Mācību gads Covid-19
Vadlīnijas, ieteikumi, labas praskes piemēri - attālinātām mācībām

      Pēc skolēnu rudens brīvdienām mācības klātienē tiks īstenotas tikai 1.-6.klasēm, kamēr 7.-12.klašu skolēni mācīsies attālināti, ko paredz 2020.gada 13.oktobrī, valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Šāds lēmums pieņemts, lai samazinātu straujo epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos un neveicinātu vēl straujāku slimības izplatīšanos izglītības iestādēs.

Attālinātās mācības 7.– 12. klasē īstenojamas ar pedagogu tiešsaistē vai skolēnam/audzēknim veicot mācību uzdevumus individuāli vai sadarbībā ar citiem skolēniem/audzēkņiem. Pilnvērtīgām mācībām tiešsaistē nepieciešams, lai to dalībnieki (skolotājs un skolēni/audzēkņi) redzētu un dzirdētu cits citu reālajā laikā.

Pavasarī, kad visā Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija, Valsts izglītības satura centrs kopā ar Skola2030 ekspertiem izstrādāja dažādus atbalsta materiālus, kas var būt noderīgi arī šobrīd – gatavojoties nākamās nedēļas attālinātajām mācībām.  

Svarīgākais, ko atcerēties – attālinātu mācību laikā ir jāsaplāno skolēnu iespējām atbilstošu kopējās slodzes apjomu, jāiedibina visiem lietotājiem saprotama un paredzama saziņas sistēma, jāpiedāvā mērķtiecīgu un sistemātisku atbalstu mācībām, kā arī jāparūpējas par sociāli emocionālo atbalstu visām iesaistītajām pusēm.

Kā šajā laikā skolēni mācās Profesionālās izglītības iestādes?

Profesionālās izglītības iestādes turpina īstenot mācību procesu atbilstoši iestādes dibinātāja noteiktajai kārtībai. Lielākajā daļā profesionālās izglītības iestādēs kopš gada sākuma tika īstenots tieši kombinētais mācību modelis, kas atbilstoši apgūstamajai profesionālās izglītības programmai, iegūstamajai kvalifikācijai un mācību procesa grafikam mācību procesu ļauj organizēt 60–80% klātienē un 20–40 % attālināti. Izglītības iestāde plāno, kāds mācību saturs un kā tiks apgūts izglītības iestādē un attālināti, atkarībā no proporcijas starp vienu un otru. Izglītības iestādes telpās mācību process tiek organizēts, elastīgi izmantojot dažādas formas (mācību stundas, konsultācijas (individuāli vai grupā), projektu darbi un to prezentācijas). Ja pārsvarā mācības notiek klātienē (līdz 60% no kopējā laika), procesu plāno tā, lai skolēnam apgūstamās jaunās zināšanas un prasmes tiktu apgūtas klātienē mācību stundā/nodarbībā izglītības iestādē, savukārt to nostiprināšana, vingrināšanās, padziļinājums – attālināti.

Var rīkoties pretēji, kad skolēni/audzēkņi iegūst priekšzināšanas, mācoties pārsvarā attālināti (60 % no kopēja laika, izmantojot mācību grāmatu, digitālos mācību līdzekļus utt.). Šādā situācijā skolotājs var izmantot klātienes mācību stundas, lai nostiprinātu zināšanas un prasmes praktiskā darbībā.

Kā šajā laikā mācās Speciālās izglītības iestāžu audzēkņi? 

Šobrīd spēkā esošie noteikumi nosaka, ka no 2020. gada 26. oktobra līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs mācības 7.–12. klasē notiek attālināti. Tomēr, ņemot vērā speciālo iestāžu darbības īpatnības, bērnu ikdienas gaitu raksturu un vajadzības pēc ikdienas atbalsta pasākumiem, šīm izglītības iestādēm būs atļauts mācības īstenot klātienē, kamēr vien to pieļaus epidemioloģiskā situācija konkrētajā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Organizējot mācības daļēji vai pilnībā attālināti, skolotāji:

