Mācību priekšmetu olimpiādes

Latviešu valodas un literatūras valsts 44.olimpiādes 8.-9.klasēm trešais posms notiks 2018.gada 19.martā O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā, Skrindu ielā 1, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, olimpiādes sākums plkst.11:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.