Mācību priekšmetu olimpiādes

Franču valodas valsts 50. olimpiādes trešais posms notiks 2020.gada 8.februārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a. Dalībnieku reģistrācija 4. stāvā no plkst. 9.30. Olimpiādes atklāšana plkst.10.00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts