Speciālā izglītība
Individuālās korekcijas plāns

2020. gada 1. septembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām”. Kā viens no atbalsta pasākumiem skolēniem ar garīgās veselības traucējumiem šajos noteikumos noteikts individuālo uzvedības korekcijas plānu izveide un izstrāde. Rīgas 5.pamatskolas attīstības centra darbinieki jau ir izstrādājuši šādu plānu, un arī dalījušies savā pieredzē par uzvedības korekciju, plāna izveidi un īstenošanu.

Ir svarīgi saprast, ka uzvedības grūtības var ietekmēt skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanos sabiedrībā un vispārējās izglītības iestādēs. Bieži skolēniem trūkst šīs uzvedības prasmes - viņi nezina kā pareizi veidot saskarsmi ar apkārtējiem, sarunāties un uzvesties. Lai sekmētu bērnu pozitīvu uzvedību, sākumā ir jāizprot, kas ir pamatā viņu nepiemērotajai uzvedībai. Tas nepieciešams, lai izvērtētu uzvedības korekcijas atbalsta iespējas.

 Nākamais svarīgais uzdevums ir uzvedības pastiprināšana - jāmāca un jātrenē pastiprināt piemēroto (vēlamo) uzvedību. Lai to darītu, ir svarīgi izglītības iestādēs pielietot preventīvo pieeju, piemēram, pamanīt un novērtēt skolēna centienus rīkoties saskaņā ar skolas noteikumiem, kā arī par pašsaprotamām darbībām (piem., izturas pieklājīgi, paveic uzdoto, sakārto savu darba vietu, pārvietojas mierīgi u.c) skolēnam sniegt novērtējumu un uzslavas. Tieši uzslavas, iedrošināšana un apbalvošana ir pastiprinošas darbības pedagoģiskajā procesā un vairāk pozitīvi ietekmē cilvēka uzvedību.

Tomēr jāatceras, ka jau sākotnēji iedrošināt skolēnu uzvesties piemēroti ir vieglāk, nekā vēlāk censties mainīt nepiemērotu uzvedību.

Vislabāk darbojas un ilgtermiņā pozitīvu rezultātu sniedz tieši pozitīvie pastiprinājumi, piemēram, pozitīvs ieraksts dienasgrāmatā, iespēja izdarīt kaut ko pirmajam vai konfekte kā atzinība par padarīto. Savukārt, negatīvie pastiprinājumi, piemēram, verbāls komentārs par skolēna uzvedību, traucē sasniegt šo piemēroto (vēlamo) uzvedību. Sods darbojas tikai ap 10% - 20% gadījumu, samazinot kādu nevēlamu uzvedību.

Pēc tam šajā procesā svarīgi vērst uzmanību uz uzvedības novērtēšanu. Ir jāsaprot skolēna nepiemērotās uzvedības cēloņi, iemesli un tas, ko viņš vēlās iegūt, vai no kā izvairīties. Ir nepieciešams saprast, kā ir jāpielāgo vide un kāda piemērota uzvedība bērnam būtu jāiemāca.

 Lai iegūtu šādus datus par skolēna uzvedību, iespējams:

 • veikt aptaujas ar skolotājiem, vecākiem
 • veikt intervijas ar mācību priekšmetu skolotājiem, vecākiem
 • novērot uzvedību (mācību stundas laikā, klasē, starpbrīdī) un novērtēt to, izmantojot jau iepriekš sagatavotu uzvedības novērojuma protokolu
 • veikt precīzu situācijas analīzi ar ABC shēmas palīdzību

Rīgas 5.pamatskolas attīstības centra komandas izveidotajām uzvedības korekcijas plāna veidošanas vadlīnijām:

 1. Nosaka skolēna stiprās un vājās puses – balstoties uz uzvedības novērojumiem (aptaujas, ABC shēma u.tml.)
 2. Uzlabo attiecības ar bērnu, akcentējot viņā esošās stiprās puses (spējas, prasmes, uzvedību, intereses)
 3. Izvēlās 1 – 2 problemātiskās uzvedības, ko vēlās mainīt. Tādas, kas nepieciešamas bērna dzīves kvalitātes uzlabošanai un, ko bērns būtu spējīgs apgūt
 4. Skaidri noformulē vēlamo uzvedības veidu bērnam saprotamā valodā – piemēram, ko un kā darīt (nekliedz, esi kluss, pacel roku u.tml.)
 5. Izveido un izmanto vizuālos atbalsta materiālus (pēc nepieciešamības)
 6. Tiklīdz skolēns izrādījis vēlamo (jauno) uzvedību, tūlītēji sniedz pozitīvo pastiprinājumu (uzslava, iedrošinājums, konfekte u.tml.)
 7. Piefiksē bērna vēlamās (jaunās) uzvedības dinamiku (piem., cik reizes, kad, kur, cik intensīvi izpaudusies – var veidot fiksēšanas protokolus)

            Plašāka informācija pieejama Rīgas 5.pamatskolas attīstības centra sagatavotajā prezentācijā

Individuālais plāns

INFORMĀCIJAI: Šī gada 26.februārī pl.14.00  Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Ogres 1.vidusskolu  organizē tiešsaistes vebināru “Speciālo vajadzību noteikšanas un  individuālo izglītības programmas apguves plānu īstenošanas kārtība izglītības iestādēs”Par savas skolas pieredzi speciālo vajadzību noteikšanā, individuālo izglītības programmas apguves plānu īstenošanā, kā arī atbalsta komandas sadarbību ar pedagogiem pastāstīs Ogres 1.vidusskolas atbalsta komandas vadītāja, izglītības un klīniskā psiholoģe Jolanta Lamstere. 

 • Aicinām vebinārā piedalīties vispārējo izglītības iestāžu skolotājus, kā arī citus interesentus.

Vebinārs būs skatāms VISC Facebook lapā

Vebināra laikā būs iespēja uzdot jautājumus. Pēc tiešraides mājaslapā būs pieejama vebināra prezentācija un vebināra ieraksts.