Matemātikas optimālā līmeņa eksāmena paraugs un programma

Ir publicēts matemātikas optimālā mācību satura apguves līmeņa valsts pārbaudes darba paraugs, kā arī programma. To iespēja apskatīt Skola2030 mācību resursu krātuvē: https://bit.ly/matematika_OL_paraugs

Valsts pārbaudes darba programma veidota kā teorētiskais ietvars 2021./2022. mācību gada un nākamo gadu valsts pārbaudes darbu izstrādei, kas nodrošinātu to salīdzināmību, grūtības pakāpes nemainību un pēctecību. Programmā skaidrots vērtēšanas saturs, pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi valsts pārbaudes darbam, izmantojamie palīglīdzekļi.

Valsts pārbaudes darba mērķis Valsts pārbaudes darba mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu matemātikā atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumu Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” 6. pielikumam “Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti matemātikas mācību jomā” optimālajā mācību satura apguves līmenī un iegūt datus skolēnu snieguma un mācību satura izvērtēšanai, metodisko ieteikumu izstrādei un profesionālās pilnveides plānošanai izglītības iestādes, dibinātāja un valsts līmenī. Valsts pārbaudes darba adresāts – skolēni, kuri ir apguvuši matemātikas mācību jomas sasniedzamos rezultātus optimālajā mācību satura apguves līmenī.

Aicinām noskatīties arī tiešsaistes semināru, kurā Skola2030 matemātikas mācību jomas eksperti pastāsta vairāk par darba saturu, uzbūvi, uzdevumu piemēriem, kā arī vērtēšanas kārtību!

Matemātikas optimālā līmeņa valsts pārbaudes darba programma un paraugs