Gatavojoties pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošu pieeju pakāpeniskai ieviešanai, VISC veido atbalsta mehānismus pedagogiem, izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām. VISC sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru uzsāk valsts apmaksātu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Mācīšanās lietpratībai – izglītības pārvaldes loma” (12 stundas) īstenošanu. Kursu dalībnieki paplašinās izpratni par to, kā organizēt jaunā mācību satura apguvi atbilstoši dažādu skolu vajadzībām, kā veidot darbu ar mācību jomu koordinatoriem pašvaldībā, kāda ir mācīšanās konsultantu loma pieejas īstenošanā; kāda ir efektīva skolas vadība, datos balstīta skolu mērķu izvirzīšana; kādas prasmes nepieciešamas skolotājiem mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai, kā atšķirt efektīvu mācīšanu no neefektīvas; atgriezeniskā saite, tās loma skolotāju profesionālajā pilnveidē.
Kursu norises laiks un vieta – 2019.gada 29.aprīlis un 13.septembris, Latvijas Universitātes akadēmiskais centrs, Torņakalns.
Pieteikšanās kursiem līdz 15.aprīlim (ieskaitot), aizpildot anketu: https://ej.uz/lietpratiba-parvalde
Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems VISC apliecību.