutvārdu daļas intervētājs vai praktiskās daļas vadītājs nedrīkst būt tēvs, māte (aizbildnis), brālis, māsa, vectēvs, vecāmāte vai laulātais izglītojamam, kurš kārto eksāmenu

Kā organizēt apvienotā eksāmena mutvārdu daļas norisi: kurš no skolotājiem intervē skolēnus (jo piedalās skolēni no dažādām izglītības iestādēm)?

Intervē paša skolotājs, vērtē citas skolas skolotājs.

Vai mutvārdu daļas vērtētājs 9. klasei var būt tās pašas skolas skolotājs, kurš nemāca skolēnu, kuru vērtē?

Tikai tādā gadījumā, ja pašvaldībā nav citas skolas, no kuras norīkot vērtētāju.

Vai tā ir obligāta prasība - gatavošanās telpa mutvārdu daļai?

Jā, gatavošanās telpa nepieciešama Latviešu valodas eksāmenam optimālajā līmenī un svešvalodas eksāmenam augstākajā līmenī.

Vai 9. klases centralizētos eksāmenus varēs kārtot savā skolā, ja kārtotāju skaits ir 9 skolēni?

Tas jāsaskaņo ar VISC, un pašvaldībai jānodrošina novērotāji.

Vai izglītības pārvaldes ir tiesīgas pārbaudīt eksāmenu norisi (komisijas, novērotāju darbu u.tt)?

Jā, pašvaldības norīko savus centralizēto eksāmenu novērotājus.

Vai telpā, kur skolēni gatavojas mutiskajai daļai, ir obligāti jābūt novērotājam no citas izglītības iestādes?

Jā, ir jābūt novērotājam.

Vēlos precizēt par galdu izvietojumu - ja eksāmenā jaunieši sēž pa vienam pie divvietīga galda, tad starp galdiem nepieciešams 1 m?

Jā. Ministru kabineta Rīgā 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 48.1. punktā noteikts, ka Izglītības iestādes vadītājs atbilstoši katra eksāmena specifikai nodrošina atsevišķu galdu un krēslu katram izglītojamam eksāmena rakstu daļā (galdi ir novietoti atstatu (vismaz viena metra attālumā) cits no cita.

Vai tiešām ir tik būtiski noteikt 8 nedēļu termiņu piekļuves darbiem, kam seko 15 dažādi datumi, tā vietā, lai noteiktu vienu datumu visiem (piemēram, 15. aprīli - mēnesi pirms pirmā eksāmena)?

Skolēniem un skolotājiem attiecībā uz eksāmeniem jāatceras tikai viens datums. Ja visus darbus valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā skolēni iesniegs vienlaikus, sistēmā varētu rasties pārslodze un traucējumi.

Ko darīt eksāmenu laikā tiem skolotājiem, kuriem vienīgā autentifikācija ir caur telefonu? Jautājam, atsaucoties uz noteikumu, ka eksāmenu laikā nevar izmantot viedierīces.

Tālruni var izmantot tikai ārkārtas gadījumā, ja pieslēgums tiek veidots, izmantojot Latvija.lv

Kādā veidā izglītojamie reģistrē sistēmā, ka ir iepazinušies ar Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”?

Izglītojamie vidējās izglītības pakāpē, piesakoties valsts pārbaudījumiem, informācijas sistēmā veic atzīmi, ka ir iepazinušies ar šiem noteikumiem.

Kādā veidā personas, kurām darba pienākumu izpildīšanai ir pieeja eksāmena materiālam reģistrējas sistēmā, ka ir iepazinušās ar Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”?

Eksāmena procesā iesaistītās personas eksāmena norises dienā izglītības iestādē, kurā notiek eksāmens, parakstās Apliecinājumā lapā, ka iepazinušās ar noteikumiem.

Vai skolēnu darbi, kuriem ir vispārējās pamatizglītības programma un izglītības programma ar mācīšanās traucējumiem, ir jāievieto atsevišķās aploksnēs?

Jā, jo viņi eksāmenu kārto atsevišķās telpās.

Kāds ir laika ierobežojums, kad ir jānosūta CE darbi pa pastu, jo esam lauku vidusskola un pasta nodaļu aizver ciet. Vai varēs sūtīt nākamajā dienā?

