Mācību jomas koordinatora (MJK) pašvaldībā vai pašvaldību apvienībā (kas izveidota kopīga metodiskā darba veikšanai) darbības mērķis ir sekmēt skolotāju sadarbību un savstarpēju atbalstu kvalitatīva mācību procesa plānošanā un  īstenošanai vispārējā izglītībā novadā/pilsētā.
Mācību jomu koordinatoru uzdevumi:

 • atbalstīt sadarbību starp skolotājiem novada/pilsētas izglītības iestādēs mācību satura un pieejas plānošanā;
 • koordinēt priekšlikumus vai risinājumus novadam/ pilsētai specifisku mācību saturu jautājumu izstrādē;
 • pārzināt jaunākos mācību un metodiskos līdzekļus un citus resursus mācību jomā;
 • piedalīties skolotāju ar mācību jomas satura īstenošanu saistītu mācīšanās vajadzību apzināšanā un ar skolotāju profesionālo pilnveidi saistītu jautājumu plānošanā.

Valsts izglītības satura centrs seminārus (vismaz vienu reizi mācību gadā) un saziņu metodiskā atbalsta nodrošināšanai īsteno ar pašvaldības deleģētiem MJK septiņās mācību jomās: valodu, sociālā un pilsoniskā mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma, kā arī pirmskolās un sākumskolās.

Notikuši tiešsaistes semināri par valsts pārbaudes darbiem 2023./2024. mācību gadā

Notikuši visi Valsts izglītības satura centra organizētie mācību jomu koordinatoru informatīvie tiešsaistes semināri par valsts pārbaudes darbu saturu, norisi un vērtēšanu 2023./2024. mācību gadā. Publicējam semināru prezentācijas.

Semināru prezentācijas:

Latviešu valoda

Programmēšana

Dabaszinības (fizika, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija, dabaszinības)

Vēsture

Svešvalodas (angļu, vācu, franču, krievu)

Kultūra un māksla

Sociālās zinātnes

Matemātika

Dizains un tehnoloģijas

18.02.2020. L.Zeile. Precizēts 05.03.2020.
Semināri mācību jomu koordinatoriem

Semināra mērķis ir sniegt informāciju par Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" jeb Skola2030 aktualitātēm un projekta ietvaros izveidotajiem skolotāju atbalsta materiāliem, sniegt iespējas padziļināt zināšanas un izpratni par pilnveidoto mācību saturu un pieeju, lai atbalstītu mācību jomu koordinatorus darbā ar savas pašvaldības pedagogiem pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā.

Datums Mācību joma
1. aprīlis Veselības un fiziskās aktivitātes un Dabaszinātņu
2. aprīlis Valodu (latviešu valoda)
8. aprīlis Sociālā un pilsoniskā
22. aprīlis Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (literatūra un vizuālā māksla)  un Pirmsskolu un sākumskolu (pirmskola)
23. aprīlis Tehnoloģiju (dizains un tehnoloģijas) un Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (mūzika, mazākumtautības literatūra, teātra māksla)
29. aprīlis Pirmsskolu un sākumskolu (sākumskola) un Valodu (svešvalodas)
30. aprīlis Tehnoloģiju (datorika un inženierzinības) un Matemātikas

Vēršam Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar valdības lēmumu par ārkārtas situācijas noteikšanu, esam pārcēluši visus klātienē plānotos pašvaldību mācību jomu koordinatoru seminārus, kas bija plānoti aprīlī.
Katra pārceltā pasākuma gadījumā meklēsim tiešsaistes risinājumus un citas sadarbības formas, par kurām katru auditoriju informēsim atsevišķi.
Semināri notiks Rīgā, no plkst. 9.30. līdz 16.00. Trīs nedēļas pirms semināra, uzaicinājuma vēstulēs mācību jomu koordinatoriem tiks norādīta pieteikšanās saite, semināra programma un precizēta norises vieta. 

29.04.2020. L.Zeile.
Sadarbības vide mācību jomu koordinatoriem

VISC sadarbībai ar novadu un pilsētu pašvaldību nominētajiem mācību jomu koordinatoriem 2020. gada pavasarī piedāvā tiešsaistes risinājumu. 16.04. notika mācību jomu koordinatoru kopējais seminārs tiešsaistē. Semināra ieraksts ir pieejams Skola2030 youtube kontā

Seminārā tika apskatītas šādas tēmas:

 • MJK loma, aktualitātes un resursi darbam (Zane Oliņa)
  • MJK loma un darbības nozīmīgums;
  • Aktualitātes un resursi projektā;
  • Tālākā sadarbība.
 • Tiešsaistes sadarbības plāns (Miks Dzenis, Evija Mirķe)
  • Divu mēnešu plāns – tiešsaistes uzdevumiem un sarunām;
  • Tehnoloģiskie rīki, mācību vide, piekļuve, tehniskais atbalsts.

