Mācību priekšmetu olimpiādes

Informātikas (programmēšanas) valsts 31.olimpiāde notiks klātienē pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2018. gada no 1.marta līdz 2.martam Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātē, izmantojot testēšanas sistēmu. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.