Ilustratīvs attēls

Otrdien, 13. decembrī, apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas paredz valsts pārbaudījumus 9. un 12. klašu skolēniem maijā un jūnijā, audzēkņiem vispārizglītojošos mācību priekšmetos profesionālās vidējās izglītības programmās eksāmenu norise plānota jūnijā.  Papildu termiņa eksāmenu norise plānota jūnija beigās un jūlija sākumā.

2023. gada maija beigās paredzēti 9. klases centralizētie eksāmeni, kuru rezultātus nepieciešams paziņot līdz 2023. gada 21. jūnijam, un tie valsts pārbaudes darbi par vispārējo vidējo izglītību, kuros iesaistīti pēc iespējas mazāk izglītojamo un pedagogu.

2023. gada jūnija sākumā ir plānota tādu eksāmenu norise, kuros piedalās visvairāk izglītojamo. Latviešu valodas un angļu valodas eksāmenus kārto liels skaits izglītojamo, līdz ar to mutvārdu daļas norisei paredzētas vairākas dienas. Franču valodas vai vācu valodas eksāmenus izvēlas kārtot neliels izglītojamo skaits, tāpēc šo eksāmenu norisei ir paredzēta viena diena. Valsts pārbaudes darbu, kuros paredzēta arī praktiskā daļa, norise ieplānota divās dienās. Savukārt papildtermiņā, ņemot vērā nelielo izglītojamo skaitu, kas kārto eksāmenus papildtermiņā, mazinot administratīvo slogu izglītības iestādēs un ievērojot ierobežoto dienu skaitu eksāmenu grafikā, eksāmeni, kuros ir rakstiskā un mutvārdu vai praktiskā daļa, norise paredzēta vienā dienā. 

Centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos profesionālās vidējās izglītības programmās notiks 2023. gada jūnijā, bet izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ centralizētos eksāmenus nevar kārtot noteiktajā laikā, centralizētie eksāmeni notiks jūnija beigās un jūlijā.

Lai iegūtu pamatizglītību, 9. klases skolēniem jākārto pārbaudes darbi – latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču – pēc izglītojamā izvēles).

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēniem jānokārto pārbaudījums vismaz optimālajā līmenī  latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču) pēc skolēna izvēles,  matemātikā un vismaz divi eksāmeni augstākajā mācību satura apguves līmenī. Tie drīkst būt iepriekš minētie (latviešu valoda, svešvaloda, matemātika) vai citos mācību kursos.

Noteikumu projektā, nosakot valsts pārbaudes darbu norises laikus, raugoties no fiziskās un psihoemocionālās veselības veicināšanas un slimību profilakses aspekta, netiek paredzēta divu vai vairāku eksāmenu kārtošana divdesmit četru stundu periodā.

Ņemot vērā 2022./2023. mācību gadā paredzēto valsts pārbaudījumu norises plānojumu, elektroniskie setifikāti par pamatizglītību būs pieejami 2023. gada 21. jūnijā un par vispārējo vidējo izglītību – 2023. gada 11. jūlijā. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties valsts pārbaudījumos noteiktajā laikā un tos kārtos papildtermiņā, sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami no 2023. gada 30. jūnija un par vispārējo vidējo izglītību no 2023. gada 17. jūlija.

Valsts izglītības satura centrs, informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu 2022. gada 5. jūlijā Nr. 398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 31. punktu, pieteikšanās eksāmenu kārtošanai ir jāveic līdz attiecīgā mācību gada  15. decembrim Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (turpmāk – VPS)

  • izglītojamam vispārējās vidējās izglītības eksāmeniem VPS jāpiesakās eksameni.vps.gov.lv , atzīmējot, kurus eksāmenus un kādā mācību satura apguves līmenī kārtos,
  • izglītības iestādei VPS https://vps.gov.lv/ jāpiesaka izglītojamos vispārējās pamatizglītības eksāmeniem, pamatojoties uz 9. klases izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja, vai par izglītojamā ieslodzītā resocializāciju atbildīgās amatpersonas iesniegumu, kurā norādīti eksāmeni, kurus izglītojamais kārtos.

Valsts pārbaudes darbiem VPS varēs pieteikties līdz 2022.gada 15.decembrim un mainīt eksāmenu izvēli ne vēlāk kā 8 nedēļas pirms konkrētā eksāmena norises.


Noteikumu projekts Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā pieejams TAP portālā.