Eksāmeni

Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus dabaszinātnēs, 2017.gada 12.aprīlī notika 2.pilotprojekta eksāmeni dabaszinātnēs. Pilotprojekta mērķis bija novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus fizikā, ķīmijā un dabaszinībās, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti mācību sasniegumu izvērtēšanai.
Fizikas eksāmenā piedalījās 1623 skolēni, ķīmijas - 1496, dabaszinībās – 486.
Tagad skolēnu darbi ir izvērtēti un vietnē vpis.lv var noskaidrot katra skolēna 1. un 2. daļas rezultātus un kopējo rezultātu eksāmenā procentos.
Skolēns var izvēlēties, vai iegūto vērtējumu pilotprojekta eksāmenā ierakstīt atestāta sekmju izrakstā vai ne. Atgādinām, ka pilotprojekta eksāmeni neaizstāj kādu no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvi un to rezultāti nav salīdzināmi ar izvēles centralizēto eksāmenu rezultātiem fizikā un ķīmijā.
Valstī vidējie rezultāti dabaszinībās 34,45%, fizikā 35,82% un ķīmijā 42,29%.
Pilotprojekta eksāmenu rezultātu kvalitatīvā analīze tiks veikta ESF projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā" (projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002).