Valsts izglītības satura centra personas datu apstrādes politika

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Valsts izglītības satura centrs ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

1.2. Valsts izglītības satura centrs saskaņā ar nolikumu ir šādas funkcijas:

 • nodrošināt mācību satura izstrādi vispārējā izglītībā un pārraudzīt tā īstenošanu;
 • nodrošināt profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības satura izstrādi atbilstoši valsts standartiem;
 • nodrošināt izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanu valsts pārbaudījumos vispārējā izglītībā;
 • nodrošināt vienotu profesionālās izglītības valsts pārbaudījumu satura izstrādi un norisi;
 • koordinēt vispārējās izglītības un profesionālās izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras izstrādi;
 • koordinēt atbalsta sistēmas darbību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām;
 • koordinēt interešu izglītības sistēmas darbību un īstenot atbalsta pasākumus izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei;
 • nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi;
 • koordinēt un īstenot pedagogu profesionālo pilnveidi;
 • nodrošināt valsts valodas prasmes pārbaudi profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.

1.3. Valsts izglītības satura centrs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai - datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot tā personas datus.

1.4. Valsts izglītības satura centrs, lai izpildītu funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par fiziskām personām un organizācijām.

2. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – Centrs), reģistrācijas Nr. 90009115938, Rīgā, Vaļņu ielā 2, LV-1050.
Tālrunis: 67216500
E-pasts: visc@visc.gov.lv

3. Personas datu apstrādes vieta

Centra personas datu apstrāde tiek veikta:
Valsts izglītības satura centrā
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.
Tālr.: 67216500
E-pasts: visc@visc.gov.lv.

4. Personas datu apstrādes nolūki

4.1. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Centrs varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus:/p>

 • vispārējās izglītības jomā;
 • speciālās izglītības jomā;
 • interešu izglītības un audzināšanas jomā;
 • valsts valodas prasmes pārbaudes jomā.

4.2. Centrs apstrādā personas datus tikai, tiesiskā pamata ietvaros.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

5.1. Galvenie tiesiskie pamati Centra personas datu apstrādei ir tas, ka šāda personas datu apstrāde ir:
5.1.1. vajadzīga, lai izpildītu uz Centru attiecināmu juridisku pienākumu;
5.1.2. vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

5.2. Papildus tiesiskie pamati var būt šādi:
5.2.1. apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
5.2.2. piekrišana personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
5.2.3. apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu fiziskas personas vitālas intereses - dzīvību un veselību.

5.3. Doto piekrišanu, datu subjekts var atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties Centrā, vai citādāk sazinoties ar Centra attiecīgo struktūrvienību, kurai iepriekš bija sniegta piekrišana.

6. Automatizēta lēmumu pieņemšana

Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta.

7. Personas datu saņēmēju kategorijas

7.1. Lai sniegtu efektīvi pakalpojumus un izpildītu funkcijas, Centrs veic datu apmaiņu starp iestādēm, struktūrvienībām, kā arī citām organizācijām, kas Centram vai tā vārdā sniedz pakalpojumus.

7.2. Centrs, iespējams, nodos personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.

7.3. Centrs apmainīsies ar personas datiem ar organizācijām vai piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā esošās prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība, kā arī kuri spēj izpildīt pienākumus, kuri ir  noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi ir atrunāti līgumos ar organizācijām un trešajām personām.

7.4. Centrs neizmantos personas datus komerciāliem paziņojumiem, ja vien tieši nebūs sniegta piekrišanu to darīt.

8. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai

8.1. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts vai starptautiskai organizācijai.
8.2. Izņēmuma gadījumi var būt tikai ar personu piekrišanu, ņemot dalību starptautisku organizāciju sponsorētos projektos.

9. Personas datu glabāšanas termiņš

Centrā saskaņā ar to lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai un/vai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

10. Datu subjekta tiesības

10.1. Datu subjektam ir tiesības:
10.1.1. iegūt informāciju, kas par viņu savākta noteikumu 4.punktā minētajiem personas datu apstrādes nolūkiem;
10.1.2. iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
10.1.3. pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu.
10.1.4. tiesības iebilst pret apstrādi.
10.1.5. jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kurai tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana.