Jānosūta pēc iespējas ātrāk. Ministru kabineta Rīgā 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 117.2. punktā noteikts: ar izglītības iestādes zīmogu apzīmogo līmējuma vietās aploksnes, kurās ievietoti izglītojamo aizpildītie eksāmenu darbi, paraksta tās un nodrošina aplokšņu nogādāšanu centrā ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc eksāmena daļas norises beigām.

Kur var iegūt iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu uzdevumus?

No 2008. gada valsts pārbaudes darbu uzdevumi tiek publicēti VISC interneta vietnē https://www.visc.gov.lv/lv/ieprieksejo-gadu-valsts-parbaudes-darbu-uzdevumi

Kur iespējams nokārtot centralizētos eksāmenus?

Skolēni centralizētos eksāmenus var nokārtot skolā.

Personām, kas jau ir ieguvušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2022.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 34. punktu katru gadu līdz 15. decembrim ir jāpiesakās centralizēto eksāmenu kārtošanai augstskolā, ar kuru Valsts izglītības satura centrs ir noslēdzis līgumu par centralizēto eksāmenu organizēšanu.

Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centrā vai mājaslapā.

Vai, atkārtoti kārtojot centralizēto eksāmenu, tiek ņemts vērā labākais rezultāts vai pēdējais iegūtais rezultāts?

Kārtojot centralizēto eksāmenu atkārtoti, tiek izsniegts jauns sertifikāts, kurā norādīts vērtējums par atkārtoti kārtoto eksāmenu. Personai ir tiesības izvēlēties, kuru no iegūtajiem sertifikātiem izmantot. Nav nosacījumu, ka jāņem vērā pēdējais centralizētajā eksāmenā iegūtais rezultāts.

Kā notiek reģistrēšanās eksāmeniem?

Pieteikšanās eksāmenu kārtošanai ir jāveic līdz attiecīgā mācību gada 15. decembrim Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS)

• izglītojamam vispārējās vidējās izglītības eksāmeniem VPS jāpiesakās eksameni.vps.gov.lv, atzīmējot, kurus eksāmenus un kādā mācību satura apguves līmenī kārtos,

• izglītības iestādei VPS https://vps.gov.lv/ jāpiesaka izglītojamos vispārējās pamatizglītības eksāmeniem, pamatojoties uz 9. klases izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja, vai par izglītojamā ieslodzītā resocializāciju atbildīgās amatpersonas iesniegumu, kurā norādīti eksāmeni, kurus izglītojamais kārtos.

Visas aktuālās instrukcijas, kā arī operatīvie paziņojumi ir pieejami VISC Atbalsta dienesta tīmekļvietnē https://atbalsts.refined.site/space/VPS.

Vai skola var izmantot iepriekšējo gadu diagnosticējošos darbus 3. un 6. klasēs, lai piedāvātu tos skolēniem?

Jā, to droši drīkst darīt, jo centralizēti organizēta diagnosticējošo darbu norise 3. un 6. klasei šobrīd nav plānota.

Vai pareizi, ka pēc 15. decembra mainīt izvēli nozīmē atteikties no eksāmena?

Nē, līdz 15. decembrim skolēnam Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā ir jāpiereģistrējas eksāmeniem, bet skolēns var mainīt izvēli ne vēlāk kā 8 nedēļas līdz konkrētā eksāmena norises dienai.

Vai visi zīmējumi eksāmenos obligāti jāzīmē ar pildspalvu?

Eksāmena programmā ir noteikts, ko drīkst izmantot eksāmena laikā. Ja tur ir rakstīts, ka drīkst veikt zīmējumus ar zīmuli, tad to drīkst izmantot. Mēnesi pirms eksāmena tiek publicēti eksāmena norises darbību laiki, kur arī ierakstīts, ko drīkst izmantot eksāmenā. https://www.visc.gov.lv/lv/norises-darbibu-laiki

Kas nosaka VISC darbību vidējās izglītības pārbaudījumu organizēšanā?

VISC ir atbildīgs par centralizēto eksāmenu organizēšanu vispārējās un profesionālās izglītības noslēgumā. VISC darbību vidējās izglītības pārbaudījumu organizēšanā nosaka:

Kad tika ieviesta centralizēto eksāmenu sistēma Latvijā?

