Diagnosticējošie darbi 3. un 6.klase

Valsts izglītības satura centrs informē, ka šobrīd turpinās gatavošanās 2020./2021. mācību gada noslēguma pārbaudījumiem, tomēr tiek ņemta vērā esošā epidemioloģiskā situācija valstī un plānoti iespējamie diagnosticējošo darbu un noslēguma pārbaudījumu norises scenāriji. Par jebkuru pārbaudes norises laiku nomaiņu jāveic grozījumi MK noteikumos.

Diagnosticējošie darbi:

 1. Diagnosticējošie darbi tiek organizēti, lai piedāvātu mācīšanās atbalstu skolēnam, pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes (fokusējoties uz pamatprasmēm) atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, beidzot 3. un 6. klasi, kā arī lai skolēns sadarbībā ar skolotāju līdz mācību gada beigām varētu pilnveidot/nostiprināt savas prasmes.
 2. Diagnosticējošo darbu vērtē, iegūto rezultātu izsakot procentos. Vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.
 3. Pēc darba veikšanas un novērtēšanas skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem. Gan skolēnam, gan vecākiem ir iespējams iepazīties ar skolēna veikto un skolotāja novērtēto darbu.
 4. Norise plānota tā, lai līdz pavasara brīvlaikam skolēni būtu diagnosticēti un līdz mācību gada beigām varētu pilnveidot/nostiprināt savas prasmes, kā arī turpināt plānoto tēmu apguvi.
 5. Ja klasē kādu tēmu, kas iekļauta diagnosticējošajā darbā, bija objektīvi paredzēts apgūt vēlāk, tad skolotājs pieņem lēmumu uzdevumu par šo tēmu nepildīt un informē visus klases skolēnus. Diagnosticējoša darba vērtējumu tas neietekmē.
 6. Iepriekšējo gadu darbi atrodami: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-uzdevumi

3.klase  (A un B variants)

Diagnosticējošais darbs (DD) Laiks

A variants

Skolēni mācās klātienē

B variants 

Kāds vai visa klase mācās attālināti uz noteiktu laiku

DD ar kombinēto saturu (mācību valoda)

Līdz 2.martam

(skolas izveidots grafiks)

mutvārdu daļa

3.marts - rakstu daļa

Pilda klātienē

Mutvārdu daļā skolēni stāsta par kādu pēc paša izvēles izlasītu grāmatu.

Rakstu daļā veic lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes pārbaudes uzdevums.

Pilda klātienē, bet ne vēlāk kā līdz pavasara brīvlaikam

(12.marts)

DD ar kombinēto saturu (matemātika) 9.marts

Klātienē

Uzdevumi.lv

Pilda klātienē, bet ne vēlāk kā līdz pavasara brīvlaikam

(12.marts)

Latviešu valoda (mtip)

11.marts

Rakstu daļa un mutvārdu daļa (biļetes)

Pilda klātienē

Rakstu daļā veic lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes pārbaudes uzdevumus. Mutvārdu daļā skolēni stāsta par biļetē piedāvāto situāciju.

Pilda klātienē, bet ne vēlāk kā līdz pavasara brīvlaikam

(12.marts)

 

3. klase (C variants) - Ja visa klase mācās attālināti 

 • Izglītības iestāde lejuplādē darbu un nosūta skolēniem.
 • Skolēni darbu veic elektroniski skolas noteiktā laikā, vēlams tiešsaistē, lai skolotājs varētu nolasīt klausāmo tekstu. Klausīšanās uzdevumu skolotājs var atskaņot, izmantojot balss ierakstu.
 • Latviešu valoda (mtip) mutvārdu daļu skolotājs organizē tiešsaistē.
 • Ja skolēnam nav datora, skola nodrošina DD darba izdruku un nodod skolēna vecākiem.
 • Pilda klātienē konsultāciju laikā 1:1.
 • Matemātiku veic Uzdevumi.lv (9.marts). Vēlams, lai mājās ir kāds, kas var palīdzēt novērst iespējamās tehniskās problēmas.

 

6. klase (A un B variants)

Diagnosticējošais darbs (DD) Laiks

A variants

Skolēni mācās klātienē pēc 11.janvāra

B variants

Kāds vai visa klase mācās attālināti uz noteiktu laiku
Mācību valoda

Līdz 16.februārim.

(skolas izveidots grafiks)

mutvārdu daļa

17.februāris – . rakstu daļa

Klātienē

Mutvārdu daļā skolēni stāsta par kādu pēc paša izvēles izlasītu grāmatu.

Rakstu daļā veic lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes pārbaudes uzdevumus.

Pilda klātienē, bet ne vēlāk kā līdz pavasara brīvlaikam

(12.marts)

Latviešu valoda (mtip)

23.februāris

Rakstu daļa un mutvārdu daļa (biļetes)

Klātienē

Rakstu daļā veic lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes pārbaudes uzdevumus. Mutvārdu daļā skolēni stāsta par biļetē piedāvāto situāciju.

Pilda klātienē, bet ne vēlāk kā līdz pavasara brīvlaikam

(12.marts)

Matemātika 25.februāris

Klātienē

Pilda klātienē, bet ne vēlāk kā līdz pavasara brīvlaikam

(12.marts)

Dabaszinības 4.marts

Klātienē (datorā)

Uzdevumi.lv

Pilda klātienē, bet ne vēlāk kā līdz pavasara brīvlaikam

(12.marts)

 

6. klase (C variants) - ja visa klase mācās attālināti 

 • Izglītības iestāde lejuplādē darbu (Word) un nosūta skolēniem.
 • Skolēni darbu veic elektroniski skolas noteiktā laikā, vēlams tiešsaistē, lai skolotājs varētu nolasīt klausāmo tekstu. Klausīšanās uzdevumu skolotājs atskaņo, izmantojot audiofailu.
 • Mutvārdu daļu skolotājs organizē tiešsaistē.
 • Ja skolēnam nav datora, skola nodrošina DD darba izdruku un nodot skolēna vecākiem.
 • Pilda klātienē konsultāciju laikā 1:1.
 • Dabaszinības veic Uzdevumi.lv (tikai 4.martā visas dienas laikā, katrai klasei nosakot savu izpildes laiku)