Kādēļ nepieciešams mācīšanās konsultants-eksperts?

Lai veicinātu jaunās mācīšanas un mācīšanās pieejas ieviešanu izglītības procesā, lai mācīšanās rezultāts būtu lietpratīgs skolēns, ir nepieciešams palīdzēt skolotājiem mainīt līdzšinējos uzskatus par skolēnu mācīšanos un mācību procesu kopumā, veidojot izpratni par mācīšanos iedziļinoties un skolotāja lomas maiņu mācību procesā. Vadot skolēnu mācīšanos, skolotājs dod iespēju skolēnam izmantot un attīstīt augstākā līmeņa domāšanas prasmes (analizēt, sintezēt, izvērtēt, risināt problēmas), attīsta skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes, lai skolēnam veidotos patiesa izpratne par apgūto saturu un viņš prastu risināt kompleksus uzdevumus jaunās situācijās un kontekstos.

Katram pedagogam jāiet savs individuāls ceļš, pakāpēniski ieviešot mācīšanos:

 • iedziļinoties savā pedagoģiskajā praksē,
 • izvērtējot savas stiprās puses un saprotot, kas ir jāmaina.

Šajā procesā skolotāju var atbalstīt mācīšanās konsultants-eksperts (MKE).

Mācīšanās konsultanta-eksperta prasmes

 • saskatīt mācību procesā efektīvās mācīšanās pazīmes;
 • izvērtēt pedagoga stiprās un vājās puses;
 • identificēt iespējas un izaicinājumus mācību procesa uzlabošanai;
 • sniegt atgriezenisko saiti pedagogam, skolas administrācijai vai pašvaldībai.

Mācīšanās konsultanta-eksperta darba formas

 • skolotāju mācīšanās grupu vadīšana;
 • individuālās konsultācijas.

Mācīšanās konsultanta – eksperta pakalpojumus var izmantot

 • pašvaldība;
 • skolas administrācija;
 • skolotāju mācīšanās grupas ;
 • jebkurš skolotājs.

Par mācīšanās konsultantu – ekspertu kļūst apgūstot noteiktu profesionālās kompetences pilnveides kursu apjomu un demonstrējot savas iegūtās prasmes darbībā. Pēc statusa iegūšanas profesionālā pilnveide notiek mācīšanās konsultantu tīklā (VISC MKE grupa), kurā dalībnieku profesionālā kapacitāte tiek uzturēta ar darbsemināriem, pieredzes apmaiņu, savstarpējo atbalstu un starptautiskās pieredzes iepazīšanu.

Valsts izglītības satura centra mācīšanās konsultantu-ekspertu grupas dalībnieku saraksts