Aicinām līdz 2024.gada 14.janvārim pieteikties darbam Valsts izglītības satura centra izstrādāto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu izstrādei un uzdevumu banku aktualizēšanai šādās pozīcijās:

 • 1.pozīcija "Apdares darbu tehniķis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 2.pozīcija "Arhitektūras tehniķis" (līdz 5 speciālistiem);
 • 3.pozīcija "Atslēdznieks" (līdz 3 speciālistiem);
 • 4.pozīcija "Augkopības tehniķis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 5.pozīcija "Autoatslēdznieks" (līdz 4 speciālistiem);
 • 6.pozīcija "Automehāniķis" (līdz 5 speciālistiem);
 • 7.pozīcija "Autovirsbūvju remontatslēdznieks" (līdz 4 speciālistiem);
 • 8.pozīcija "Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 9.pozīcija "Ceļu būvtehniķis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 10.pozīcija "Datorsistēmu tehniķis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 11.pozīcija "Elektronikas tehniķis" (līdz 3 speciālistiem);
 • 12.pozīcija "Elektrotehniķis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 13.pozīcija "Ēku būvtehniķis" (līdz 5 speciālistiem);
 • 14.pozīcija "Finanšu darbinieks" (līdz 4 speciālistiem);
 • 15.pozīcija "Frizieris" (līdz 5 speciālistiem);
 • 16.pozīcija "Frizieris-stilists" (līdz 5 speciālistiem);
 • 17.pozīcija "Uzskaites grāmatvedis" (līdz 5 speciālistiem);
 • 18.pozīcija "Inženiersistēmu būvtehniķis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 19.pozīcija "Klientu apkalpošanas speciālists" (līdz 5 speciālistiem);
 • 20.pozīcija "Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 21.pozīcija "Kokapstrādes iekārtu operators" (līdz 4 speciālistiem);
 • 22.pozīcija "Konditora palīgs" (līdz 4 speciālistiem);
 • 23.pozīcija "Konditors" (līdz 4 speciālistiem);
 • 24.pozīcija "Kosmētiķis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 25.pozīcija "Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 26.pozīcija "Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 27.pozīcija "Loģistikas darbinieks" (līdz 5 speciālistiem);
 • 28.pozīcija "Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135)", "Rokas lokmetinātājs (MMA/111)" (līdz 4 speciālistiem);
 • 29.pozīcija "Lokomotīvju saimniecības tehniķis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 30.pozīcija "Mašīnbūves tehniķis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 31.pozīcija "Mazumtirdzniecības komercdarbinieks" (līdz 5 speciālistiem);
 • 32.pozīcija "Māsas palīgs" (līdz 3 speciālistiem);
 • 33.pozīcija "Mehatronisku sistēmu tehniķis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 34.pozīcija "Mēbeļu galdnieks" (līdz 4 speciālistiem);
 • 35.pozīcija "Namdaris" (līdz 3 speciālistiem);
 • 36.pozīcija "Pavāra palīgs" (līdz 4 speciālistiem);
 • 37.pozīcija "Pavārs" (līdz 4 speciālistiem);
 • 38.pozīcija "Pārtikas produktu ražošanas tehniķis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 39.pozīcija "Programmēšanas tehniķis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 40.pozīcija "Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs" (līdz 3 speciālistiem);
 • 41.pozīcija "Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks" (līdz 4 speciālistiem);
 • 42.pozīcija "Smago spēkratu atslēdznieks" (līdz 4 speciālistiem);
 • 43.pozīcija "Smago spēkratu mehāniķis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 44.pozīcija "Spa speciālists" (līdz 4 speciālistiem);
 • 45.pozīcija "Tērpu izgatavošanas un stila speciālists" (līdz 4 speciālistiem);
 • 46.pozīcija "Transportbūvju būvtehniķis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 47.pozīcija "Tūrisma pakalpojumu konsultants" (līdz 5 speciālistiem);
 • 48.pozīcija "Veterinārārsta asistents" (līdz 4 speciālistiem);
 • 49.pozīcija "Viesmīlis" (līdz 4 speciālistiem);
 • 50.pozīcija "Viesmīlības pakalpojumu speciālists" (līdz 6 speciālistiem);
 • 51.pozīcija "Viesu uzņemšanas dienesta speciālists" (līdz 4 speciālistiem);
 • 52.pozīcija "Virtuves darbinieks" (līdz 4 speciālistiem);
 • 53.pozīcija "Vizuālā tēla stilists" (līdz 4 speciālistiem).

