profizgl03.jpg
Profesionālā izglītība ir pamats ilgtspējīga darba spēka un ekonomikas izaugsmei. Tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas un novērtēšanas sistēma - spēja elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām darba tirgū.

Aktuālā informācija

Profesionālā izglītība

11.05.2020.
Biežāk uzdotie jautājumi un ieteikumi gatavojoties 2019./2020. m.g. noslēgumam

Valsts izglītības satura centrs apkopojis ieteikumus, kas palīdzēs sagatavoties 2019./2020. mācību gada noslēgumam.
>> Lasīt vairāk

21.05.2019. R.Saksons.
Apstiprināti Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējie noteikumi Nr. 1-6e/19/11 "Profesionālās izglītības programmu izstrādes kārtība"

2019. gada 7. maijā apstiprināti Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējie noteikumi Nr. 1-6e/19/11 “Profesionālās izglītības programmu izstrādes kārtība”. Ar šo noteikumu apstiprināšanu spēku zaudējuši Izglītības un zinātnes ministrijas 2010. gada 11. oktobra iekšējie noteikumi Nr. 22 "Profesionālās izglītības programmu izstrādes kārtība".
>> Programmu izstrādes kārtība publicēta sadaļā "Programmas"

20.12.2018. R.Saksons.
Sanāksme ar Turkmenistānas delegācijas pārstāvjiem

2018 .gada 13.decembrī Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamentā viesojās pārstāvji izglītības jomā no Turkmenistānas – Eziz Mammedow, Turkmenistānas Izglītības ministrijas Starptautiskās sadarbības nodaļas speciālists un Dr. Ogulsona Annamyradowa, pasniedzēja, profesionālās izglītības satura eksperte ES projektā “Atbalsts izglītības sistēmai Turkmenistānā” (2016-2020). Kopīgi tika pārrunāts redzējums saistībā ar profesionālās izglītības reformām attīstību kopumā, kā arī salīdzināta pieredze starp Latvijas un Turkmenistānas profesionālās izglītības sistēmām. Turkmenistānas pārstāvji izglītības jomā atzina, ka bija ļoti vērtīgi iepazīties ar to, cik ļoti liels progress un sistēmas modernizācija pašreiz notiek Latvijas profesionālajā izglītībā un, ka, iespējams, starp abām valstīm perspektīvā varētu notikt pieredzes apmaiņa un sadarbība kopumā.

11.10.2018. R.Saksons.
Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.626

2018.gada 9.oktobrī apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 626 “Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību”, kuri veidoti pamatā ņemot vērā nozaru kvalifikāciju struktūras.
>> Lasīt vietnē "likumi.lv"

12.04.2018. R.Saksons.
Saskaņotas nozaru kvalifikācijas struktūras

2018.gada 21.marta un 11.aprīļa Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdēs tika saskaņotas 15 nozaru kvalifikāciju struktūras, kas pilnveidotas un izstrādātas Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai ” – Projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001).
>> Publicēti sadaļā "Nozaru kvalifikāciju struktūras"

Sadaļas arhīvs