11. Personas datu sniegšanas nepieciešamība

Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un Centra funkciju realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, Centram nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

12. Videonovērošana

12.1. Centrā tiek veikta publisko telpu videonovērošana šādiem mērķiem:
12.1.1. sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšanai,
12.1.2. noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai.

12.2. Videonovērošanu Centrā veic, izmantojot stacionāras videokameras, mobilas videokameras, kuras, izmantojot, iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstu.

12.3. Centrs pirms videonovērošanas zonas informē par veikto videonovērošanu.

12.4. Šiem videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas.

13. Sīkdatnes

Lai uzlabotu https://www.visc.gov.lv/ funkcionalitāti un pielāgotu to jūsu lietošanas paradumiem, kā arī lai iegūtu statistiku par lietotāju veiktajām darbībām, mēs tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes.

13.1. Kas ir sīkdatnes un kā tās darbojas?
Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko jūsu dators vai mobilā ierīce saglabā apmeklējot tīmekļa vietni. Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet https://www.visc.gov.lv/, pārlūkprogramma atcerēsies jūsu darbības un daļu no tām paveiks jūsu vietā, piemēram, izvēlēsies valodu.

13.2. Kādas sīkdatnes tiek izmantotas?
Lai uzlabotu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglotu lietošanu, tiek izmantoti šādi sīkdatņu veidi:

 • Sesijas sīkdatnes - pagaidu sīkdatnes, kuras tiek saglabātas tikai tik ilgi, kamēr jūs neaizverat pārlūkprogrammu. Sesijas sīkdatnes palīdz atcerēties, ko jūs esat izvēlējies iepriekšējā lapā, lai nevajadzētu atkārtoti ievadīt informāciju.
 • Pastāvīgās sīkdatnes - identificē jūs kā unikālu lietotāju, un, atgriežoties tīmekļa vietnē, palīdz atcerēties informāciju par darbībām, kuras jūs iepriekš esat veicis.
 • Sekošanas sīkdatnes - tiek izmantotas tīmekļa vietnes apskates statistikai.
 • Trešo personu sīkdatnes - tiek izmantotas trešo personu, piemēram, uzņēmuma Google, sīkdatnes, lai apkalpotu reklāmas un optimizētu mārketinga komunikāciju.
 • Citu tīmekļa vietņu sīkdatnes - var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Tomēr, ja izmantojat kultura.jelgava.lv, ir jāņem vērā, ka mums nav nekādas kontroles pār citām tīmekļa vietnēm. Šī iemesla dēļ mēs nevaram uzņemties atbildību par jebkādas informācijas aizsardzību un konfidencialitāti, kuru Jūs sniedzat, apmeklējot šādas vietnes, kā arī uz šīm vietnēm neattiecas šis paziņojums. Jums ir jāievēro piesardzība un jāapskata attiecīgās tīmekļa vietnes paziņojums par konfidencialitāti vai privātumu.

13.3. Kā ierobežot sīkdatņu saglabāšanu vai noņemt sīkdatnes?
Ja jūs vēlaties ierobežot (neatļaut) sīkdatņu saglabāšanu vai dzēst saglabātās sīkdatnes, to ir iespējams izdarīt, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus vai citādā veidā. Plašāka informācija: https://www.aboutcookies.org/ vai http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Ierobežojot (neatļaujot) sīkdatnes, atsevišķi tīmekļa vietnes servisi var darboties nepilnvērtīgi.

14. Centra kontaktpersona (personas datu aizsardzības speciālists) personas datu aizsardzības jautājumos

14.1. Kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumos:

14.2. Ja Jums ir aizdomas par to, ka Centrs apstrādā personas datus neatbilstoši, nepieciešams sazināties ar Personas datu aizsardzības speciālistu, ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

15. Personas datu apstrādes valsts institūciju kontrole

Par veikto personas datu apstrādi datu subjekts var iesniegt sūdzību Valsts datu
inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV–1011 e-pasts: info@dvi.gov.lv ).

16. Izmaiņas personu datu apstrādes privātuma politikā

Centrs aktualizē privātuma politikā pēc nepieciešamības, publicējot aktuālo privātuma politikas versiju.