Ilustratīvs attēls

Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības rakstīt iesniegumu [DOC] [PDF], kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Iesniegums ir jāaizpilda un jāparaksta. Iesniegumam jāpievieno izsniegtā sertifikāta kopija.


Parakstīto iesniegumu un sertifikāta kopiju var iesniegt:

  1. atstājot IZM 1.stāvā VISC sūtījumiem paredzētajā kastē (Vaļņu iela 2);
  2. sūtot pa pastu uz adresi (pasta zīmogs 29.jūlijs): Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, LV–1050;
  3. sūtot droši elektroniski parakstīto iesniegumu uz e-pastu: visc@visc.gov.lv;

VISC tiek izveidota īpaša apelācijas komisija, kas mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to un pārskata vērtējumu eksāmenā, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai mainīt to.
Elektroniski parakstīts apelācijas komisijas lēmums tiek nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pastu.
Ja centralizētā eksāmena iegūto vērtējumu mainīs, elektroniskajā vēstulē tiks norādīts sertifikātu apmaiņas laiks un vieta.