Apstiprinātās un izdotās mācību literatūras saraksts

Sarakstā ir iekļauta mācību literatūra, kuras atbilstību valsts vispārējās izglītības standartiem ir apstiprinājis Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumu Nr.682 "Valsts izglītības satura centra nolikums" 3.8.punktu.
>> Saraksts publicēts bibliotēku informācijas sistēmā "ALEPH 500"