 

Prasības pakalpojumu sniegšanā iesaistītā speciālista kvalifikācijai:

a) Augstākā profesionālā izglītība pozīcijai atbilstošā Latvijas izglītības klasifikācijas tematiskajā jomā (turpmāk – tematiskā joma) vai b) profesionālā vidējā izglītība pozīcijai atbilstošā profesijā, kurā nav iegūstama augstākā izglītība, un Latvijas Amatniecības kameras izsniegts amata meistara diploms, vai c) profesionālā vidējā vai profesionālā augstākā izglītība un profesionālās pilnveides kursi vai cita veida mācības atbilstoši pozīcijas tematiskajai jomai;

 • Ne mazāk kā 2 gadu pedagoģiskā darba pieredze profesionālās izglītības iestādē attiecīgajā tematiskajā jomā pēdējo 3 gadu laikā vai ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze attiecīgajā tautsaimniecības nozarē pēdējo 3 gadu laikā, veicot piešķiramajai profesionālajai kvalifikācijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus vai organizējot attiecīgās profesijas darbinieku darbu.
 • Latviešu valoda ir dzimtā valoda vai vidējā vai augstākā izglītība iegūta latviešu valodā vai latviešu valodas zināšanas ir augstākā līmeņa C1 pakāpē. Par nolikumam atbilstošām attiecīgās valodas zināšanām tiks uzskatītas zināšanas, kas atbilst vismaz augstākā līmeņa C1 pakāpei,  atbilstoši Eiropas Padomē apstiprinātajam valodu kompetences līmenim visas jomās (sapratne, runāšana, rakstība) saskaņā ar vispārpieņemto starptautisko skalu CEF (Common European Framework) (novērtējuma skaidrojumu skatīt http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr), un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” 17.5.apakšpunktam: augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1) – persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādām tēmām, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādām tēmām.
 • Prasmes darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī.

 

Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākie piedāvājumi katrā pozīcijā, ko izvēlas saskaņā ar šādiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem (maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 6 punkti):

 • speciālists strādā metodiskā darba virsvadības iestādē atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas 13.10.2023. rīkojumam Nr. 1-2e/23/335 – „+1 punkts”;
 • speciālistam ir pieredze pēdējo 3 gadu laikā pozīcijai atbilstošās profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē – „+1 punkts”;
 • speciālists pēdējo 3 gadu laikā ir izstrādājis publiski pieejamus metodiskos materiālus – „+ 1 punkts”;
 • speciālistam, kurš strādā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, ir pieredze mācību vai kvalifikācijas prakšu vadīšanā – „+ 1 punkts”;
 • speciālistam, kurš strādā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, ir pieredze profesionālās kvalifikācijas eksāmenu eksaminācijas komisijas darbā pēdējo 3 gadu laikā – „+ 1 punkts”;
 • speciālistam, kurš strādā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, ir pieredze centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertīzē pēdējo 3 gadu laikā – „+ 1 punkts”.

 

Maksa par speciālistu pakalpojumu ir 12,00 EUR stundā, kas ietver sevī visas izmaksas, nodokļus (t.sk., iedzīvotāju ienākuma nodoklis, darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), nodevas, kas saistīti ar pakalpojumu nodrošināšanu, izņemot Pievienotās vērtības nodokli.

 

Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām pozīcijām. Viens speciālists var tikt izvirzīts vienai vai vairākām (tomēr ne vairāk kā trijām) pozīcijām. Lai pieteiktos, aizpildiet anketu (https://forms.gle/sAgGat8TZSVZjboo7) par katru atbilstošo pozīciju!

 

Nepieciešamības gadījumā VISC var lūgt iesniegt papildus informāciju.

VISC sazināsies ar tiem pretendentiem, ar kuriem tiks slēgts uzņēmuma līgums.

Neskaidrību gadījumā par pieteikšanos kontaktēties ar Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Māri Dukuru pa tālruni 67814353 vai rakstot uz e-pastu maris.dukurs@visc.gov.lv