Centralizēto eksaminācijas sistēmu Latvijā sāka veidot 1994. gadā pēc Lielbritānijas Padomes Baltijas valstīs iniciatīvas reformēt vidusskolas angļu valodas izlaiduma eksāmenu. Pirmais centralizētais angļu valodas eksāmens notika 1997. gadā. 1998. gadā centralizēti vērtēja arī vidusskolas eksāmenus franču un vācu valodā. Pakāpeniski tika ieviesti centralizētie eksāmeni arī citos mācību priekšmetos, un kopš 2004. gada centralizētie eksāmeni ir galvenais atlases kritērijs uzņemšanai augstākās izglītības iestādēs.

VISC izstrādā centralizēto eksāmenu saturu, ņemot vērā prasības valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā. Lai nodrošinātu eksāmenu kvalitāti, ir izveidota un darbojas kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Tā attiecas uz eksāmenu saturu, formu, norisi, darbu vērtēšanu un apelācijas kārtību.

Kā tika izteikts centralizēto eksāmenu vērtējums līdz 2012. gadam?

Līdz 2012. gadam centralizēto eksāmenu rezultāti Vispārējās vidējās izglītības sertifikātā tika norādīti 6 līmeņos A – F, no kuriem augstākais ir A līmenis un F līmenis ir neapmierinošs (Sertifikāta paraugs līdz 2012.gadam). Izglītojamais eksāmenu nav nokārtojis, ja nav izpildīts neviens uzdevums vai iegūtais rezultāts ir mazāks par 5% no maksimāli iespējamā punktu skaita.

Kā tiek izteikts centralizēto eksāmenu vērtējums no 2013. gada ?

Sākot no 2012./2013. mācību gada, centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka procentuālā novērtējumā. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai.

Kā tiek izteikts centralizēto eksāmenu vērtējums no 2022./2023. mācību gada?

Eksāmena darba kopvērtējums procentos nav eksāmena daļu vērtējuma procentos kopsumma, kā arī nav vidējais aritmētiskais vērtējums no skolēna eksāmena darba daļu vērtējumiem. Eksāmena rezultāta kopprocentu veido visā eksāmena darbā iegūto punktu skaita attiecība pret maksimāli iespējamo punktu skaitu.

Skolēns VPD var kārtot papildus termiņā: 1) slimības dēļ- attaisnojums būs ģimenes ārsta zīme; 2) ja noticis traģisks atgadījums ģimenē ( miris vecāks/ vecvecāks vai kaut kas cits, piem., ugunsgrēks.)- kā tad rīkoties un kas būs attaisnojošs dokuments?

Katrā šādā gadījumā ir jābūt attaisnojošam dokumentam, nepietiek tikai ar vecāku zīmi.

Kad un kur notiks papildus eksāmens optimālajā līmenī angļu valodā? Kā uzzināt, vai mūsu izglītojamais tik tiešām ir kārtotāju sarakstā?

Lai uzzinātu par kāda konkrēta skolēna dalību pārbaudījumā, lūdzu, sazinieties ar Lietotāju atbalsta dienesta kolēģiem.  https://atbalsts.refined.site/

Par vietām, kur notiek papildtermiņu eksāmeni: https://atbalsts.refined.site/space/VPS/blog/251658241

Vai 9. klases skolēniem izlaidums var notikt tikai pēc 1. jūlija?

Izlaidumi nav nevienā normatīvajā aktā fiksēts pasākums, izlaidumus var rīkot jebkurā brīdī, kad skola to vēlas, bet izglītības dokumentus var izsniegt ne ātrāk par sertifikāta saņemšanas datumu.

Ja skolēns kārto eksāmenu 3 padziļinātajos kursos, taču vienā no tiem neiegūst 15% (un tas nav obligātais eksāmens), vai viņš nesaņems vidusskolas atestātu, kaut arī viņam ir 2 nokārtoti augstākā līmeņa eksāmeni? Standarts saka, ka jābūt "vismaz diviem", likums nosaka, ka saņem liecību, ja kāds no valsts pārbaudījumiem nav nokārtots. Taču šogad par katru eksāmenu būšot atsevišķs sertifikāts, tātad varētu būt situācija, ka obligāti nepieciešamais sertifikātu komplekts viņam ir.

Jābūt izpildītām minimālajām prasībām, t.i. vismaz diviem nokārtotiem augstākā līmeņa eksāmeniem, iegūstot vismaz 15%.

