Ja izglītojamo neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, ir jāiesniedz Valsts izglītības satura centram adresēts iesniegums pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu.

Apelācijas iesniegšanas termiņš

Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā – viena mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas:

  • Par 2024. gada 9. klases eksāmenu rezultātiem apelāciju var iesniegt līdz 2024. gada 1. augustam.
  • Par 2024. gada vidusskolas eksāmenu rezultātiem apelāciju var iesniegt līdz 2024. gada 11. augustam.

Kas var iesnieg apelācijas iesniegumu?

  • Pilngadīgs skolēns
  • Nepilngadīga skolēna likumiskais pārstāvis (vecāks)
  • Par izglītojamā resocializāciju atbildīgā amatpersona, ja izglītojamais atrodas ieslodzījuma vietā

Cik ilgā laikā tiks izskatīts apelācijas iesniegums?

Apelācijas iesniegums tiks izskatīts pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā mēnesi pēc iesniegšanas.

Kādi dokumenti jāiesniedz?

Valsts izglītības satura centram adresēt iesniegums.

Kā var iesniegt apelāciju?

Elektroniskā formā:

  1. sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pastu: visc@visc.gov.lv;
  2. no savas e-adreses Latvija.lv uz Valsts izglītības satura centra e-adresi nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu.

Papīra formā parakstītu iesniegumu var iesniegt:

  1. atstājot Izglītības un zinātnes ministrijas 1.stāvā Valsts izglītības satura centra sūtījumiem paredzētajā kastē (Vaļņu iela 2);
  2. sūtot pa pastu uz adresi: Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, LV–1050.

Kas izskata apelācijas?

Valsts izglītības satura centrā tiek izveidota īpaša apelācijas komisija, kuras sastāvā ir vismaz trīs centra pārstāvji un vismaz divi attiecīgā eksāmena vērtētāji. Apelācijas komisijā neiekļauj eksāmena vērtētāju, kura vērtējums tiek apstrīdēts.

Apelācijas komisija izskata no izglītojamiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem saņemtos iesniegumus, pārskata eksāmenā piešķirto vērtējumu un pieņem lēmumu – atstāt esošo vērtējumu vai mainīt to.

Elektroniski parakstīts apelācijas komisijas lēmums tiek nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Ja centralizētā eksāmena iegūto vērtējumu mainīs, Jums būs pieejams jauns elektroniskais sertifikāts.

Ko vērtē apelācijas komisija?

Apelācijā, vērtējot skolēna darbu, tiek izskatīts tikai eksāmena laikā iesniegtais darbs un tā vērtējuma atbilstība vērtēšanas kritērijiem. Izskatot apelāciju, netiek ņemti vērā nekādi citi faktori, tajā skaitā eksāmena laikā sniegtie atbalsta pasākumi.

Ja eksāmena laikā nav ievērota Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” vai eksāmena norises darbību laikos noteiktā centralizēto eksāmenu norises kārtība, tad ziņojumi par to Valsts izglītības satura centrā jāiesniedz uzreiz pēc eksāmena. Apelācijas komisija šādus ziņojumus neizskata.