EMVC

VISC, īstenojot sadarbību ar EMVC Grācā, un ar Eiropas Komisijas atbalstu šā gada 9. un 10. martā Rīgā uzņēma EMVC ekspertes – Austrijas Pedagoģiskās augstskolas Lincā (Linz) pasniedzēju Katrīnu Karri-Karlingeri (Catherine Carre-Karlinger) un Šveices Lietišķo zinātņu universitātes Pedagoģiskās augstskolas pasniedzēju Katju Šniceri (Katja Schnitzer). Viņas vadīja kursu nodarbības VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” valodu ekspertiem un dzimtās valodas un svešvalodu skolotājiem “Atbalsts daudzvalodīgām klasēm. Visaptveroša pieeja valodu izglītībā (Supporting Multilingual Classrooms. Inclusive Approaches in Language Education)”.
Kursu dalībnieki uzzināja par dažādiem skolēnu valodas apguves līmeņa noteikšanas paņēmieniem, runāja par darbu klasēs, kurās bērniem ir ļoti atšķirīgs mācību valodas apguves līmenis. Lektores uzsvēra skolēnu valodas kompetences attīstīšanas nepieciešamību visos mācību priekšmetos, iepazīstināja ar atbalsta sniegšanas iespējām dažādu valodas prasmju attīstīšanā, efektīvu valodas un pamatprasmju apguves integrēšanu, kā arī deva labās prakses piemērus valodu un citu mācību priekšmetu skolotāju sadarbībai.