Mazākumtautību valoda un literatūra

Svešvaloda

Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem" neminēto mācību priekšmetu programmas paraugi

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta "Valsts aizsardzības mācība" programmas paraugs veidots atbilstoši mācību priekšmeta "Valsts aizsardzības mācība" standartam. Programmas paraugu izstrādājusi Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un VISC. Programmas paraugs ir vispārējās vidējās izglītības programmas sastāvdaļa. Piedāvātajam programmas paraugam ir ieteikuma raksturs. Pedagogs var tematiskajā plānojumā konkretizēt un papildināt šī programmas parauga mācību saturu, tā apguves secību, mācību sasniegumu metodiskos paņēmienus, mācību līdzekļu un metožu uzskaitījumu. Pedagogam ir tiesības veidot arī savu mācību priekšmeta programmu.
Lai skola īstenotu mācību priekšmeta standartu "Valsts aizsardzības mācība", nepieciešami Aizsardzības ministrijas un Rekrutēšanas un jaunsardzes centra atzinumi.