Mācību priekšmetu olimpiādes

Krievu valodas (svešvalodas) valsts 22.olimpiāde notiks 2018.gada 10.martā Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Rīgā, Grēcinieku ielā 10. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00. Olimpiādes atklāšana plkst.10.30 aktu zālē. Olimpiādes norises laiks līdz plkst. 13.15. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.