Mācību priekšmetu olimpiādes

Ķīmijas valsts olimpiāde notiks no 2017.gada 22. līdz 24.martam Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā Jelgavas ielā 1, Rīgā. Reģistrācija no plkst. 9:00 līdz 9:50, olimpiādes atklāšana plkst. 10:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.