Seminārā izmantotās prezentācijas:

Ja esat pašvaldības izvirzīts mācību jomu koordinators, tad reģistrējaties kopējā mācību jomu koordinatoru vidē.
Instrukcija pieejama prezentācijā

Ja pēc semināra noskatīšanās un prezentāciju aplūkošanas nepieciešama palīdzība, lai pieslēgtos moodle videi, rakstiet moodle@skola2030.lv

16.10.2019. L.Zeile. Papildināts 28.10.2019. un 12.11.2019.
Semināri mācību jomu koordinatoriem

Semināra mērķis ir sniegt informāciju par VISC (Valsts izglītības satura centra) īstenotā ESF projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" jeb Skola2030 aktualitātēm un projekta ietvaros pieejamajiem mācību satura resursiem, sniegt iespējas padziļināt zināšanas un izpratni par pilnveidoto mācību saturu un pieeju, lai tādējādi atbalstītu mācību jomu koordinatorus darbā ar savas pašvaldības pedagogiem pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā.

Datums Mācību joma
17. oktobrī Valodu (svešvaloda)*
17. oktobrī Sociālā un pilsoniskā
23. oktobrī Pirmsskolu un sākumskolu
24. oktobrī Dabaszinātņu
24. oktobrī Matemātikas
22. novembrī Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
28. novembrī Tehnoloģiju mācību joma
04. decembrī Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
11. decembrī Valodu joma (latviešu valoda)

Laiks: 10:00-16:00 (9:30-10:00 reģistrācija)
Vieta: (norādītajiem datumiem) "Biznesa Augstskola Turība", Graudu iela 68, Rīgā

03.04.2019. L.Zeile.
Mācību jomu koordinatoru semināri aprīlī

VISC īstenotais ESF  projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā" jeb "Skola 2030" šī gada aprīlī organizē MJK seminārus visās mācību jomās.

 • 8.aprīlis – Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas un Valodu mācību jomas koordinatoriem. 
 • 11.aprīlis  – Matemātikas mācību jomas un Tehnoloģiju mācību jomas koordinatoriem.
 • 24. aprīlis - Sociālās un pilsoniskās mācību jomas un Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatoriem. 
 • 25.aprīlis – Dabaszinātņu mācību jomas koordinatoriem. 
 • 26.aprīlis - Pirmsskolas un sākumskolas koordinatoriem, kā arī pašvaldību metodiķiem pirmsskolās

Precīza informācija par semināra norises vietu koordinatori saņems  kopā ar uzaicinājumu ierasties un semināru.

20.02.2019. L.Zeile.
Mācību jomu koordinatori apzina un apkopo vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešanas rezultātus Latvijas novados un pilsētās

No š.g. 19.februāra mācību jomu koordinatoriem VISC e-mācību (moodle) vidē ir pieejama darba versija ar skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem visās mācību jomās un informācija par izglītības satura plānošanas principiem vidusskolā.
Lai veicinātu pedagogu profesionālo kopienu iesaistīšanos mācību satura apspriešanā, koordinatori ir aicināti organizēt mācību satura un izglītības plānošanas principu apspriešanu, kā arī apzinātos priekšlikums apkopot un nosūtīt projektam “Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs”, līdz šī gada 8.martam.

 

04.10.2018. L.Zeile.
Mācību jomu koordinatoru semināri oktobrī

VISC īstenotais ESF  projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā" jeb "Skola 2030" šī gada oktobrī organizē seminārus visās mācību jomās.
9.oktobris – Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas un Valodu mācību jomas koordinatoriem. 
16.oktobris – Sociālās un pilsoniskās mācību jomas un Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatoriem. 
18.oktobris – Dabaszinātņu mācību jomas, Matemātikas mācību jomas un Tehnoloģiju mācību jomas koordinatoriem. 
25.oktobris – Pirmsskolas un sākumskolas koordinatoriem. 
Semināru tematika: galvenie ar mācību saturu un pieejas ieviešanu saistītie izaicinājumi attiecīgajā mācību jomā, diskusijas par iespējamiem risinājumiem; atbalsts un resursi, kas ir un būs pieejami pedagogiem, iepazīšanās ar mācību priekšmetu programmu un mācību līdzekļu paraugiem; veidi kā mācību jomu koordinatori var atbalstīt savas pašvaldības pedagogus.
Visi semināri notiks laikā no plkst. 10:00 līdz 16:00 Biznesa augstskolas Turība telpās, Graudu ielā 68, Rīgā.

