Speciālā izglītība
Cilvēks mācās pie datora - ilustratīvs attēls.

Valsts izglītības satura centra Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļa 2024. gada 24. un 25. aprīlī no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.15 aicina pedagoģiski medicīnisko komisiju speciālos pedagogus un logopēdus piedalīties tiešsaistes seminārā “Pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālā pedagoga un logopēda kompetence faktisko vajadzību noteikšanā, atzinuma sniegšanā un atbalsta pasākumu ieteikšanā, veicot ierakstus Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmā”. Seminārs notiks Microsoft Teams platformā.

Semināra dalībniekiem būs iespēja noklausīties klīniskās psiholoģes Mg.psych. Karinas Agadžanjanas lekciju par kognitīvajiem procesiem un to struktūru, darba atmiņas nozīmi kognitīvajos procesos, darba atmiņas saistību ar skolēna grūtībām verbālās izpratnes un matemātikas apguves jomā, mācību atbalsta pasākumiem un ieteikumiem skolēna darba atmiņas spēju stiprināšanā un pilnveidē.

Dr. paed. Svetlana Ušča pastāstīs par iekļaujošās vides ietvaru faktisko vajadzību noteikšanā un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā, kompetences komplicētību, komunikāciju un pedagoģisko mijiedarbību atzinuma sniegšanā un atbalsta pasākumu ieteikšanā, pedagoga līderību un tās aspektiem.

Tiešsaistes semināra noslēgumā VISC Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļas speciālistes atbildēs uz semināra dalībnieku jautājumiem.

Noslēgumā dalībnieki saņems apliecību par profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.

Saite reģistrācijai ir izsūtīta pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra ID un parole tiks izsūtīta dalībniekiem, kuri būs pieteikušies semināram.

Semināra darba kārtība