2023./2024.macību gada valsts pārbaudījumu grafiks [PDF]

2023./2024.mācību gadā paredzēto valsts pārbaudes darbu saraksts un to norises laiki, kā arī Valsts izglītības satura centra piedāvāto diagnosticējošo darbu saraksts.

  • Valsts pārbaudes darbi par vispārējo vidējo izglītību.

Eksāmens

Mācību satura apguves līmenis

Datums

Sociālās zinātnes

augstākais

13.maijs

Latviešu valoda

optimālais

15.maijs; 5.-7.jūnijs

Latviešu valoda un literatūra

augstākais

15.maijs

Kultūra un māksla

augstākais

17.maijs

Ģeogrāfija

augstākais

20.-21.maijs

Ķīmija

augstākais

23.-24.maijs

Dizains un tehnoloģijas

augstākais

27.maijs

Fizika

augstākais

29.-30.maijs

Angļu valoda

optimālais

3.jūnijs; 3.-5.jūnijs

Angļu valoda

augstākais

3.jūnijs; 5.-6.jūnijs

Franču valoda

optimālais

4.jūnijs

Franču valoda

augstākais

4.jūnijs

Vācu valoda

optimālais

6.jūnijs

Vācu valoda

augstākais

6.jūnijs

Krievu valoda

augstākais

7.jūnijs

Matemātika

vispārīgais
(tikai profesionālās izglītības iestādēs)

10. 13.jūnijs*

Matemātika

optimālais

10. 13.jūnijs*

Matemātika

augstākais

10.-11.jūnijs

13.-14.jūnijs*

Bioloģija

augstākais

13.-14.jūnijs

10.-11.jūnijs*

Vēsture

augstākais

17.jūnijs

Programmēšana

augstākais

19.jūnijs

 

  • Monitoringa darbi

Priekšmets

Datums

Fizika

24. 16.aprīlis*

Ķīmija

24. 18.aprīlis*

Bioloģija

24.aprīlis

Dabaszinības

30.aprīlis

*tiks veikti grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 20. jūnija noteikumo Nr. 314
“Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā”

 

  • Valsts pārbaudes darbi par vispārējo pamatizglītību.

Eksāmens

Datums

Angļu valoda

22.-24.maijs

Franču valoda

22.maijs

Vācu valoda

22.-23.maijs

Latviešu valoda

27.maijs; 28.-30.maijs

Matemātika

4.jūnijs

 

Valsts izglītības satura centrs, informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu 2022. gada 5. jūlijā Nr. 398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” (turpmāk -  Noteikumi Nr.398) 31. punktu, pieteikšanās eksāmenu kārtošanai ir jāveic līdz attiecīgā mācību gada  15. decembrim Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (turpmāk – VPS)

  • izglītojamam vispārējās vidējās izglītības eksāmeniem VPS jāpiesakās eksameni.vps.gov.lv, atzīmējot, kurus eksāmenus un kādā mācību satura apguves līmenī kārtos,
  • izglītības iestādei VPS https://vps.gov.lv/ jāpiesaka izglītojamos vispārējās pamatizglītības eksāmeniem, pamatojoties uz 9. klases izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja, vai vispārējās vidējās izglītības eksāmeniem pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu, kas atrodas ieslodzījuma vietā vai kuram nav subjekta identitātes pārbaudes iespēju informācijas sistēmā.

Kur iespējams nokārtot centralizētos eksāmenus?

Skolēni centralizētos eksāmenus var nokārtot skolā.

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2022.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.398 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 34.punktu ir iespēja pieteikties 2023./2024.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai Latvijas Universitātē un Latvijas Kultūras Akadēmijā (tikai kultūras un mākslas eksāmens)

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, lai kārtotu centralizēto eksāmenu, iesniegumu augstskolā iesniedz ne vēlāk kā 15.decembrī. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas tīmekļvietnē.

 

Jautājumu gadījumā sazināties Valsts izglītības satura centra Lietotāju atbalsta dienestu (atbalsts@visc.gov.lv  ; t. 66051908)