 • savstarpējā sadarbībā (mācību jomas ietvaros un starp mācību jomām) plāno specifiski attālinātām mācībām pielāgotu saturu, samazinot patstāvīgi apgūstamā mācību satura apjomu (tai skaitā individuāli veicamus uzdevumus) un izvirzot kompleksus sasniedzamos rezultātus, kas sasniedzami ilgākā laika posmā, piemēram, projektos, pētnieciskajos, radošajos darbos, un kuros skolēns/audzēknis var demonstrēt dažādas zināšanas un prasmes. Pēc iespējas samazina skolēnam patstāvīgi apgūstamā mācību satura un mācību uzdevumu, kas veicami tikai pie ekrāna, apjomu. Veido un savlaicīgi iepazīstina skolēnus/audzēkņus (jaunākajās klasēs – arī vecākus vai likumiskos pārstāvjus) ar mācību plānu vismaz nedēļai, kas palīdz skolēnam/audzēknim mērķtiecīgi un patstāvīgi plānot un organizēt savu mācību laiku;
 • vada skolēnu/audzēkņu mācīšanos, priekšroku dodot darbam tiešsaistē un nodrošinot, ka dalībnieki (skolotājs un skolēni/audzēkņi) redzētu un dzirdētu cits citu reālajā laikā. Dod konkrētus uzdevumus skolēnam/audzēknim individuālajam darbam vai sadarbībā ar citiem. Regulāri un iespējami drīz sniedz atgriezenisko saiti. Uzsākot attālinātas mācības, 5 skolēnus/audzēkņus mērķtiecīgi ievada attālinātā mācību procesa norisē (tai skaitā tehnoloģiju izmantošanā, saziņā, laika plānošanā), diskutē par iepriekšējo pieredzi, mācīšanās ieguvumiem un riskiem, aktualizē skolēnu/audzēkņu esošās prasmes, mācoties attālināti;
 • regulāri stiprina skolēna/audzēkņa pašvadītas mācīšanās prasmes (mērķu izvirzīšanu, sasniedzamo rezultātu definēšanu un laika plānošanu mērķu sasniegšanai, efektīvas mācīšanās un komunikācijas prasmju attīstīšanu, reflektēšanu par savu mācīšanos un rezultāta sasniegšanu, sadarbību);
 • saziņā ar skolēniem/audzēkņiem ievēro drošas datu pārraides, glabāšanas un publiskošanas principus:
 1. izvērtē tādu patstāvīgo darbu uzdošanas mērķi un lietderību, kuru izpildē un sasniedzamo rezultātu demonstrēšanā nepieciešams fotografēt vai filmēt skolēnu/audzēkni vienu pašu vai kopā ar ģimenes locekļiem; ja skolēns/audzēknis atsakās šādu darbu veikt, piedāvā alternatīvas iespējas;
 2. skaidro skolēnam/audzēknim, kā veicams video ieraksts vai apstrādājama fotogrāfija, lai attēls ietvertu sasniedzamo rezultātu bez nevajadzīgas papildu informācijas;
 3. glabā no skolēna/audzēkņa saņemtos darbus droši un tikai tik ilgi, lai pārliecinātos par sniegumu un sniegtu atgriezenisko saiti;
 4. pastiprināti analizē un ņem vērā skolēnu/audzēkņu individuālās mācīšanās vajadzības (tai skaitā dažādus sociāli emocionālos aspektus), sniedz atbalstu un nepieļauj diskrimināciju, aizskaršanu (piemēram, sniedzot atgriezenisko saiti tiešsaistē grupā). Sadarbojas ar skolēna/audzēkņa vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.

 Mācoties daļēji vai pilnībā attālināti, skolēni/audzēkņi:

 • atbildīgi organizē savu mācīšanās procesu, ievērojot veselīgu dienas režīmu un mācīšanās rutīnu (atbilstoši izglītības iestādes noteiktajam mācību stundu plānam un patstāvīgajām mācībām), plāno laiku atpūtai;
 • iesaistās saziņā un tiešsaistes mācību procesā (ir redzams un dzirdams), regulāri informē skolotāju par mācīšanās procesu un savām mācīšanās vajadzībām; izpilda uzdevumus un elektroniski noteiktajā termiņā iesniedz skolotājam.

 Skolēniem/audzēkņiem mācoties daļēji vai pilnībā attālināti, vecāki vai likumiskie pārstāvji:

 • sadarbojas ar izglītības iestādi, atbalsta bērnu, interesējoties par mācību procesu, informējot klases audzinātāju un/vai citu skolotāju par bērna mācīšanos un iespējamiem sarežģījumiem, piem., mācību līdzekļiem, saziņu, patstāvīgas mācīšanās iespējām.

Kā liecina Veselības ministrijas sniegtā informācija, šobrīd ar Covid-19 inficējas arvien vairāk gados jaunu cilvēku, kuri arī var saslimt ar Covid-19 vidēji smagā vai smagā formā. Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) 2020. gada 16. oktobra datiem no 63 šobrīd stacionētajiem Covid-19 pacientiem, 13 saslimušie ir vecumā no 10 līdz 49 gadiem. Slimība ar vidēji smagu gaitu norit 11 pacientiem vecumā no 10 līdz 49 gadiem, bet ar smagu gaitu – diviem.

Pieaugot saslimstībai ar Covid-19 Latvijā un pasaulē, ekspertu un valdības īstenoto pasākumu mērķis ir pēc iespējas saglabāt ekonomisko aktivitāti valstī, vienlaikus pasargājot mūsu iedzīvotāju veselību. Pieņemtie ierobežojumi šobrīd ir optimāli un sabalansē riskus sabiedrības veselībai un nodrošina iespējas saimnieciskajai darbībai. Arī turpmāk epidemiologi rūpīgi analizēs situāciju, lai secinātu, vai šie ierobežojumi ir jāturpina vai jāpārskata.