Lūdzam vēlreiz izskaidrot jautājumu par 9. klašu vērtējumiem, lai iegūtu beigšanas apliecību: vai visos eksāmenos jāsaņem 10%? Vai var saņemt apliecību par pamatizglītību, ja viens gada vērtējums ir nepietiekams?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieejami: https://likumi.lv/ta/id/303768) 27.11. apakšpunktu 2023./2024. mācību gadā valsts pārbaudes darbā vērtējums nav iegūts, ja darba kopvērtējums ir mazāks nekā 10 procenti. Līdz ar to, ja izglītojamā vērtējums kādā no valsts pārbaudes darbiem būs mazāks nekā 10%, tad atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39. panta trešās daļas 1. punktam izglītojamam izsniegs liecību.

Savukārt attiecībā uz gada vērtējumiem Vispārējās izglītības likumā noteikts, ka par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamam izsniedz liecību, ja:

1) nav iegūts vērtējums gadā kādā no mācību priekšmetiem;

2) vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par četrām ballēm;

3) nav iegūts vērtējums kādā no valsts pārbaudījumiem (t.i. vērtējums ir zemāks par noteikto vērtējuma slieksni), izņemot gadījumu, kad izglītojamais Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbrīvots no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem.

Mūsu skolas administrācija pateica mums, vecākiem, ka pabeigt 9. klasi skolēns var ar vienu nepietiekamā līmenī atzīmi, jebkurā priekšmetā. Un skolēns varēs kārtot eksāmenus. Bet ja būs divas nesekmīgas atzīmes, tad viņš saņems liecību un nevarēs piedalīties eksāmenu sesijā. Vai tā ir taisnība? Kuros MK noteikumos par to ir rakstīts, pieminēts?

Vispārējās izglītības likuma (pieejams: https://likumi.lv/ta/id/20243) 39.panta trešajā daļā noteikti gadījumi, kādos 9.klases izglītojamam par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izsniedz liecību, t.i., ja:

 1. nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem;
 2. vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm.

9.klases beigās noteiktos valsts pārbaudījumus ir tiesīgs kārtot arī izglītojamais, kuram vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par 4 ballēm.

Ja skolēns nenokārtos vienu eksāmenu (saņems mazāk nekā 10%), viņš saņems dokumentu?

Ja izglītojamā vērtējums 2023./2024. mācību gadā kādā no valsts pārbaudes darbiem būs mazāks nekā 10 procenti, tad atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39. panta trešās daļas 1. punktam izglītojamam izsniegs liecību.

Šogad mācību gads 9. klases skolēniem beidzās 14. jūnijā. Pirmais eksāmens - 22. maijā. Līdz kuram datumam jābūt izliktām atzīmēm par gadu? Pirms pirmā eksāmena? Vai skolēnam ir tiesības labot nesekmīgas atzīmes arī līdz 14. jūnijam paralēli kārtojot VPD, kas sākas 22. maijā.

Lai gan 9. klases izglītojamiem gada vērtējumiem mācību priekšmetos ir jābūt izliktiem līdz 2023./2024. mācību gada beigām, t.i., ne vēlāk kā līdz 2024.gada 14.jūnijam, tomēr ikviena izglītības iestāde patstāvīgi izvērtē un nosaka mācību gada mācību priekšmetu stundu norises laiku un līdz ar to arī konkrētus gada vērtējumu izlikšanas termiņus 9. klases izglītojamiem, jo izglītības iestāde ir patstāvīga un reizē atbildīga par izglītības programmu īstenošanu, tostarp par mācību priekšmetu īstenošanas laika, apjoma un satura apguves plānošanu, kā arī konsultāciju un individuālā darba laiku noteikšanu izglītojamiem.

Ņemot vērā, ka izglītojamie mācību priekšmetos iegūtos vērtējumus var uzlabot izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, aicinām jautājumu par izglītojamo mācību snieguma uzlabošanas iespējām, nosacījumiem un to termiņiem pārrunāt ar pedagogiem un izglītības iestādes vadību.

Kāds līmenis jānorāda starpdisciplinārajam kursam Projekta darbs? Un kā noteikt līmeni starpdisciplinārajiem kursiem?

Projekta darbs ir padziļinātais kurss - lūdzu skatīt Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumu Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” 11.pielikuma 4.punktu.

