Statuss:
Īstenošanā

Informācija par projektu
Future - ready ed right skills to right job (FutureEd2job)
No: 2018-1-TR01-KA202-059505
Vadošais partneris: Ankaras Tirdzniecības kamera (Turcija)
Īstenošanas laiks: 2018.gada 1.oktobris – 2021.gada 30.septembris (36 mēneši)
Kopējais projekta finansējums: 378 586 EUR

Projekta kontaktpersona
Aina Špaca
Tālr.: 60001633
e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv

Projekta mērķis  ir veikt izpēti par profesionālās izglītības audzēkņu un pedagogu mācīšanās un mācīšanas stiliem un to ietekmi uz mācību procesa kvalitāti.
Līdz ar ‘Industrijas 4.0’ ienākšanu šobrīd  būtiski mainās rūpniecības nozares vajadzības un  uzņēmumu prasības attiecībā pret jaunajiem speciālistiem nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm. Savukārt, no profesionālās izglītības  tiek sagaidīta spēja  pietiekami ātri un elastīgi reaģēt uz notiekošajām pārmaiņām un sagatavot nākotnes darba tirgus prasībām atbilstošus darbiniekus. Konkurētspējīgu jauno speciālistu sagatavošanas pamatā ir kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana, kurā būtisku lomu spēlē visas iesaistītās puses, tāpēc FutureEd2 projektā tiks pētīti profesionālās izglītības skolu audzēkņu un mācībspēku mācīšanās un mācīšanas stili un to ietekme uz mācību procesu.
Audzēkņu mācīšanās stilu izpēte var sniegt labāku priekšstatu par nākotnes profesionālās izglītības modeļiem, kā arī palīdzēt izvēlēties ikviena jaunieša personībai un prasmēm piemērotu profesiju. Savukārt, pedagogu  izvēlētās mācību metodes un mācīšanas stili ietekmē to, cik ātri audzēkņi apgūst konkrēto tēmu, kā arī iegūto zināšanu un prasmju noturību un to pielietošanu konkrētā profesionālā situācijā. Tādējādi, ņemot vērā katra pedagoga un audzēkņa mācīšanas un mācīšanās stilus, ir iespējams mācību procesu padarīt efektīvāku.

 • veikt pētījumu projekta partnervalstīs - Somijā, Spānijā, Lielbritānijā, Francijā, Turcijā, Polijā, Igaunijā un Latvijā, lai sniegtu pārskatu par aktualitātēm profesionālās izglītības sistēmā, piedāvātajām programmām, kā arī pedagogu mācīšanas un audzēkņu mācīšanās tendencēm;
 • veikt aptaujas, lai noskaidrotu, kādas prasmes uzņēmēji sagaida no saviem darbiniekiem;
 • izstrādāt un pilotēt testus, lai noteiktu 21.gs. mācīšanās un mācīšanas stilus, atvērtību inovācijām, radošuma un konkurētspējas līmeni, sociālo inteliģenci, utt;
 • izstrādāt mācību programmu, kas atbilstu 21.gadsimta mācīšanās modelim un tirgus vajadzībām, ņemot vērā ‘Industrijas 4.0’ prasības;
 • organizēt mācību kursus pedagogiem par sekojošām tēmām:
  • mācīšanas  un mācīšanās stilu noteikšana;
  • testu rezultātu interpretācija;
  • mācību programmu izstrāde/adaptēšana, ņemot vērā dažādus mācīšanās stilus;
  • audzēkņu radošuma veicināšana;  
  • metodes audzēkņu iesaistei dažādās sociālās aktivitātēs.
 • Valsts izglītības satura centrs (VISC) – Latvija
 • Alavas Tirdzniecības un rūpniecības kamera – Spānija
 • Mācību centrs “FORMACION Y ASESORES EN SELECCION  Y EMPLEO” (FASE) – Spānija
 • SIA Anmiro – Somija
 • Profesionālās izglītības institūts “Työtehoseura” (TTS) – Somija
 • Ankaras Tirdzniecības kameras Tehniskā koledža  - Turcija
 • Hacettepe Universitāte (HU)  - Turcija
 • Erkuntes Profesionālās izglītības centrs – Turcija
 • Biedrība “Eesti People to People” – Igaunija
 • Biedrība “MITRA France” – Francija
 • Profesionālās izglītības centrs “Europa Training” – Lielbritānija
 • Transporta institūts – Polija