Mācību priekšmetu olimpiādes

Matemātikas valsts 70. olimpiāde notiks 2020.gada 12.-13.martā LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē, Jelgavas ielā 3. Olimpiādes atklāšana plkst.10.30 auditorijā ALFA. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts
>> Norises plāns