Diagnosticējošie darbi 10.klasē, 1.kursā

Uzsākot 2021./2022. mācību gadu, Valsts izglītības satura centrs (VISC) sagatavojis un piedāvā diagnosticējošos darbus par pamatskolas kursa apguvi trīs mācību priekšmetos: latviešu (mācību) valodā, matemātikā un angļu valodā. Diagnosticējošie darbi izmantojami skolēniem, kuri uzsākuši mācības 10. klasē vai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem 1. kursā.

DD pieejami lejupielādei Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPIS)

tikai izglītības iestādes reģistrētajam VPIS lietotājam.

VISC  šos darbus piedāvā, lai izglītības iestādes pēc pašu izvēles varētu pārbaudīt un secināt, kuras zināšanas un pamatprasmes vidusskolas kursa uzsācēji apguvuši vislabāk un kuras diemžēl viņiem sagādā grūtības. Analizējot skolēnu sasniegumus, skolotājiem būs iespēja, uzsākot mācības, vispirms pilnveidot pamatskolas laikā neapgūto, lai izglītojamie veiksmīgāk varētu izprast jauno vielu. 

Diagnosticējošie darbi veidoti, ievērojot pamatizglītības standarta prasības. Valodu diagnosticējošos darbos netiek piedāvāti runāšanas prasmes pārbaudes uzdevumi. Runāšanas prasmes skolotāji var novērtēt mācību procesa laikā.

Diagnosticējošos darbus izglītības iestādes var piedāvāt izglītojamajiem veikt mācību stundu laikā, ievērojot darba kopīgo izpildes laiku (sk. tabulu). Ja kādam skolēnam nepieciešams atbalsta pasākums, izglītības iestāde tos var piemērot (laika pagarinājums, palielināta druka, atgādnes u.c.).

Darbi paredzēti pildīt klātienē. Ja izglītības iestāde vēlas, to var pārveidot pildīšanai arī elektroniski kādā no skolā izmantotajām platformām (uzdevumi.lv ; Microsoft Teams u.tml.).

Pēc darba izpildes un novērtēšanas, izmantojot VISC piedāvātos vērtēšanas kritērijus, VISC iesaka aizpildīt kopsavilkuma tabulu, kurā paredzēts ievadīt rezultātu par katru veikto darbību, lai precīzāk analizētu skolēnu sasniegumus. Kopsavilkuma tabula uz VISC nav jāsūta.

Izglītojamā vērtējums tiek izteikts procentos, par kuru paziņo izglītojamajam. Diagnosticējošā darba  vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu. 

Diagnosticējošo darbu izpildes laiks un punktu skaits

Latviešu valoda

Lasīšana un valodas sistēmas izpratne

Tekstveide

Maks. punktu skaits

 

 

110 min

70 min

90

 

 

Matemātika

1.daļa

2.dala

Maks. punktu skaits

 

 

50 min

120 min

75

 

 

Angļu valoda

Lasīšana

Klausīšanās

Valodas lietojums

Rakstīšana

Maks. punktu skaits

30 min

20 min

20 min

40 min

80

 

Jautājumu gadījumā sazināties ar: