Statuss:
Īstenošanā
Līdzfinansē Eiropas Savienība
Teaching to be logo

Informācija par projektu

Erasmus + KA 3 aktivitātes projekts “Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā”.  

Teaching to Be: Supporting Teachers’ Professional Growth and Wellbeing in the Field of Social and Emotional Learning. No 626155-EPP-1-2020-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY

Vadošais partneris: Viļņas Bērnu un jaunatnes centrs, Lietuva
Īstenošanas laiks: 2021. gada 28.februāris -  2024. gada 28.februāris
Kopējais projekta finansējums: 2 659 506 eiro

Projekta rezultāti

Skolotāja rokasgrāmata Mācīt būt: Ceļs uz labklājību palīdz pedagogiem labāk izprast  darba vides faktorus, kas ietekmē viņu labsajūtu gan darbā, gan personīgajā dzīvē: darba autonomiju, pašvērtību, darba slodzi un laika plānošanu, kolēģu un vadības atbalstu, jo visi šie faktori ietekmē iesaistīšanos darbā, apmierinātību ar to, izdegšanu, pašsajūtu un veselību.

Brošūra Pētījuma rezultāti par pedagogu profesionālo labklājību Latvijā sniedz informāciju par Teaching to Be projektu un  tā ietvaros veiktā pētījuma rezultātiem, kā arī piedāvā ieteikumus politikas veidotājiem pedagogu profesionālās labklājības atbalstam.

Rokasgrāmata – metodiskie paņēmieni skolēnu sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai skolā iezīmē galvenos principus sekmīgai sociāli emocionālās mācīšanās īstenošanai skolā, kā arī piedāvā praktiskus paņēmienus skolēnu sociāli emocionālo kompetenču novērtēšanai klasē ar mērķi sekmēt un atbalstīt turpmāku mācīšanos. Rokasgrāmata necenšas sniegt pilnīgas un visaptverošas zināšanas par sociāli emocionālo mācīšanos, tās mērķis drīzāk ir atbalstīt pedagogus viņu praktiskajā darbā skolā, kā arī sekmēt turpmāko novērtēšanas prakšu attīstību.

Tiešsaistes kurss skolotāju profesionālajai labklājībai palīdz pedagogiem attīstīt praktiskas iemaņas profesionālās labklājības uzturēšanai, izmantojot pašregulētu un spēles principos balstītu mācīšanos. Kurss ir interaktīvs. Tas piedāvā iespēju tādu sociāli emocionālo prasmju attīstīšanai kā sevis apzināšanās un pārvaldīšana, spēja saprast citus un veidot attiecības, kā arī problēmu risināšana un lēmumu pieņemšana. Tas ļauj skolotājiem mācīties, atbildot uz jautājumiem, sadarbojoties ar kolēģiem un izmantojot rokasgrāmatu.  Informācija par spēles licences pieejamību: teaching2be@gmail.com

Publikācija. Šajā publikācijā ir apkopoti seši raksti no projektā iesaistītajām partnervalstīm. Autori iepazīstina ar dažādām atziņām, iespaidiem un pārdomām, kas radušās projekta laikā. Publikācijas mērķis ir parādīt atšķirīgas perspektīvas un bagātināt izpratni par projekta rezultātiem.

Projekta mērķis

“Mācīt Būt” ir Eiropas politikas eksperimenta iniciatīvas projekts. Tā mērķis ir veicināt skolotāju profesionālo labklājību, izpētot un izmēģinot inovatīvas profesionālās pilnveides prakses.

Skolotāja darbs prasa lielu emocionālu ieguldījumu, stress un izdegšana rada nopietnus izaicinājumus skolotāju veselībai un skolu sistēmām visā Eiropā. Tādēļ ir svarīgi ieguldīt skolotāju labklājībā un sociālajās un emocionālajās kompetencēs. Projekts “Mācīt būt” izstrādās inovatīvu skolotāju profesionālās  labklājības veicināšanas programmu, lai īstenotu Eiropas izglītības prioritātes un veidotu jaunas, efektīvas pieejas skolotāju profesionālajai attīstībai, mācīšanās uzlabošanai un skolu izglītības kvalitātes veicināšanai. 

Projekta uzdevumi

Lai veicinātu skolotāju profesionālo labklājību, projektā tiks izstrādāts un aprobēts inovatīvu profesionālās pilnveides pasākumu kopums:

- tiešsaistes kurss skolotāju profesionālai labklājībai, kas palīdzēs skolotājiem attīstīt praktiskās iemaņas savas labklājības uzturēšanai, izmantojot pašregulētu mācīšanos;

- līdzdalības rīcības izpētes (PAR) rokasgrāmata skolām, kas veicinās skolas kopienas sadarbību skolai svarīgu  jautājumu risināšanā, uzlabos profesionālo labklājību un attīstīs jaunas profesionālās prasmes skolotājiem un skolu vadītājiem. Projektā tiks pētīts, kā un cik lielā mērā šī prakse ietekmē skolotāju labklājības rādītājus un skolas līmeņa faktorus.

Projekta partneri:

 • Lietuvas Republikas Izglītības, zinātnes un sporta ministrija, Lietuva;
 • Vitauta Magnusa Universitāte, Lietuva;
 • Sociālās un emocionālās mācīšanās institūts, Lietuva;
 • Valsts Izglītības Satura Centrs, Latvija;
 • Slovēnijas Izglītības, zinātnes un sporta ministrija, Slovēnija;
 • Pētniecības un attīstības institūts Utrip, Slovēnija;
 • Milānas-Bikoka Universitāte, Itālija;
 • Andalūzijas Lojola Universitāte, Spānija;
 • Kārļa Landšteinera Veselības zinātņu universitāte, Austrija;
 • Stavangeras Universitāte, Norvēģija;
 • Lisabonas Augstākās izglītības un zinātnes institūts, Portugāle;
 • Portugāles Izglītības un zinātnes ministrija, Portugāle.

Inta Baranovska

Nodaļas vadītāja–projektu vadītāja
inta.baranovska [at] visc.gov.lv