Speciālā izglītība

VISC Speciālās izglītības nodaļa un Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija ir atbalstījusi Valsts pētījumu programmas „Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (INOSOCTEREHI)” (tālāk tekstā – VPP INOSOCTEREHI) īstenošanu, iesaistot sadarbības partnerus – pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas un izglītības iestādes.  VPP INOSOCTEREHI īstenošanas laikā akcents likts uz tehnoloģiju sasaisti ar teorētisko un praktisko pētījumu rezultātiem ieviešanai iekļaujošajā izglītībā un to saiknei ar kompetenču pieeju.
VPP INOSOCTEREHI  ietvaros ir izstrādāts līdzsvara trenēšanas sistēmas modelis un mobilo ierīču aplikācija līdzsvara funkciju attīstīšanai, kas iekļaujas izveidotajā modelī; izstrādāts līdzsvara vingrinājumu komplekss proprioreceptīvo sajūtu, vizuālās kontroles un vestibulārās sistēmas darbības diagnosticēšanai un attīstīšanai un sagatavots līdzsvara vingrinājumu video materiāls, kas pieejams caur mobilo aplikāciju (aplikācija un video vingrinājumi pieejami VPP INOSOCTEREHI  vietnē);  sagatavota un publicēta monogrāfija “Pusaudža fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstība iekļaujošajā izglītībā”; izstrādāts metodiskais materiāls 3 valodās (latviešu, angļu un krievu);  iztulkots fragments no Deivida Mitčela grāmatas “Kas patiešām darbojas speciālajā un iekļaujošā izglītībā, izmantojot uz pierādījumiem balstītas mācīšanas stratēģijas”.
VPP ietvaros tika uzsākta materiālu aprobācija un ieviešana izmēģinājumskolās: izveidoti labās prakses piemēri visiem skolotājiem, kur 10 piemēri pieejami drukātā metodiskā materiālā skolotājiem “Rosināsim skolotājus iedziļināties” un 17 izvērsti piemēri – LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra vietnē; izveidota ieteikumu gala versija “Kompetenci attīstoša mācīšanās”; sagatavota un publicēta kolektīvā monogrāfija "Mācīšanās lietpratībai"