Kuriem māc.pr. norādīt līmeni un kur atrast līmeni? Pēc kā to nosaka? Kur tas rakstīts?

Lūdzu skatīt Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumu Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” 11.pielikuma 4.punktu.

Jautājumi par 9. klases sekmju izrakstu: 1.Vai uzskaitīto mācību priekšmetu sākumburtam obligāti jābūt lielajam, vai tomēr var būt arī mazais sākumburts? Vai skola var brīvi izvēlēties tekstam fonta veidu un izmēru?

Ministru kabineta 2023. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 274 “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti” nav atrunāts, ka mācību priekšmeta nosaukumam jābūt ar lielo sākuma burtu, kā arī burtu fonta veids un lielums. Lūdzu skatīt noteikumu 16. punktu.

Vai sekmju izrakstā sertifikāta numuram galā jāraksta burti?

Nē. Sekmju izrakstā ierakstītajam sertifikāta numuram jāsakrīt ar numuru uz attiecīgā sertifikāta.

Vai skolēnam, kurš atbrīvots no eksāmeniem, apliecībā/atestātā jāraksta “atbrīvots” un viss? Vai ierakstīt arī informāciju par atbilstošo rīkojumu par atbrīvošanu?

Jāieraksta šāds teksts: “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbrīvots (vai: “atbrīvota”) no valsts pārbaudes darbiem”. Informācija par rīkojumu nav jānorāda.

Kā specializētajam kursam nosaka apguves līmeni? Jo teikts, ka var būt jebkurš.

Lūdzu skatīt Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumu Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” 11. pielikuma 8. punktu, kur noteikts, ka izglītības iestāde ar vadītāja rīkojumu apstiprina kursu un stundu plānu ar kopējo mācību stundu skaitu attiecīgajā kursā mēnesī, semestrī, mācību gadā un trijos gados. Šajā plānā būtu jābūt norādītam arī katra kursa apguves līmenim (ja attiecināms). Specializētajam kursam apguves līmeni nenorāda.

Ja 9. klases skolēns gadā visos mācību priekšmetos saņem visus sekmīgus vērtējumus, bet VIENĀ no eksāmeniem iegūst vērtējumu, kas ir zemāks par 10 %, viņš saņem apliecību par iegūto pamatizglītību vai liecību?

Vispārējās izglītības likuma 39. panta trešajā daļā noteikts, ka par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamam izsniedz liecību, ja:       

1) nav iegūts vērtējums gadā kādā no mācību priekšmetiem;

2) vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par četrām ballēm;

3) nav iegūts vērtējums kādā no valsts pārbaudījumiem, izņemot gadījumu, kad izglītojamais Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbrīvots no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem."

Ja Ukrainas civiliedzīvotājs nekārtoja 9. klases CE, nebija arī atbrīvots, viņam jāatkārto būs 9. klase vai arī saņem liecību un viss?

Tad Ukrainas skolēns saņem liecību. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 26. punktu izglītojamais, kurš par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi ir saņēmis liecību, 9. klasē atkārtoti apgūst visus izglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus.

Ja skolēns ir palicis otro gadu 8. klasē (tajā gadā, kad citi pirmo reizi uzsāka jauno saturu 7. klasē, bet skolēns jau bija 8. klasē) un nav apguvis inženierzinības, vai arī pārnācis uz tagadējo skolu no citas skolas 9. klasē un nav mācījies teātra mākslu? Vai skolēniem jābūt vērtējumiem 9. klases beigās šajos mācību priekšmetos?

Ministru kabineta 2023. gada 6. jūnija noteikumu Nr. 274 “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti” 18.4. apakšpunktā noteikts, ka 9. klases sekmju izrakstā ieraksta izglītības programmā ietverto mācību priekšmetu nosaukumus un to apguves noslēgumā iegūtos vērtējumus. Skolēns, kurš tika atstāts uz otro gadu 8. klasē vai mainīja izglītības iestādi, 8. un 9.bklasē turpināja apgūt pamatizglītības programmu saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”, un tajā skaitā viņam bija jāapgūst arī inženierzinības un teātra māksla.

Vai nākošgad eksterņiem būs derīgi CE sertifikāti ar šogad iegūtiem 10 %?

Jā. CE sertifikātam nav derīguma termiņa. Ja tas ir iegūts, tas ir derīgs.