Speciālā izglītība
Ilustratīvs attēls

Valsts izglītības satura centra Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļa ir papildinājusi metodiskos ieteikumus "Atbalsta pasākumu nodrošināšana izglītības iestādēs", lai pedagogi un atbalsta komandu speciālisti veiksmīgāk plānotu un organizētu palīdzību skolēniem, kuri saskaras ar grūtībām mācību satura apguvē.     

Katram izglītojamam kādā brīdī skolas gados ir vai būs nepieciešams atbalsts. Atbalsta pasākumu izmantošana ir viena no pedagoģiskām pieejām, kas var palīdzēt pārvarēt mācību un uzvedības problēmas. Šis atbalsts izglītības iestādēs var tikt  sniegts dažādos veidos/līmeņos, un tā mērķis ir nodrošināt skolēniem ar dažādām izglītošanas vajadzībām piemērotu atbalstu jebkurā skolas posmā, lai veiksmīgi integrētos sabiedrībā. Prasmīgi izvēlēti atbalsta pasākumi  palielina visu izglītojamo sociālās un akadēmiskās mācīšanās iespējas.

Materiālā piedāvājam dažādus atbalsta pasākumu veidus, atgādņu piemērus, ieteikumus, kā arī pieejamos resursus veiksmīgākai atbalsta pasākumu īstenošanai izglītības iestādē. Materiālu pielikumos skolu darbiniekiem skolotājiem/speciālistiem un vecākiem ir sniegti ieteikumi par ieteicamiem atbalsta pasākumiem valsts pārbaudes darbos un informācija par normatīviem aktiem un pieejamiem resursiem veiksmīgākai atbalsta pasākumu īstenošanai (informatīvie materiāli/vadlīnijas, semināru videoieraksti/prezentācijas u.c).  Tie ir sagatavoti pdf formātā un ir lejuplādējami. Papildus piedāvājam informāciju par Latvijā pieejamām institūcijām, kas sniedz metodisku atbalstu un konsultācijas skolotājiem un vecākiem par speciālām vajadzībām. 

Materiāls izmantojams atbalsta speciālistiem, vecākiem, skolotājiem, studentiem un visiem interesentiem.  

  

Papildus informācija:
Laima Zommere
Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļas vecākā eksperte

Laima.Zommere@visc.gov.lv