Ilustratīvs attēls

Šobrīd noslēdzies izvērtējuma posms pēc pirmo izmēģinājuma eksāmenu norises novembrī un decembrī Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS), kad vidusskolēni tika aicināti piedalīties izmēģinājuma pārbaudījumu norisēs angļu valodā un latviešu valodā.

Pēc pārbaudījumu norises Izglītības un zinātnes ministrija(IZM) kopā ar Valsts izglītības satura centru(VISC) aicināja izmēģinājuma eksāmenā iesaistītos skolēnus un pedagogus sniegt atsauksmes un norādīt, viņuprāt, būtiskākos izaicinājumus, ar ko viņi saskarās gan testēšanas pirmajā posmā, kad tika veikts sistēmas noslodzes tests, gan otrajā daļā, kas saistīta ar eksāmenu satura aprobāciju tiešsaistē.

Jau šobrīd veiktie izmēģinājuma eksāmeni ir ļāvuši identificēt būtiskus faktorus, kas jāņem vērā turpmākā darbā, strādājot pie informācijas sistēmas ieviešanas. Atsaucoties uz skolēnu un pedagogu aptaujas rezultātiem, IZM ir apzinājusi, ka galvenie uzlabojumi saistīti ar sistēmas funkcionalitāti – gan ar sistēmas lietotāju pieslēgšanos un darba uzsākšanu sistēmā, gan jautājumu izvietojuma optimizāciju, atbilžu saglabāšanu, pārskata labošanu,  kā arī izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidi. Minētie uzlabojumi tiks ieviesti pakāpeniski līdz attiecīgo eksāmenu sākumam.

Gatavošanās valsts pārbaudes darbiem ir laikietilpīgs un ļoti nozīmīgs posms mācību gada noslēgumā. IZM kopā ar VISC ir pieņēmusi lēmumu, ka šajā mācību gadā tiešsaistē notiks trīs augstākā mācību satura līmeņa pārbaudījumi (Programmēšana II, Kultūra un māksla II, Ģeorgrāfija II), ja to izmēģinājuma eksāmeni būs notikuši atbilstoši pārbaudījumu norises plānotajam procesam. Šajos mācību kursos februārī tiks organizēti izmēģinājuma darbi, paredzot darbus šādos datumos

  • programmēšanā – 6. februārī
  • kultūrā un mākslā – 8. februārī
  • ģeogrāfijā – 16. februārī (1. un 2. daļa), 17. februārī (3. daļa)

Nodrošinot pakāpenisku pāreju uz valsts pārbaudījumu kārtošanu elektroniskā vidē, sākotnēji plānotā sociālo zinātņu un vēstures augstākā līmeņa eksāmenu norise tiešsaistē tiek atcelta. Pārbaudījumi mācību gada noslēgumā tiks organizēts papīra formātā.

Aicinām izglītības iestādes piedalīties izmēģinājuma eksāmenos, lai skolēni labāk izprastu  VPS vidi, un lai IZM, VISC un sistēmas izstrādātāji RIX Technologies varētu testēt sistēmas darbības kvalitāti attiecībā uz šo eksāmenu uzdevumu izpildi un tālāku vērtēšanu. Šie izmēģinājuma eksāmeni arī ļaus pārbaudīt eksaminācijas norisi elektroniskā formā visos tās posmos, tajā skaitā izglītības iestādēm pārliecināties par to rīcībā esošā  tehnoloģiskā  nodrošinājuma (datori, interneta pieslēgums) piemērotību eksaminācijas procesa nodrošināšanai šajā mācību gadā un palīdzēt pašvaldībai pieņemt lēmumu, par to, kurā (kurās) izglītības iestādēs rīkot apvienotās eksāmenu norises. Dalība arī šajos izmēģinājuma eksāmenos ir brīvprātīga.

IZM un VISC izsaka pateicību visiem skolēniem, skolu darbiniekiem un skolotājiem, kuri turpina piedalīties izmēģinājuma eksāmenu norises organizēšanā un sistēmas testēšanā.

Aicinām skolēnus un izglītības iestāžu pārstāvjus iepazīties ar eksaminācijas IT sistēmas lietošanas instrukcijām Lietotāju atbalsta dienesta tīmekļvietnē: https://atbalsts.refined.site/space/VPS/189497357