07.12.2017. L.Zeile.
Mācību jomu koordinatori iesaistās mācību satura un pieejas apspriešanā Latvijas novados un pilsētās

Decembra sākumā ir beigušies vispārējās izglītības septiņu  mācību jomu, kā  arī  pirmsskolas un sākumskolas  koordinatoru semināri Rīgā. Kopumā ap 1000 pedagogi   iepazinās ar jauno pieeju mācību satura īstenošanā.
Semināru laikā mācību jomu koordinatoriem bija iespēja uzdot jautājumus, izteikt priekšlikumus mācību satura pilnveidei, kā arī apmainīties viedokļiem, strādājot grupās. Pašlaik mācību jomu koordinatoriem ir elektroniski pieejami mācību jomu ekspertu izveidotie  materiāli: prezentācijas par jauno pieeju mācību satura īstenošanā, mācību jomas satura apraksta projekts un mācību priekšmetu programmu piemēri un tematu izklāsti. 
Lai veicinātu pedagogu profesionālo kopienu iesaistīšanos  mācību satura apspriešanā un apkopotu pedagogu iesniegtos priekšlikumus par jaunā mācību satura un pieejas aprakstu,  decembrī un janvārī  savos novados un pilsētās koordinatori  ir aicināti organizēt mācību satura un pieejas apspriešanu, kā  arī  priekšlikumus nosūtīt projektam līdz nākamā gada 1.februārim.

06.11.2017. L.Zeile.
Mācību jomu koordinatoru semināri novembrī

Ir apkopota pašvaldību sniegtā informācija par sadarbībai ar VISC metodiskā atbalsta nodrošināšanā pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai izvirzītajiem pedagogiem - mācību jomu koordinatoriem. Novembrī pašvaldību izvirzītajiem pedagogiem - mācību jomu koordinatoriem VISC organizē šādus seminārus:

 • 07.11.2017. – Sociālā un pilsoniskā mācību joma.
 • 08.11.2017. – Pirmsskolas un sākumskolas koordinatori.
 • 09.11.2017. – Valodu mācību joma.
 • 16.11.2017. – Tehnoloģiju mācību joma.
 • 21.11.2017. – Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma.
 • 22.11.2017. – Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma.
 • 23.11.2017. – Matemātikas mācību joma.
 • 30.11.2017. – Dabaszinātņu mācību joma.

Semināru mērķis ir iepazīstināt ar jauno mācību saturu un pieeju, kā arī mācību jomu koordinatoru lomu projekta ieviešanas fāzē.  Semināru saturisko daļu nodrošina ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” komanda. Semināru norises vieta – Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, bijušās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) telpās. Dalība iespējama tikai pašvaldību deleģētajiem un iepriekš reģistrētajiem pedagogiem.

15.09.2017. I.Upeniece.
VISC strādā pie metodiska atbalsta sniegšanas un koordinēšanas pārveides

VISC īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros tiek izstrādāts jauna mācību satura piedāvājums, kas sabiedriskajai apspriešanai, tai skaitā izvērtēšanai un ierosinājumiem pedagogu profesionālajās kopienās, tiks publiskots septembra beigās. Ņemot vērā to, ka mācīšanās pieejas ieviešanai skolās, lai attīstītu skolēnu kompetences, ir nepieciešama lielāka mācību satura integrācija un pedagoģiskā sadarbība satura īstenošanas plānošanai, VISC šobrīd strādā arī pie līdz šim ierastā metodiskā atbalsta sniegšanas un koordinēšanas pārveides. Plānojam veidot pedagogu grupas pa mācību jomām, bet vairs ne pa mācību priekšmetiem, un uzrunāt izglītības pārvaldes nominēt novadu pedagogus – jomu konsultantus šādai sadarbībai ar VISC. Konkrētāka informācija sekos.
Šajā pārejas periodā līdzšinējie mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji un skolotāji aktuālo informāciju var saņemt projekta un VISC vietnēs:

 1. par mācību satura izstrādi;
 2. par valsts pārbaudījumiem un metodiskajiem materiāliem;
 3. par mācību priekšmetu olimpiādēm;
 4. par starpdisciplināriem projektiem un konkursiem.