Pētījums par projekta "Skola2030" ietekmi izglītības iestādēs līdz ar pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu

Pētījumā tika izvērtēts Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros izstrādātā pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanas uzsākšanas process visās izglītības pakāpēs no pirmsskolas līdz vidējās izglītības pakāpei.

Pētījums "Attieksme pret ceļu satiksmes noteikumiem"

2010.gada decembrī tika veikta aptauja (pētījums), kurā tika noskaidrota 6.klases skolēnu attieksme pret ceļu noteikumiem. Pētījumu veica Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS, apjautājot 459 respondentus 25 Latvijas skolās.

Pētījums par centralizētā eksāmena angļu valodā rezultātu pielīdzināmību Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem

Pilotprojekta "Sešgadīgo bērnu integrētās mācību programmas aprobācija" rezultātu analīze

VISC 2010./2011.mācību gadā 12 pirmsskolas izglītības iestādēs un 10 skolās organizēja pilotprojektu (pētījumu) "Sešgadīgo bērnu integrētās mācību programmas aprobācija" ar mērķi nodrošināt bērnu vecumposmam atbilstošu izglītības saturu un veikt sagatavošanas darbus pamatizglītības apguvei no sešu gadu vecuma. Rezultātu analīzē iekļauts arī RSU Anatomijas un antropoloģijas laboratorijas pētījuma ziņojums "Bērnu fiziskās attīstības un stājas mērījumu rezultāti un ieteikumi" un labās prakses piemērs – integrēta āra rotaļnodarbība.

Pētījums "Mācību materiālu pieejamība un daudzveidība sociokultūras kompetences apguvei vidusskolā angļu valodas stundās"

Pētījums veikts laikā no 2008.gada 25.marta līdz 2008.gada 8.decembrim. Pētījuma mērķis ir palīdzēt vidusskolas angļu valodas skolotājam orientēties izdevniecību piedāvātajā plašajā mācību literatūras klāstā, lai atlasītu darbam nepieciešamos mācību materiālus sociokultūras kompetences mācīšanai angļu valodas stundās.

Pētījums par mazākumtautību sākumskolu skolēnu valodas problēmām

2008.gadā ISEC ir sagatavojis pētījumu „Mazākumtautību (krievu) sākumskolas skolēnu valodā sastopamo ortogrāfijas un interpunkcijas problēmu raksturojums un to risinājuma iespējas”. Pētījuma mērķis bija izstrādāt didaktiskus ieteikumus sākumskolas skolotājiem, lai sniegtu atbalstu pedagogiem viņu darbā un novērstu skolēnu valodas ortogrāfijas un interpunkcijas problēmas sākumskolā.

Pētījums "Mazākumtautību etniskās identitātes veicināšana vispārizglītojošās izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas"

Laikā no 2007.gada septembra līdz decembrim ISEC sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi, Daugavpils 3.vidusskolu, Rīgas Klasisko ģimnāziju un Liepājas 8.vidusskolu veica pētījumu "Mazākumtautību etniskās identitātes veicināšana vispārizglītojošās izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas". Tajā tika iesaistīti 2000 skolēni (12.klašu, 9.klašu, 6.klašu, kā arī 3.klašu skolēni) no Rīgas, Liepājas, Rēzeknes un Daugavpils vispārējās izglītības iestādēm, kā arī viņu vecāki un pedagogi.

Pētījums "Vispārizglītojošo skolu 1. klašu skolēnu gatavība pamatizglītības satura apguvei"

Pēc ISEC pasūtījuma laikā no 2007. gada 15. septembra līdz 15. decembrim veikts pētījums "Vispārizglītojošo skolu 1. klašu skolēnu gatavība pamatizglītības satura apguvei". Pētījuma mērķis - izstrādāt ieteikumus par piecus un sešus gadus veco bērnu sagatavošanu skolai, lai viņi varētu sekmīgi apgūt vispārējās pamatizglītības obligāto saturu. Pētījumu veica vispārizglītojošo skolu pedagogu un augstskolu mācībspēku komanda.

Pētījums "Skolēnu sasniegumu analīze tekstveidē latviešu valodas un literatūras centralizētajā eksāmenā: situācijas izpēte un ieteikumi"

ISEC un Latviešu valodas un literatūras asociācija ar Valsts valodas aģentūras finansiālu atbalstu no 2006.gada 13.novembra līdz 2007.gada 2.novembrim veikuši pētījumu "Skolēnu sasniegumu analīze tekstveidē latviešu valodas un literatūras centralizētajā eksāmenā: situācijas izpēte un ieteikumi", lai aktualizētu teksta kā valodas apguves rezultāta nozīmi skolēna dzīves kvalitātes sekmēšanā un personības attīstībā. Pētījuma izstrādes grupu veidoja tās vadītājs Mg. paed. Kaspars Špūle, ISEC speciālists valsts pārbaudes darbu jautājumos, kopā ar vairākiem latviešu valodas speciālistiem un pedagogiem.

Pētījums par dzīves prasmju izglītību

2005.gada noslēdzies pētījums "Uz dzīves prasmju izglītību balstīta seksuālā un reproduktīvā izglītība un HIV/AIDS profilakse".

Pētījums par mācību grāmatu lasāmību

Lietišķās Kreativitātes grupa pēc ISEC un Valsts valodas aģentūras pasūtījuma no 2004.gada oktobra līdz 2005.gada februārim veikusi izmēģinājuma pētījumu "Mācību grāmatu lasāmība – satura izteiksmes formas atbilstība skolēnu vecumposmu attīstības un uztveres īpatnībām, interesēm, pieredzei un vajadzībām". Pētījuma mērķis bija izstrādāt ieteikumus mācību grāmatu uztveres uzlabošanai.